(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

Gimnazisčių spektaklyje – apie provincijos jaunimą

2017 m. gegužės 16 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Pak­ruo­jo „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos moks­lei­vių teat­ras pa­va­sa­rį tra­di­ciš­kai pa­svei­ki­na prem­je­ra. Šie­met – pa­čių moks­lei­vių pa­ra­šy­tu spek­tak­liu „Mer­gai­tėms rei­kia ber­nų“.

janina@skrastas.lt

Vai­di­ni­mas – apie ma­žo mies­te­lio jau­ni­mo gy­ve­ni­mą. Jis pa­sa­ko­ja­mas spek­tak­lio siu­že­te.

Bū­re­lis gim­na­zis­čių penk­ta­die­niais ren­ka­si vie­nos iš jų na­mų pa­lė­pė­je. Mer­gai­tės yra įkū­rę slap­to die­no­raš­čio drau­gi­ją ir su­si­gal­vo­ję jos ri­tua­lus. Su­si­rin­ki­mai pra­si­de­da bend­rai skan­duo­ja­mu už­kal­bė­ji­mu prie de­gan­čių žva­kių. Bur­tais iš­rink­tos drau­gi­jos na­rės vie­na po ki­tos gar­siai skai­to sa­vo die­no­raš­čius, o ki­tos mer­gai­tės ko­men­tuo­ja.

Die­no­raš­čių te­mos – nū­die­nos jau­ni­mo kas­die­ny­bė: po­jū­tis, kad ta­vęs ne­sup­ran­ta ar­ti­miau­si žmo­nės, moks­lei­viš­ki rū­pes­čiai ir ... nuo­bo­du­lys. Ku­rios skai­to, o ku­rios pri­si­pa­žįs­ta die­no­raš­čio ne­ra­šę, nes ne­bu­vę apie ką ra­šy­ti...

Drau­gi­jos na­rės grie­bia­si ieš­ko­ti išei­ties, kad gy­ve­ni­mas įgau­tų spal­vų. Nu­ta­ru­sios, kad pa­dė­tį ga­li iš­tai­sy­ti jaus­mai, mer­gai­tės įsi­pa­rei­go­ja iki ki­to su­si­rin­ki­mo bū­ti­nai įsi­my­lė­ti. Ap­ta­ria, koks tu­ri bū­ti mei­lės ob­jek­tas.

Įsi­my­lė­jus kei­čia­si ir mer­gai­čių žo­dy­nas, ir ap­ran­ga. Į ša­lį pa­de­da­mos spor­ti­nės kel­nės ir marš­ki­nė­liai, su­ple­vė­suo­ja ro­man­tiš­kos su­kne­lės bei pa­lai­di plau­kai. Skai­ty­ti die­no­raš­tį ne­be vie­na drau­gi­jos na­rė dro­vi­si – pa­si­ro­do, ne taip pa­pras­ta vie­šai iš­sa­ky­ti už­plū­du­sius jaus­mus.

Bet švel­nūs jaus­mai ne­trun­ka virs­ti nuo­tai­kų ura­ga­nu, kai paaiš­kė­ja, kad drau­gi­jos na­rės įsi­my­lė­jo vie­ną ir tą pa­tį vai­ki­ną. Pra­si­de­da ko­va dėl jo, ver­da aist­ros, gim­na­zis­čių vai­di­na­mos su hu­mo­ru. Įsi­my­lė­ji­mas virs­ta pyk­čiais, no­ru ker­šy­ti. Apie tai mer­gai­tės re­puo­ja, už­si­me­tu­sios odi­nes striu­kes ir vir­tu­sios „kie­to­mis pa­no­mis“.

Spek­tak­lis bai­gia­si ne­ti­kė­tai: pa­si­ro­do, bend­ras mei­lės ob­jek­tas – vie­nos iš drau­gi­jos na­rių bro­lis. Jis – gė­jus.

Teat­ro va­do­vas, lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­jas Val­das Gas­pa­ra­vi­čius į sce­ną iš­ve­da gim­na­zis­tes Vik­to­ri­ją Ski­kai­tę, Evą Kas­pe­ra­vi­čiū­tę, Aus­tė­ją Mik­ne­vi­čiū­tę, Emą Či­vi­ly­tę, Gab­rie­lę Žie­de­ly­tę, And­rė­ją Ged­ri­mai­tę, Do­vi­lę Bu­čai­tę ir Ži­vi­lę Va­si­liaus­kai­tę.

Pas­ta­ro­ji gim­na­zis­tė pa­ra­šė pje­sę su bend­raau­to­riu­mi, pa­gei­da­vu­siu lik­ti ne­ži­no­mu ir pri­si­sta­tan­čiu schuravalio@gmail.com sla­py­var­džiu.

Moks­lei­vės su­kū­rė skir­tin­gų cha­rak­te­rių per­so­na­žus: go­tų kul­tū­ros ger­bė­ją, ro­man­ti­kę, pri­pa­ži­ni­mo sie­kian­čią mer­gi­ną, sva­jo­to­ją, nuo­la­ti­nę pa­dė­jė­ją, dro­vuo­lę...

„Tai – jau­ni­mo spek­tak­lis apie jau­ni­mą“, – sa­ko re­ži­sie­rius ir mo­ky­to­jas V. Gas­pa­ra­vi­čius.

„At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos moks­lei­vių teat­ras jau ei­lę me­tų pa­va­sa­rį ro­do nau­jus spek­tak­lius jau­ni­mui bei ma­žo mies­te­lio vi­suo­me­nei svar­bio­mis te­mo­mis.

Au­to­rės nuo­tr.

„At­ža­ly­no“ gim­na­zis­tės sce­no­je įkū­ni­jo nū­die­nos jau­ni­mo gy­ve­ni­mą.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />