(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. gegužės 12 d.

Vė­jas ir snie­gas var­tė me­džius

Ant­ra­die­nio va­ka­rą Pak­ruo­jo ra­jo­ne gau­sus sny­gis ir gū­sin­gas vė­jas la­biau­siai siau­tė Ly­gu­mų se­niū­ni­jo­je. Tre­čia­die­nį nuo anks­ty­vo ry­to gel­bė­to­jai bu­vo kvie­čia­mi trauk­ti nuo ke­lių iš­var­ty­tų me­džių. Pir­ma­sis pa­gal­bos šauks­mas – apie sep­tin­tą ry­to – dėl iš­griu­vu­sio ant gat­vės me­džio gau­tas iš Šu­kio­nių. Po pus­va­lan­džio te­ko pjaus­ty­ti ir ga­ba­lais nuo gat­vės trauk­ti me­dį De­gu­čiuo­se. O ant­ra­jame ke­lio Šukioniai–Rozalimas ki­lo­met­re – net tris iš­vers­tus me­džius.

La­biau­siai bu­vo ap­snig­tos Ly­gu­mų, Ro­za­li­mo ir Klo­vai­nių se­niū­ni­jos, Pak­ruo­jo apy­lin­kės. Paš­vi­ti­nio bei Žei­me­lio se­niū­ni­jos gau­saus snie­go iš­ven­gė.

Ap­do­va­no­ti ge­riau­si ug­nia­ge­siai

Mi­nint Šv. Flo­ri­jo­no, ug­nia­ge­sių glo­bė­jo, die­ną, už ge­rą tar­ny­bą ap­do­va­no­ti aš­tuo­ni Pak­ruo­jo ra­jo­no ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai.

Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vy­res­nia­jam ug­nia­ge­siui gel­bė­to­jui Lai­mu­čiui Vai­tie­kū­nui skir­ta Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­dė­ka. Nar­su­čiui Vy­čui – pa­si­žy­mė­ji­mo ženk­las „Už nuo­pel­nus prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai“. Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos pa­dė­ko­mis pa­gerb­ti Au­ri­mas Bič­ka, Tai­da Šiur­ku­vie­nė, Eu­ge­ni­jus Plat­ke­vi­čius ir Ma­rius Vai­džiu­lis. Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės pa­dė­ko­mis įver­tin­ta Ri­mo Kup­riū­no ir Ai­va­ro Ma­ce­vi­čiaus tar­ny­ba.

Va­lo na­mus, ter­šia ap­lin­ką

Už­da­rius se­niū­ni­jos at­lie­kų priė­mi­mo punk­tus (APP) se­niū­nai stve­ria­si už gal­vų – at­lie­kų krū­vos nuo­ša­les­nė­se vie­to­se dygs­ta kaip gry­bai.

Ro­za­li­mo se­niū­nas Vy­tau­tas Ka­ni­šaus­kas šią sa­vai­tę iš Ja­man­to­nių kai­me su­krau­tą krū­vą se­nų du­ji­nių vi­ryk­lių, lo­vų, mik­ro­ban­gų krosnelių iš­ga­be­no į Ro­za­li­mą, kad penk­ta­die­nį ko­mu­na­li­nin­kai, su­ren­kan­tys di­džia­ga­ba­ri­tes at­lie­kas, jas iš­vež­tų. Pa­na­šios krū­vos pa­ste­bė­tos ir Krump­lių bei Mo­niū­nų kai­mų te­ri­to­ri­jo­se. Pa­sak se­niū­no, vie­ną gy­ven­to­ją, su­ma­niu­sį ne­tei­sė­tai at­si­kra­ty­ti ne­rei­ka­lin­gų ra­kan­dų ir šiukš­lių, pa­vy­ko išaiš­kin­ti, jam gre­sia bau­da.

Pas­ta­ruo­ju me­tu bui­ti­nių at­lie­kų ir se­nų na­mų apy­vo­kos daik­tų se­niū­ni­jų dar­buo­to­jai ap­tin­ka ne tik poil­sia­vie­čių šiukš­lių kon­tei­ne­riuo­se, bet ir sto­vin­čiuo­se prie ka­pi­nių.

Pas­te­bi el­ge­sio su­tri­ki­mų

Paš­vi­ti­nio se­niū­nė Ri­ma Kriš­to­pai­tie­nė tre­čia­die­nį sku­bė­jo pa­dė­ti su­ne­ga­la­vu­siam se­niū­ni­jos gy­ven­to­jui. Žmo­gus skun­dė­si jam gre­sian­čiais mir­ti­nais pa­vo­jais ir pra­šė­si pa­gal­bos. Ją su­teik­ti pa­gal­bą se­niū­ni­ja iš­kvie­tė me­di­kus.

Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai pa­sta­ruo­ju me­tu pa­ste­bi gy­ven­to­jų ne­pag­rįs­tų skun­dų, el­ge­sio su­tri­ki­mų per mė­nu­lio pil­na­tį. Pa­sak se­niū­nės, ne­re­tai silp­nos psi­chi­nės svei­ka­tos žmo­nėms pa­dė­ti be me­di­kų įsi­ki­ši­mo yra sun­ku, nors šie į se­niū­ni­ją krei­pia­si ne dėl pra­stos sa­vi­jau­tos, o dėl ki­tų ne­va jiems da­ro­mos ken­kė­jiš­kos veik­los.

Mo­kė sau­go­tis gais­rų

Pak­ruo­jo prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos pa­rei­gū­nai su­ren­gė mo­ky­mus Klo­vai­nių su­tri­ku­sio in­te­lek­to jau­nuo­lių cent­re. Cent­ro lan­ky­to­jams pa­pa­sa­ko­ta, kaip elg­tis at­vi­ro­se vie­to­vė­se ir pa­tal­po­se, kad iš­veng­tų gais­rų grės­mės, o ug­niai vis dėl­to įsi­plies­kus – kaip sau­giai pa­lik­ti de­gan­čias pa­tal­pas. Ug­nia­ge­siai cent­ro lan­ky­to­jams de­monst­ra­vo spe­cia­lius dra­bu­žius, įran­gą bei tech­ni­ką, no­rin­tiems lei­do ją iš­ban­dy­ti.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />