(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kauno „Žalgiris“ – Kelmėje

2017 m. gegužės 12 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Tre­čia­die­nį po vi­du­die­nio Kel­mė­je, Ic­cho­ko Me­ro aikš­tė­je prie­šais Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­ją, bū­ria­vo­si neįp­ras­tai gau­sus jau­ni­mo ir krep­ši­niui nea­be­jin­gų mies­tie­čių bū­rys. Kel­miš­kiai lau­kė ir su­lau­kė at­vyks­tan­čių Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio ko­man­dos.

daliak@skrastas.lt

Ga­li­my­bė su­lauk­ti žal­gi­rie­čių krep­ši­nin­kų Kel­mė­je at­si­ra­do po Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos da­ly­va­vi­mo de­vin­tus me­tus iš ei­lės Kau­no „Žal­gi­rio“ jau­nie­siems krep­ši­nio ger­bė­jams ren­gia­mo­je ak­ci­jo­je „Žal­gi­ris – ta­vo mo­kyk­lo­je“.

Ak­ci­jos me­tu, kaip ir anks­tes­niais se­zo­nais, mo­kyk­los re­gist­ruo­ja­si ir lan­ko­si Kau­no „Žal­gi­rio“ na­mų rung­ty­nė­se, o ak­ty­viau­sia mo­kyk­la su­lau­kia ypa­tin­gos do­va­nos – be­si­bai­giant moks­lo me­tams vi­si žal­gi­rie­čiai at­vyks­ta pas juos į mo­kyk­lą. Šie­met ak­ci­jos ly­de­rė, su­rin­ku­si 1 620 taš­kų, ta­po Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­ja. To­dėl žal­gi­rie­čiai ir ap­si­lan­kė Kel­mė­je.

Kau­no „Žal­gi­rio“ ko­man­dos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas dė­ko­jo gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei, ko­man­dą pa­lai­kan­tiems kel­miš­kiams ir ti­ki­no, jog vi­si krep­ši­nin­kai pa­si­stengs, kad ir šiais me­tais sa­vo ger­bė­jus „Žal­gi­ris“ pra­džiu­gin­tų čem­pio­nų žie­dais.

P. Jan­kū­nas ra­jo­no me­rui Vac­lo­vui And­ru­liui įtei­kė ko­man­dos marš­ki­nė­lius su gim­na­zi­jos už­ra­šu, me­ras – ko­man­dos vy­riau­sia­jam tre­ne­riui Ša­rū­nui Ja­si­ke­vi­čiui Kel­mės pa­no­ra­mi­nę nuo­trau­ką.

„Žal­gi­rio“ ko­man­da su ger­bė­jais bend­ra­vo ir gim­na­zi­jos sa­lė­je, ir aikš­ty­ne, at­sa­ki­nė­jo į klau­si­mus.

Kel­mė­je gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę ak­ci­jo­je da­ly­vau­ti or­ga­ni­zuo­jan­tis gim­na­zi­jos geog­ra­fi­jos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas Eu­ge­ni­jus Ja­fi­mo­vas sa­kė, jog per de­vy­ne­rius me­tus 3 814 kel­miš­kių sir­ga­lių ap­si­lan­kė 126 „Žal­gi­rio“ var­žy­bo­se, are­no­je pra­lei­do 315 va­lan­dų, nu­va­žia­vo net 31 tūks­tan­tį 500 ki­lo­met­rų. Vien šie­met 17 rung­ty­nių ste­bė­jo dau­giau kaip 1 000 sir­ga­lių.

Tris kar­tus, su­skai­čia­vus ak­ci­jos re­zul­ta­tus, kel­miš­kiai bu­vo ant­ri, ke­tu­ris – tre­ti, sy­kį – ket­vir­ti. Per­nai, užė­mu­s tre­čiąją vie­tą, gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė su­lau­kė do­va­nų – ka­muo­lių su krep­ši­nin­kų pa­ra­šais.

Anks­tes­niais me­tais „Žal­gi­ris“ yra ap­si­lan­kęs Kaz­lų Rū­dos Ka­zio Gri­niaus, Kal­va­ri­jos, Ma­ri­jam­po­lės Ry­giš­kių Jo­no, Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jo­se, Va­rė­nos „Ry­to“ pro­gim­na­zi­jo­je. Praė­ju­siais me­tais žal­gi­rie­čių vi­zi­tu džiau­gė­si Kau­no LSMU gim­na­zi­jos moks­lei­viai.

Au­to­rės nuo­tr.

Žal­gi­rie­čius pa­siti­ko ir svei­ki­no di­džiu­lis bū­rys kel­miš­kių.

Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis Kau­no „Žal­gi­rio“ vy­riau­sia­jam tre­ne­riui Ša­rū­nui Ja­si­ke­vi­čiui do­va­no­jo Kel­mės pa­no­ra­mi­nę nuo­trau­ką.

Kau­no „Žal­gi­rio“ krep­ši­nio ko­man­dos ka­pi­to­nas Pau­lius Jan­kū­nas dė­ko­jo Kel­mės Jo­no Grai­čiū­no gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei už pa­lai­ky­mą ir ti­ki­no, jog pa­si­stengs vėl nu­džiu­gin­ti čem­pio­nų žie­dais.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas