(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Švento Florijono diena

2017 m. gegužės 13 d.

Kel­mė­je „Drau­gys­tės“ par­ke, su­reng­ta Šv. Flo­ri­jo­no – ug­nia­ge­sių glo­bė­jo – šven­tė mi­nė­ji­mas.

Ug­nia­ge­sius gel­bė­to­jus svei­ki­no ra­jo­no me­ras V. And­ru­lis, Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­kas K. Baut­ro­nis ir ka­pe­lio­nas D. Kli­ma­šaus­kas, ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas R. Jag­mi­nas, Kel­mės mies­to se­niū­nas R. At­ko­čai­tis ir ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos at­sto­vai. Mi­nė­ji­me sve­čia­vo­si sa­va­no­riai ug­nia­ge­siai iš Ny­der­lan­dų.

Ug­nia­ge­siams lin­kė­ta ge­rų dar­bų, la­biau­siai nu­si­pel­niu­siems dar­buo­to­jams įteik­ti ap­do­va­no­ji­mai.

Po šven­ti­nių svei­ki­ni­mų Kel­mės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai at­vy­ku­siems sve­čiams ir kel­miš­kiams de­monst­ra­vo prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos ir įran­gos ga­li­my­bes.

Se­no­vi­niu ran­ki­niu siurb­liu sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti jė­gas ge­si­nant už­deg­tą me­di­nį na­me­lį. Vaiz­džiai pa­ro­dy­ta, kaip ne­ga­li­ma ge­sin­ti kep­tu­vė­je de­gan­čio alie­jaus.

Bu­vo imi­tuo­tas ir eismo į­vy­kis. Pa­nau­do­ję gel­bė­ji­mo įran­gą, Kel­mės PGT ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, kar­py­da­mi ir at­lik­da­mi ki­tus au­to­mo­bi­lio ar­dy­mo dar­bus, iš­lais­vi­no au­to­mo­bi­ly­je pri­spaus­tą vai­ruo­to­ją.

Po prieš­gais­ri­nės tech­ni­kos de­monst­ra­vimo Kel­mės PGT ir Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai įro­di­nė­jo sa­vo pro­fe­sio­na­lu­mą da­ly­vau­da­mi ug­nia­ge­sių var­žy­tu­vė­se: „Brand­meis­te­rio“ ir ug­nia­ge­sių ko­vi­nio iš­si­dės­ty­mo nuo mo­to­ri­nio siurb­lio rung­ty­se. Nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti me­da­liais, įteik­ti pri­zai. Ren­gi­nio pa­bai­go­je sve­čiai ir da­ly­viai vai­ši­no­si „ug­nia­ge­sių ko­še iš kir­vio“.

Mo­des­tas SE­LE­MO­NA­VI­ČIUS

Prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos nuo­tr.

Ug­nia­ge­siai šven­tė sa­vo pro­fe­si­nę šven­tę Šv. Flo­ri­jo­no die­ną.

De­monst­ruo­tas ug­nia­ge­sių pro­fe­sio­na­lu­mas.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas