(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. gegužės 19 d.

FUT­BO­LAS. Ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais Pak­ruo­jo mies­to sta­dio­ne vy­ku­sių ra­jo­no mo­kyk­lų fut­bo­lo žai­dy­nių „GO­LAS-2017“ var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais sa­vo am­žiaus gru­pė­se ta­po Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ (mo­ky­to­jas Ra­mū­nas Var­nec­kas) ir Bal­sių pa­grin­di­nių mo­kyk­lų (mo­ky­to­jas Rim­vy­das Pet­ke­vi­čius) ko­man­dos.

Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko „Bal­sių ma­žiams“ ir Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tams.

Tre­ti li­ko Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos ir „Že­my­nos“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai.

* Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį Aly­tu­je pra­lai­mė­jo vie­tos „Dai­na­vai“. Var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 0:3.

Po šio pra­lai­mė­ji­mo pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Sa­vait­ga­lį bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ spor­ti­nin­kas Ai­vi­das Bal­čiū­nas ta­po dvie­jų bė­gi­mų ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­ju.

Šį leng­vaat­le­tį sėk­mė ly­dė­jo šeš­ta­die­nį Kau­ne vy­ku­sia­me XXI-aja­me „A.Viet­ri­no taurė–2017“ bė­gi­me, kur var­žė­si 10 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je, bei sek­ma­die­nį Pas­va­lio ra­jo­ne su­reng­ta­me kas­me­ti­nia­me tra­di­ci­nia­me bė­gi­me „Jo­niš­kė­lio Kar­pių dva­ro ta­kais“.

* Šeš­ta­die­nį Olec­ke (Len­ki­ja) sa­vo jė­gas bė­gi­mo var­žy­bo­se iš­mė­gi­nę ra­jo­no leng­vaat­le­čiai par­si­ve­žė tris me­da­lius.

Pag­rin­di­nė­je 13 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je mo­te­rų gru­pė­je Vil­ma Mar­cin­ke­vi­čiū­tė lai­mė­jo ant­rą­ją, o Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius sa­vo am­žiaus gru­pė­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tas.

Au­gus­tas Mar­kas Gru­šas 800 met­rų nu­bė­go pir­mas.

Ki­lo­met­rą ir 200 met­rų Ak­vi­lė Sa­bai­tė įvei­kė ket­vir­ta, o Gab­rie­lius Po­žė­la – šeš­tas.

* Ket­vir­ta­die­nį Pak­ruo­jo mies­to sta­dio­ne vy­ku­sių ra­jo­no kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų moks­lei­vių leng­vo­sios at­le­ti­kos rung­čių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ko­man­di­nė­je įskai­to­je ta­po Žei­me­lio gim­na­zi­jos vai­ki­nai ir Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gi­nos.

Moks­lei­viai var­žė­si 100, 400 ir ki­lo­met­ro bė­gi­mo, ru­tu­lio stū­mi­mo ir šuo­lio į to­lį rung­ty­se.

100 met­rų pir­mie­ji įvei­kė E. Stri­kas (Bal­sių pa­grin­di­nė mo­kyk­la) ir P. Rie­ku­mai­tė (Žei­me­lio gim­na­zi­ja).

Ant­rą­sias vie­tas pel­nė žei­me­lie­tis E. Čir­vins­kas ir ly­gu­mie­tė Ž. Steg­vi­lai­tė.

Tre­ti bu­vo žei­me­lie­čiai R. Ba­jo­rū­nas ir D. Dra­gū­nai­tė.

400 met­rų bė­gi­me pir­mie­ji fi­ni­ša­vo Žei­me­lio gim­na­zis­tas E. Pro­ciu­kas ir Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vė K. Šal­čiū­tė.

Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko Ly­gu­mų ir Žei­me­lio mo­kyk­lų bė­gi­kams V. Vepš­tui ir S. Lu­ko­šiū­nai­tei.

Tre­čią­sias vie­tas užė­mė E. Ja­nu­še­vi­čius iš Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir G. Pa­lec­ky­tė iš Ly­gu­mų.

Ki­lo­met­ro bė­gi­me trium­fa­vo žei­me­lie­tis R. Pin­tu­lis ir ly­gu­mie­tė G. Lau­ciū­tė.

Ant­ri bu­vo ly­gu­mie­čiai M. Eit­man­tas ir I. No­rei­kai­tė.

Tre­ti fi­ni­ša­vo L. Sta­šys ir G. Pro­ciu­kai­tė iš Žei­me­lio gim­na­zi­jos.

Ru­tu­lį to­liau­siai nu­stū­mė žei­me­lie­tis Žei­me­lio gim­na­zis­tas D. Bru­žas. Tos pa­čios ug­dy­mo įstai­gos moks­lei­viai L. Sin­ke­vi­čius ir J. Ka­za­ke­vi­čius pel­nė ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas.

Šuo­lio į to­lį rung­ties nu­ga­lė­to­jais ta­po I. Ci­bu­ly­tė (Žei­me­lio gim­na­zi­ja) ir bal­sie­tis R. Po­vi­lio­nis. Ant­rą­sias vie­tas lai­mė­jo bal­sie­čiai R. Po­vi­lio­nis ir L. Ku­ta­vi­čius.

TINK­LI­NIS. Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­tų tink­li­nio pir­me­ny­bių Kre­di­to uni­jos tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.

„At­ža­ly­ną“ su­triuš­ki­no „JB Vol­ley Team“ re­zul­ta­tu 0:3 (13:25, 19:25, 10:15).

„JB Vol­ley Team“ pra­lai­mė­jo „Paš­vi­ti­nio“ tink­li­nin­kams re­zul­ta­tu 0:3 (17:25, 17:25, 7:15).

To­kiu pat skir­tu­mu – 0:3 – „At­ža­ly­no“ ko­man­da nu­si­lei­do „Paš­vi­ti­niui“ (22:25, 19:25, 13:15), „Par­ke­tui“ (13:25, 19:25, 13:25) bei „Lin­ku­vai“ (16:25, 17:25, 12:15).

„Plū­gus“ įvei­kė „Par­ke­to“ žai­dė­jai re­zul­ta­tu 1:2 (12:25, 14:25, 15:11) bei „Lin­ku­vos“ ko­man­da – 0:3 (25:22, 28:26,15:8).

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ar­tū­ro MA­CE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Olec­ke (Len­ki­ja) vy­ku­sio­se bė­gi­mo var­žy­bo­se pa­kruo­jie­čiai leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo tris me­da­lius.

Bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ ar­chy­vo nuo­tr.

Sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ leng­vaat­le­tis Ai­vi­das Bal­čiū­nas du kar­tus ta­po pri­zi­nin­ku sa­vo am­žiaus gru­pė­je.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />