(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

NVŠ teikėjas atsisako finansavimo

2017 m. gegužės 16 d.

Jo­niš­kio ne­for­ma­liojo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pa­slau­gų tei­kė­jas UAB „Sa­ned“, ku­riai at­sto­vau­ja tre­ne­ris, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas, nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bės skirs­to­mo fi­nan­sa­vi­mo ir leis­ti mo­ki­niams per va­sa­rą spor­tuo­ti ne­mo­ka­mai. Po­li­ti­kas nu­spren­dė taip pa­sielg­ti po to, kai po vie­no pa­tik­ri­ni­mo bu­vo pra­bil­ta apie ga­li­mą su­tar­ties nu­trau­ki­mą be įspė­ji­mo.

„Ka­dan­gi po pa­tik­ri­ni­mo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas kal­bė­jo, kad mes ne­tei­sin­gai tei­kia­me pa­slau­gą, nu­spren­dė­me ge­riau at­si­sa­ky­ti fi­nan­sa­vi­mo ir per va­sa­rą vi­siems no­rin­tiems ra­jo­no mo­ki­niams teik­ti pa­slau­gas ne­mo­ka­mai. O ru­de­nį, kai vėl bus ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas dėl fi­nan­sa­vi­mo, žiū­rė­si­me. Te­ko gir­dė­ti, kad bus kei­čia­ma tvar­ka, ta­da ir sprę­si­me“, – „Kraš­to ži­nioms“ paaiš­ki­no E. Ber­no­tas.

Ba­lan­džio mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai tik­ri­no ra­jo­no NVŠ pa­slau­gų tei­kė­jų veik­lą. Iš vi­sų pa­tik­rin­tų­jų už­kliu­vo tik­tai jė­gos spor­tą kul­ti­vuo­jan­ti UAB „Sa­ned“, nes tik­rin­to­jas nu­vy­kęs ne­ra­do su­ta­ry­je įra­šy­to tre­ne­rio bei tiek vai­kų, kiek skel­bia­ma esant gru­pė­se. E. Ber­no­tas tuo me­tu da­ly­va­vo ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je (jis yra Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos na­rys, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vas – aut. pa­st.), o su mo­ki­niais dir­bo ki­tas tre­ne­ris. Be to, po­li­ti­kas paaiš­ki­no, kad vai­kai atei­na ne tik nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis, tad ap­skri­tai jų, lan­kan­čių spor­to už­siė­mi­mus, yra dau­giau nei nu­ma­ty­ta. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis bu­vo pa­si­ry­žęs iš­kart nu­trauk­ti su­tar­tį, bet vė­liau ke­ti­ni­mų at­si­sa­kė. Apie tai ra­šy­ta „Šiau­lių kraš­te“ ("Tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai kve­pia po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu?“, 2017 05 02).

Ta­čiau vė­liau, kai sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius pa­pra­šė NVŠ pro­gra­mų tie­kė­jų pa­tiks­lin­ti duo­me­nis apie lan­kan­čius vai­kus, už­siė­mi­mų vie­tas ir ki­ta, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas pa­reiš­kė at­si­sa­kan­tis vyk­dy­ti ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pa­slau­gą pa­gal su­tar­tį.

Pir­ma­me eta­pe (vasario–balandžio mė­ne­siais) NVŠ pro­gra­mo­se Jo­niš­kio ra­jo­ne da­ly­va­vo 671 vai­kas. Lė­šų su­ma vie­nam vai­kui – 10 eu­rų per mė­ne­sį.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Ed­mun­das Ber­no­tas pa­reiš­kė, kad per va­sa­rą jė­gos spor­to pa­slau­gas ra­jo­no mo­ki­niam teiks ne­mo­ka­mai, vi­sai neim­da­mas fi­nan­sa­vi­mo ir NVŠ lė­šų.

Dienos populiariausi

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas