(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

NVŠ teikėjas atsisako finansavimo

2017 m. gegužės 16 d.

Jo­niš­kio ne­for­ma­liojo vai­kų švie­ti­mo (NVŠ) pa­slau­gų tei­kė­jas UAB „Sa­ned“, ku­riai at­sto­vau­ja tre­ne­ris, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas, nu­spren­dė at­si­sa­ky­ti sa­vi­val­dy­bės skirs­to­mo fi­nan­sa­vi­mo ir leis­ti mo­ki­niams per va­sa­rą spor­tuo­ti ne­mo­ka­mai. Po­li­ti­kas nu­spren­dė taip pa­sielg­ti po to, kai po vie­no pa­tik­ri­ni­mo bu­vo pra­bil­ta apie ga­li­mą su­tar­ties nu­trau­ki­mą be įspė­ji­mo.

„Ka­dan­gi po pa­tik­ri­ni­mo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas kal­bė­jo, kad mes ne­tei­sin­gai tei­kia­me pa­slau­gą, nu­spren­dė­me ge­riau at­si­sa­ky­ti fi­nan­sa­vi­mo ir per va­sa­rą vi­siems no­rin­tiems ra­jo­no mo­ki­niams teik­ti pa­slau­gas ne­mo­ka­mai. O ru­de­nį, kai vėl bus ga­li­ma teik­ti pa­raiš­kas dėl fi­nan­sa­vi­mo, žiū­rė­si­me. Te­ko gir­dė­ti, kad bus kei­čia­ma tvar­ka, ta­da ir sprę­si­me“, – „Kraš­to ži­nioms“ paaiš­ki­no E. Ber­no­tas.

Ba­lan­džio mė­ne­sį sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tai tik­ri­no ra­jo­no NVŠ pa­slau­gų tei­kė­jų veik­lą. Iš vi­sų pa­tik­rin­tų­jų už­kliu­vo tik­tai jė­gos spor­tą kul­ti­vuo­jan­ti UAB „Sa­ned“, nes tik­rin­to­jas nu­vy­kęs ne­ra­do su­ta­ry­je įra­šy­to tre­ne­rio bei tiek vai­kų, kiek skel­bia­ma esant gru­pė­se. E. Ber­no­tas tuo me­tu da­ly­va­vo ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je (jis yra Ta­ry­bos opo­zi­ci­nės frak­ci­jos na­rys, Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vas – aut. pa­st.), o su mo­ki­niais dir­bo ki­tas tre­ne­ris. Be to, po­li­ti­kas paaiš­ki­no, kad vai­kai atei­na ne tik nu­sta­ty­to­mis va­lan­do­mis, tad ap­skri­tai jų, lan­kan­čių spor­to už­siė­mi­mus, yra dau­giau nei nu­ma­ty­ta. Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Jo­nas No­vog­rec­kis bu­vo pa­si­ry­žęs iš­kart nu­trauk­ti su­tar­tį, bet vė­liau ke­ti­ni­mų at­si­sa­kė. Apie tai ra­šy­ta „Šiau­lių kraš­te“ ("Tik­ri­ni­mo re­zul­ta­tai kve­pia po­li­ti­niu su­si­do­ro­ji­mu?“, 2017 05 02).

Ta­čiau vė­liau, kai sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­rius pa­pra­šė NVŠ pro­gra­mų tie­kė­jų pa­tiks­lin­ti duo­me­nis apie lan­kan­čius vai­kus, už­siė­mi­mų vie­tas ir ki­ta, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ed­mun­das Ber­no­tas pa­reiš­kė at­si­sa­kan­tis vyk­dy­ti ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo pa­slau­gą pa­gal su­tar­tį.

Pir­ma­me eta­pe (vasario–balandžio mė­ne­siais) NVŠ pro­gra­mo­se Jo­niš­kio ra­jo­ne da­ly­va­vo 671 vai­kas. Lė­šų su­ma vie­nam vai­kui – 10 eu­rų per mė­ne­sį.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Lo­re­tos RIPS­KY­TĖS nuo­tr.

Ed­mun­das Ber­no­tas pa­reiš­kė, kad per va­sa­rą jė­gos spor­to pa­slau­gas ra­jo­no mo­ki­niam teiks ne­mo­ka­mai, vi­sai neim­da­mas fi­nan­sa­vi­mo ir NVŠ lė­šų.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (1)

Rima, 2017-05-16 13:12
Sveikintina idėja, nors dabar atsiras tokiú, kurie aiškins, jog nėra ten vaikú. Čia matosi, kad Švietimo vedėjas neobjektyvus ir be nuomonės. Rašė, kad nepratęs sutarties, paskui rašė, kad su visais pratęs. Ir nesuprasi, kur vėjas jam papūs...ar nurodymas iš kokio viršininkėlio ar ponios mero pavad bus gautas. Mano vaikas ten lanko jau antrus metus, todėl žinau kaip yra.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 1. Iš viso: 1

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 1
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />