(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Siurprizas iš dangaus

2017 m. gegužės 12 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Vė­lų ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­no Lai­čių kai­me, ūki­nin­ko vien­kie­my­je, ava­ri­niu bū­du nu­tup­dy­tas už­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis tre­čia­die­nio vi­du­die­nį tę­sė ke­lio­nę į Lat­vi­ją. Or­lai­vį ir juo skri­du­sius vo­kie­tį ir Lat­vi­jos gy­ven­to­ją iš­gel­bė­jo ryš­kiai gel­to­na vien­kie­mio na­mo spal­va.

pakruojis@skrastas.lt

Ne­ty­la Lai­čių vien­kie­mio šei­mi­nin­kų Jur­gio ir Jad­vy­gos Var­čiū­nų te­le­fo­nas. Vis dar klau­si­nė­ja­ma apie sraig­tas­par­nį, ku­ris ant­ra­die­nį apie 21 va­lan­dą ne­lauk­tai nu­si­lei­do jų kie­me.

„Tą va­ka­rą ėmė smar­kiai snig­ti. Sė­dė­jau prie te­le­vi­zo­riaus, kai iš­gir­dau, kad kaž­kas virš sto­go ūžia“, – pa­sa­ko­ja Jad­vy­ga Var­čiū­nie­nė.

Mo­te­ris sku­biai pa­ža­di­no po sė­jos dar­bų anks­čiau mie­go­ti nuė­ju­sį vy­rą. Ne­pa­ti­kė­jo aki­mis, kai pa­ma­tė iš kie­me nu­si­lei­du­sio sraig­tas­par­nio be­si­rop­ščian­čius du vy­rus.

Ne­ga­lė­da­mi su už­sie­nie­čiais su­si­kal­bė­ti, gar­baus am­žiaus ūki­nin­kai pa­skam­bi­no duk­rai į Jo­niš­kį. Te­le­fo­nu duk­ra iš­siaiš­ki­no, kad sraig­tas­par­nį vy­rai bu­vo pri­vers­ti nu­tup­dy­ti, nes per stip­rų sny­gį ne­be­ma­tė, kur skren­da. Lau­kuo­se jie pa­ste­bė­jo gel­to­ną na­mą ir nu­spren­dė leis­tis.

Vė­liau vy­rai pa­ste­bė­jo, kad ne­to­li so­dy­bos – miš­kas ir tven­ki­nys.

Šei­mi­nin­kai tie­siog iš dan­gaus nu­kri­tu­sius už­sie­nie­čius pa­kvie­tė ar­ba­tos, su­šil­ti. Vy­rai paaiš­ki­no skri­dę iš Len­ki­jos į Lat­vi­ją, o kad juos virš Lie­tu­vos už­klups snie­gas, ne­si­ti­kė­ję.

Ke­liau­to­jai su šei­mi­nin­kais su­ta­rė, kad sraig­tas­par­nį pa­liks kie­me, kol pa­ge­rės oras, pa­li­ko sve­tin­giems žmo­nėms lauk­tu­vių ir, su­si­sie­kę su skry­džių val­dy­mo cent­ru, su­lau­kė po­li­ci­jos eki­pa­žo.

Pak­ruo­jo pa­rei­gū­nai, įsi­ti­ki­nę, kad ke­liau­to­jai blai­vūs, o nu­si­leis­ti bu­vo pri­vers­ti oro są­ly­gų, juos nu­ve­žė į Pak­ruo­jį. Iš čia už­sie­nie­čiai ke­lio­nę tę­sė tak­si au­to­mo­bi­liu.

Tre­čia­die­nį apie vi­du­die­nį Var­čiū­nai vėl su­lau­kė sve­čių, kal­bė­ju­sių ru­siš­kai. Du vy­rai aiš­ki­no, kad jie at­vy­ko par­skrai­din­ti sraig­tas­par­nį. Ta­čiau Var­čiū­nai, ma­ty­da­mi, kad skrai­dyk­lę ke­ti­na paim­ti ne ja nu­si­lei­du­sie­ji, at­si­sa­kė ją ati­duo­ti ir pa­gra­si­no po­li­ci­ja.

„Kaip mes ga­li­me ati­duo­ti ne­ži­no­miems žmo­nėms, jei pi­lo­tui bu­vo­me pa­ža­dė­ję sraig­tas­par­nį sau­go­ti?"– su­si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją re­dak­ci­jai ko­men­ta­vo su­tuok­ti­niai.

At­vy­kė­liai, kad įti­kin­tų, jog ne­ke­ti­na sraig­tas­par­nio už­grob­ti, te­le­fo­nu su­si­sie­kė su ru­sa­kal­biu vy­ru, ku­ris J. Var­čiū­ną pa­ti­ki­no, jog sraig­tas­par­nį tik­rai ga­li ati­duo­ti.

„Pi­lo­tas už lėk­tu­vė­lio sau­go­ji­mą siū­lė 50 eu­rų, bet mes neė­mėm. Kaip ga­li­ma? – ste­bė­jo­si ūki­nin­kė. – Pap­ra­šė­me tik, kad jis pa­ro­dy­tų pa­są. Su­py­ko. Bet duo­me­nis nu­si­ra­šy­ti lei­do“, – pa­sa­ko­jo aš­tuo­nias­de­šimt še­še­rių J. Var­čiū­nas.

Au­to­rės nuo­tr.

Ne­ti­kė­tai nu­si­lei­dę už­sie­nie­čiai vien­kie­mio šei­mi­nin­kus Jur­gį ir Jad­vy­gą Var­čiū­nus ir nu­ste­bi­no, ir pra­links­mi­no.

Po­li­ci­jos nuo­tr.

Lai­čių vien­kie­my­je nu­tup­dy­ti sraig­tas­par­nį už­sie­nie­čius pri­ver­tė pra­stas ma­to­mu­mas dėl sny­gio.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas