(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. gegužės 19 d.

FUT­BO­LAS. Ba­lan­džio ir ge­gu­žės mė­ne­siais Pak­ruo­jo mies­to sta­dio­ne vy­ku­sių ra­jo­no mo­kyk­lų fut­bo­lo žai­dy­nių „GO­LAS-2017“ var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais sa­vo am­žiaus gru­pė­se ta­po Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ (mo­ky­to­jas Ra­mū­nas Var­nec­kas) ir Bal­sių pa­grin­di­nių mo­kyk­lų (mo­ky­to­jas Rim­vy­das Pet­ke­vi­čius) ko­man­dos.

Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko „Bal­sių ma­žiams“ ir Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tams.

Tre­ti li­ko Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos ir „Že­my­nos“ pa­grin­di­nių mo­kyk­lų jau­nie­ji fut­bo­li­nin­kai.

* Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį Aly­tu­je pra­lai­mė­jo vie­tos „Dai­na­vai“. Var­žy­bos bai­gė­si re­zul­ta­tu 0:3.

Po šio pra­lai­mė­ji­mo pa­kruo­jie­čiai nu­kri­to į tre­čią­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Sa­vait­ga­lį bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ spor­ti­nin­kas Ai­vi­das Bal­čiū­nas ta­po dvie­jų bė­gi­mų ant­ro­sios vie­tos lai­mė­to­ju.

Šį leng­vaat­le­tį sėk­mė ly­dė­jo šeš­ta­die­nį Kau­ne vy­ku­sia­me XXI-aja­me „A.Viet­ri­no taurė–2017“ bė­gi­me, kur var­žė­si 10 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je, bei sek­ma­die­nį Pas­va­lio ra­jo­ne su­reng­ta­me kas­me­ti­nia­me tra­di­ci­nia­me bė­gi­me „Jo­niš­kė­lio Kar­pių dva­ro ta­kais“.

* Šeš­ta­die­nį Olec­ke (Len­ki­ja) sa­vo jė­gas bė­gi­mo var­žy­bo­se iš­mė­gi­nę ra­jo­no leng­vaat­le­čiai par­si­ve­žė tris me­da­lius.

Pag­rin­di­nė­je 13 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je mo­te­rų gru­pė­je Vil­ma Mar­cin­ke­vi­čiū­tė lai­mė­jo ant­rą­ją, o Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius sa­vo am­žiaus gru­pė­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tas.

Au­gus­tas Mar­kas Gru­šas 800 met­rų nu­bė­go pir­mas.

Ki­lo­met­rą ir 200 met­rų Ak­vi­lė Sa­bai­tė įvei­kė ket­vir­ta, o Gab­rie­lius Po­žė­la – šeš­tas.

* Ket­vir­ta­die­nį Pak­ruo­jo mies­to sta­dio­ne vy­ku­sių ra­jo­no kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų moks­lei­vių leng­vo­sios at­le­ti­kos rung­čių var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ko­man­di­nė­je įskai­to­je ta­po Žei­me­lio gim­na­zi­jos vai­ki­nai ir Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gi­nos.

Moks­lei­viai var­žė­si 100, 400 ir ki­lo­met­ro bė­gi­mo, ru­tu­lio stū­mi­mo ir šuo­lio į to­lį rung­ty­se.

100 met­rų pir­mie­ji įvei­kė E. Stri­kas (Bal­sių pa­grin­di­nė mo­kyk­la) ir P. Rie­ku­mai­tė (Žei­me­lio gim­na­zi­ja).

Ant­rą­sias vie­tas pel­nė žei­me­lie­tis E. Čir­vins­kas ir ly­gu­mie­tė Ž. Steg­vi­lai­tė.

Tre­ti bu­vo žei­me­lie­čiai R. Ba­jo­rū­nas ir D. Dra­gū­nai­tė.

400 met­rų bė­gi­me pir­mie­ji fi­ni­ša­vo Žei­me­lio gim­na­zis­tas E. Pro­ciu­kas ir Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vė K. Šal­čiū­tė.

Ant­ro­sios vie­tos ati­te­ko Ly­gu­mų ir Žei­me­lio mo­kyk­lų bė­gi­kams V. Vepš­tui ir S. Lu­ko­šiū­nai­tei.

Tre­čią­sias vie­tas užė­mė E. Ja­nu­še­vi­čius iš Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ir G. Pa­lec­ky­tė iš Ly­gu­mų.

Ki­lo­met­ro bė­gi­me trium­fa­vo žei­me­lie­tis R. Pin­tu­lis ir ly­gu­mie­tė G. Lau­ciū­tė.

Ant­ri bu­vo ly­gu­mie­čiai M. Eit­man­tas ir I. No­rei­kai­tė.

Tre­ti fi­ni­ša­vo L. Sta­šys ir G. Pro­ciu­kai­tė iš Žei­me­lio gim­na­zi­jos.

Ru­tu­lį to­liau­siai nu­stū­mė žei­me­lie­tis Žei­me­lio gim­na­zis­tas D. Bru­žas. Tos pa­čios ug­dy­mo įstai­gos moks­lei­viai L. Sin­ke­vi­čius ir J. Ka­za­ke­vi­čius pel­nė ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas.

Šuo­lio į to­lį rung­ties nu­ga­lė­to­jais ta­po I. Ci­bu­ly­tė (Žei­me­lio gim­na­zi­ja) ir bal­sie­tis R. Po­vi­lio­nis. Ant­rą­sias vie­tas lai­mė­jo bal­sie­čiai R. Po­vi­lio­nis ir L. Ku­ta­vi­čius.

TINK­LI­NIS. Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­tų tink­li­nio pir­me­ny­bių Kre­di­to uni­jos tau­rei lai­mė­ti var­žy­bos.

„At­ža­ly­ną“ su­triuš­ki­no „JB Vol­ley Team“ re­zul­ta­tu 0:3 (13:25, 19:25, 10:15).

„JB Vol­ley Team“ pra­lai­mė­jo „Paš­vi­ti­nio“ tink­li­nin­kams re­zul­ta­tu 0:3 (17:25, 17:25, 7:15).

To­kiu pat skir­tu­mu – 0:3 – „At­ža­ly­no“ ko­man­da nu­si­lei­do „Paš­vi­ti­niui“ (22:25, 19:25, 13:15), „Par­ke­tui“ (13:25, 19:25, 13:25) bei „Lin­ku­vai“ (16:25, 17:25, 12:15).

„Plū­gus“ įvei­kė „Par­ke­to“ žai­dė­jai re­zul­ta­tu 1:2 (12:25, 14:25, 15:11) bei „Lin­ku­vos“ ko­man­da – 0:3 (25:22, 28:26,15:8).

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ar­tū­ro MA­CE­VI­ČIAUS nuo­tr.

Olec­ke (Len­ki­ja) vy­ku­sio­se bė­gi­mo var­žy­bo­se pa­kruo­jie­čiai leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo tris me­da­lius.

Bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ ar­chy­vo nuo­tr.

Sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ leng­vaat­le­tis Ai­vi­das Bal­čiū­nas du kar­tus ta­po pri­zi­nin­ku sa­vo am­žiaus gru­pė­je.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas