(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Šiaulių rajone

Europos diena Kuršėnuose

2017 m. gegužės 16 d.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šo­ji bib­lio­te­ka pa­kvie­tė kur­šė­niš­kius į Eu­ro­pos die­nos šven­tę „Kas eu­ro­pie­tis? Mes!“, ku­ri ra­jo­ne šven­čia­ma jau penk­tą kar­tą.

Kur­šė­nuo­se šie­met mi­nė­tos net ke­lios svar­bios vi­sai Eu­ro­pos bend­ri­jai da­tos. Mi­nė­ta ne tik 1950 me­tais ge­gu­žės 9-ąją pa­skelb­ta dek­la­ra­ci­ja, su­tei­ku­si po­stū­mį Eu­ro­pos vie­ni­ji­mui­si. Šie­met Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ri­ja mi­ni Ro­mos su­tar­ties, ku­ria bu­vo įsteig­ta Eu­ro­pos Eko­no­mi­nė bend­ri­ja, Erasmus+ pro­gra­mos 30-me­tis bei Lie­tu­vos na­rys­tės Šen­ge­no erd­vė­je 10-me­tis.

Mi­nint Ro­mos su­tar­ties 60-me­tį Ven­tos upės sa­lo­je bu­vo suor­ga­ni­zuo­tas ko­man­di­nis žai­di­mas „Eu­ro­pie­tiš­ko­ji Pe­tan­kė“. Pe­tan­kė – vie­nas po­pu­lia­riau­sių žai­di­mų Eu­ro­po­je, ki­lęs iš Se­no­vės Ro­mos ir Grai­ki­jos. Pe­tan­kę žai­dė aš­tuo­nios ko­man­dos, žai­di­mui va­do­va­vo Pe­tan­kės spor­to klu­bo „Šiau­liai“ pre­zi­den­tas Re­mi­gi­jus Biels­kis su ko­le­go­mis.

Kur­šė­nų J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je vy­ko spor­ti­nis žai­di­mas-vik­to­ri­na „Var­tai į Eu­ro­pos Są­jun­gą“, ku­rios me­tu at­sa­ki­nė­ta į klau­si­mus mi­nė­tų su­kak­čių te­ma.

Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos pa­la­pi­nė­je vei­kė: ino­va­ty­vi vik­to­ri­na apie Eu­ro­pos Są­jun­gą, pa­ruoš­ta plan­še­ti­niuo­se kom­piu­te­riuo­se su edu­ka­ci­ne pro­gra­mė­le „Bits­board“. Kny­gų per­so­na­žai – Bo­ru­žė­lė, Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė, Ka­kė Ma­kė links­mi­no ma­žuo­sius ren­gi­nio da­ly­vius ir svei­ki­no vi­sus su šven­te. Bib­lio­te­kos sa­va­no­riai ma­žuo­sius eu­ro­pie­čius puo­šė pie­ši­niais ant vei­do. Aso­cia­ci­jos „At­vi­ras Šiau­lių ra­jo­no jau­ni­mo cent­ras“ erd­vė­je vy­ko sta­lo te­ni­so tur­ny­ras, už­siė­mi­mai su vė­jo gau­dyk­lė­mis, sta­lo fut­bo­lo var­žy­bos. Kur­šė­nų po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los kie­me­ly­je vy­ko įvai­rūs edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai: pie­ši­mas ant kū­no, sti­li­zuo­tų švies­tu­vų ga­mi­ni­mas, žais­min­gų de­ko­ra­ci­jų kū­ri­mas iš me­džio, plau­kų py­ni­mas ir sruo­gų da­žy­mas.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras šven­tės da­ly­viams tei­kė in­for­ma­ci­ją apie svei­ką mi­ty­bą, fi­zi­nį ak­ty­vu­mą, ma­ta­vo kū­no in­dek­są ir mo­kė su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą. Kur­šė­nų Pa­ven­čių mo­kyk­los pa­la­pi­nė­je vy­ko ro­bo­ti­kos ko­man­di­niai už­siė­mi­mai „Su­si­bur­ki­me ir kur­ki­me“. Vai­kai ir jau­ni­mas su We­Do 2 Le­go konst­ruk­to­rių rin­ki­niais ir plan­še­ti­niais kom­piu­te­riais kū­rė lais­vai ju­dan­čius, mėgs­tan­čius ke­liau­ti eu­ro­pie­tiš­kus ro­bo­tų mo­de­lius. Ro­bo­tai bu­vo ren­ka­mi ir pro­gra­muo­ja­mi re­mian­tis sche­mo­mis, ku­rias spe­cia­liai pa­ruo­šė ir veik­lą koor­di­na­vo pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Da­lia Ma­žei­kie­nė.

Erasmus+ erd­vė­je vei­kė in­for­ma­ci­niai sten­dai. Šiau­lių ra­jo­no švie­ti­mo cent­ro me­to­di­nin­kė, pro­gra­mos „Eras­mus +“ kon­sul­tan­tė Lai­mu­tė Jar­ma­la­vi­čie­nė ir me­to­di­nin­kė Li­na Kas­pa­rie­nė pri­sta­tė fo­to­se­si­jos aki­mir­kas iš Eu­ro­pos jau­ni­mo sa­vai­tės ren­gi­nių.

Šven­tės me­tu kon­cer­ta­vo Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pės „JAMP“ ir „B-Squad“ pa­si­ro­dy­mai (va­do­vai Gin­ta­rė Pu­čins­kie­nė ir Lau­ry­nas Bi­lo­tas) bei mu­ša­mų­jų inst­ru­men­tų an­samb­lis „Rit­mas ki­taip“.

Ka­ro­li­na Ja­siu­ke­vi­čiū­tė, Kur­šė­nų Vy­tau­to Vit­kaus­ko bib­lio­te­kos ve­dė­ja

Nuot­rau­kos Ro­ber­tos Ra­si­kie­nės, Al­man­to Šli­vins­ko

Kur­šė­nuo­se jau­ni­mas mi­nė­jo Eu­ro­pos die­ną.

Eu­ro­pos die­nos me­tu Kur­šė­nuo­se vy­ko įvai­rios veik­los už­siė­mi­mai.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />