(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

„Aukštas dangus“ skambėjo kompozitoriaus sodyboje

2017 m. gegužės 18 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Ve­sel­kiš­kė­se (Pak­ruo­jo r.), kom­po­zi­to­riaus Juo­zo Pa­kal­nio so­dy­bo­je, vy­ko folk­lo­ro ir ama­tų šven­tė „Aukš­tas dan­gus“ skir­ta „Lin­ka­vos“ an­samb­lio įkū­rė­jos Sta­nis­la­vos Lov­či­kai­tės at­min­čiai. Šven­tė­je pa­mi­nė­tas ir ko­lek­ty­vo veik­los 35-asis ju­bi­lie­jus.

janina@skrastas.lt

„Lin­ka­vos“ sa­vi­veik­li­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Ae­li­tos Ga­ra­le­vi­čie­nės, pa­ren­gė pa­si­ro­dy­mą iš bu­vu­sių pro­gra­mų. Lin­ku­vos švie­suo­lė, mo­ky­to­ja Sta­nis­la­va Lov­či­kai­tė an­samb­lį su­bū­rė ir jam kon­cer­ti­nes pro­gra­mas kū­rė nuo 1982-ųjų. Šis an­samb­lis lai­ko­mas se­niau­siu ra­jo­ne.

Ke­lias de­šim­tis lin­ku­vie­čių anks­tes­niais me­tais jun­gęs ko­lek­ty­vas da­bar yra še­šio­li­kos da­ly­vių. Iš pir­mų­jų „Lin­ka­vos“ an­samb­lie­čių į sce­ną dar te­be­žen­gia dvie­se – Ele­na Ma­te­liū­nie­nė ir Ig­nas Va­lio­nis. Ki­ti pa­si­trau­kė iš ak­ty­vios sa­vi­veik­los dėl am­žiaus, da­lis, kaip ir ko­lek­ty­vo kū­rė­ja bei pir­mo­ji il­ga­me­tė va­do­vė S. Lov­či­kai­tė – jau Ana­pi­ly­je.

Prie sen­bu­vių pa­sta­rai­siais me­tais pri­si­jun­gė dvi mer­gi­nos ir du vai­ki­nai, anks­čiau lan­kę Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro vai­kų folk­lo­ro an­samb­lį „Ra­ti­nėls“.

Apie „Lin­ka­vos“ nu­veik­tus dar­bus, ren­kant au­ten­tiš­kas dai­nas, pa­sa­ko­ji­mus, iš­sau­gant bei po­pu­lia­ri­nant liau­dies kul­tū­rą „Aukš­to dan­gaus“ da­ly­viams pa­sa­ko­jo nuo­trau­kų eks­po­zi­ci­ja, fil­muo­ta me­džia­ga.

Anks­tes­niais de­šimt­me­čiais gar­siau­sias ra­jo­no folk­lo­ro an­samb­lis kon­cer­tuo­da­vo ne tik Lie­tu­vos, bet ir tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se, ki­tuo­se ren­gi­niuo­se.

„Lin­ka­va“ yra su­kū­ru­si ke­lias­de­šimt te­mi­nių pro­gra­mų ("Li­na­rū­tė“, „Oi tu, rū­ta, rū­ta“, „Sam­ba­riai“, „Už­ga­vė­nės“ ir ki­tų) apie se­no­vi­nius šven­čių, dar­bų pa­pro­čius, ne vie­ną šių pro­gra­mų įra­šiu­si te­le­vi­zi­jo­je ir ra­di­ju­je.

Švie­sios at­min­ties S. Lov­či­kai­tė an­samb­lio da­ly­vių biog­ra­fi­jas, kon­cer­ti­nes pro­gra­mas yra su­dė­ju­si į kny­gą „Lin­ka­va: tra­di­ci­ja da­bar­ty­je“.

J. Pa­kal­nio so­dy­bo­je kar­tu su „Lin­ka­va“ kon­cer­ta­vo „Ber­žu­tė­lis“ iš Bar­diš­kių (va­do­vė Do­nė Le­ge­za), Kir­nai­čių (Jo­niš­kio ra­jo­nas) „Klė­čia“ (va­do­vė Gra­ži­na And­ra­šiū­nie­nė), Kie­mė­nų (Pas­va­lio ra­jo­nas) „Ko­rys“ (va­do­vė Re­na­ta Ka­zi­liū­nie­nė), „Ku­pa­ras“ iš Jo­niš­kio (va­do­vė Ri­ta Mi­ka­laus­kie­nė) , iš Ra­sei­nių at­vy­ko mo­te­rų folk­lo­ro an­samb­lis „De­gu­le“ (va­do­vė As­ta Nik­žen­tai­tie­nė). Dau­gu­ma šių ko­lek­ty­vų taip pat skai­čiuo­ja veik­los de­šimt­me­čius, vie­ni su ki­tais bu­vo su­si­ti­kę fes­ti­va­liuo­se ir kon­cer­tuo­se.

Su „Lin­ka­vos“ an­samb­lio kon­cer­ti­ne veik­la dau­giau ar ma­žiau pa­žįs­ta­mi ir į J. Pa­kal­nio so­dy­bą su­si­rin­kę klau­sy­to­jai: dau­giau­siai vi­du­ti­nio bei gar­baus am­žiaus žmo­nės, nuo­la­ti­niai kul­tū­ros ren­gi­nių lan­ky­to­jai.

Fes­ti­va­ly­je sa­vo kū­ry­bą pri­sta­tė Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­mų ke­ra­mi­kos bei py­ni­mo iš vy­te­lių stu­di­jų na­riai.

Lin­ku­vos šei­mų klu­bo at­sto­vai ren­gi­nio ap­lin­ką paį­vai­ri­no iš šiau­dų nu­pin­tais de­ko­ra­ty­vi­niais bal­tiš­kais sim­bo­liais.

Fes­ti­va­lis „Aukš­tas dan­gus“ – sa­vi­veik­li­nin­kų ini­ci­juo­tas pa­gerb­ti „Lin­ka­vos“ an­samb­lio kū­rė­jos, švie­suo­lės mo­ky­to­jos S. Lov­či­kai­tės at­mi­ni­mą. Ren­gi­nys pa­va­din­tas S. Lov­či­kai­tės la­biau­siai mėg­tos liau­dies dai­nos var­du. Po­rą me­tų jis bu­vo ren­gia­mas Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re, o per­nai per­kel­tas į J. Pa­kal­nio so­dy­bą. Or­ga­ni­za­to­rių nuo­mo­ne, so­dy­bos ap­lin­ka – tin­ka­miau­sia to­kiam fes­ti­va­liui.

Rū­tos VA­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.

Fes­ti­va­lis ta­po ir „Lin­ka­vos“ kū­ry­bi­nės su­kak­ties mi­nė­ji­mu.

„Aukš­tas dan­gus“ su­do­mi­no dau­giau­siai vi­du­ti­nio ir vy­res­nio am­žiaus liau­dies kul­tū­ros mė­gė­jus.

Apie „Lin­ka­vos“ nu­veik­tus dar­bus pa­sa­ko­jo tarp so­do me­džių eks­po­nuo­ja­mos is­to­ri­nės fo­tog­ra­fi­jos.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas