(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Iš įvykių suvestinės

2017 m. gegužės 13 d.

De­šimt die­nų ne­grįž­ta na­mo

Ge­gu­žės 9 die­ną gau­tas pra­ne­ši­mas, kad ba­lan­džio 29-ąją Ty­tu­vė­nuo­se iš se­sers na­mų išė­jo ir iki šiol ne­grįž­ta neį­ga­li 31 me­tų mo­te­ris. Jos ieš­koma.

Smur­ta­vo

Už­ven­čio se­niū­ni­jos La­bū­na­vos kai­me 24 me­tų vy­ras ga­li­mai smur­ta­vo prieš ne­pil­na­me­tę pen­kio­lik­me­tę se­se­rį. Įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas.

Tos pa­čios se­niū­ni­jos gy­ven­to­ja pra­ne­šė, jog smur­tau­ja su­gy­ven­ti­nis.

Vy­rui nu­sta­ty­tas 1,39 pro­mi­lės gir­tu­mas, jis su­lai­ky­tas. Mo­te­ris tei­gė, kad vy­ras prieš ją smur­ta­vo ir prieš ke­lias die­nas. Į me­di­kus ir po­li­ci­ją pa­gal­bos ne­si­krei­pė.

Ras­ta sprog­me­nų

Ku­ke­čių se­niū­ni­jo­je at­lie­kant že­mės ūkio dar­bus ras­ta II pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų 89 mm mi­nos­vai­džio mi­na. Ji iš­vež­ta su­nai­kin­ti į kar­je­rą.

Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je, ša­lia ke­lio, ras­ta II pa­sau­li­nio ka­ro lai­kų reak­ty­vi­nė gra­na­ta, ku­ri su­nai­kin­ta vie­to­je.

Neb­lai­vus vai­ruo­to­jas

Nak­tį į ge­gu­žės 9-ąją Kel­mė­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je, su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „VW Golf“, ku­rio vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 1,96 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Pa­de­gė ba­lio­ną

Ty­tu­vė­nų apy­lin­kių se­niū­ni­jos Šed­ba­rų kai­me 26 me­tų vy­ras ga­li­mai ty­čia pa­de­gė bui­ti­nių du­jų ba­lio­ną, ku­ris bu­vo jo ma­mos bu­to vir­tu­vė­je. Ki­lus gais­rui, ap­ga­din­ta vir­tu­vė ir jo­je esan­tis in­ven­to­rius.

Pa­reng­ta pa­gal Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to inf.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas