(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

RADVILIŠKIS RUOŠIASI 450-AJAM JUBILIEJUI

2017 m. gegužės 16 d.

Ku­dir­kie­čių tul­pės – „Fac­tum“ re­kor­dų kny­go­je

Re­kor­dų re­gist­ra­vi­mo agen­tū­ra „Fac­tum“ pa­tvir­ti­no re­kor­dą, ku­ris bu­vo pa­siek­tas Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – mo­kyk­los bend­ruo­me­nė mies­to 450 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­do­va­no­jo 450 tul­pių žie­dų.

Re­kor­das įvar­din­tas kaip dau­giau­sia pa­so­din­tų ir mies­tui do­va­no­tų gė­lių re­kor­das.

Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.

Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.

Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos sa­lė­je 5-10 kla­sių mo­ki­niai iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­jo šios gė­lės for­mos kom­po­zi­ci­ją.

Iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­tą tul­pės žie­dą iš­ma­ta­vo tam tiks­lui su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Pas­ta­ro­ji už­fik­sa­vo: gė­lės il­gis – 8,40 met­ro, plo­tis – 3,40 met­ro, žie­dų skai­čius – 450.

Po ren­gi­nio tul­pių žie­dai bu­vo pa­do­va­no­ti mies­to įmo­nėms bei or­ga­ni­za­ci­joms.

V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los re­kor­do ap­ra­šy­mas įtrauk­tas į spau­dai ren­gia­mą ant­rą­ją Lie­tu­vos vai­kų re­kor­dų kny­gą.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

450 tul­pių, ku­rias pa­so­di­no, pra­žy­di­no ir mies­tui pa­do­va­no­jo V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, žie­dų pa­te­ko į agen­tū­ros „Fac­tum“ fik­suo­ja­mus re­kor­dus.

Skulp­tū­ro­je – reikš­min­giau­sios Rad­vi­liš­kiui da­tos

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta iš is­to­ri­kų, kul­tū­ros, kraš­to­ty­ros spe­cia­lis­tų, iš­rin­ko sep­ty­nias reikš­min­gas da­tas bei jų for­mu­luo­tes, ku­rios bus įam­žin­tos skulp­to­riaus Sta­sio Žir­gu­lio su­kur­to­je ar­chi­tek­tū­ri­nė­je kom­po­zi­ci­jo­je, skir­to­je mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui.

Dar­bo gru­pės pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo ir pa­ts skulp­to­rius S. Žir­gu­lis. Jam ir pa­teik­tas mies­tui reikš­min­gų da­tų są­ra­šas.

Tai – 1567 me­tai, kai LDK mies­tų są­ra­še pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas Rad­vi­liš­kis. Skulp­tū­ro­je at­si­ras ir 1597 me­tai, kai is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se bu­vo pa­mi­nė­ta Rad­vi­liš­kio baž­ny­čia ir pa­ra­pi­nė mo­kyk­la. Jo­je at­si­spin­dės ir mies­tui skau­dūs 1708–1710 me­tai, ku­riais po ma­ro ir ba­do Rad­vi­liš­ky­je ne­li­ko gy­ven­to­jų.

Dar­bo gru­pės nu­ta­ri­mu, skulp­tū­ro­je tu­ri at­si­spin­dė­ti ir 1870 me­tai, kai, nu­tie­sus Liepojos–Romnų ge­le­žin­ke­lį, Rad­vi­liš­kis pra­dė­jo spar­čiai aug­ti, bei di­din­gas 1919 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sio įvy­kis, kai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė prie Rad­vi­liš­kio su­mu­šė ber­mon­ti­nin­kus.

1924 me­tų da­ta at­spin­dės Rad­vi­liš­kiui su­teik­tą mies­to tei­sės da­tą, o 1992-ie­ji – LR Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pa­tvir­tin­tus Rad­vi­liš­kio mies­to her­bą ir vė­lia­vą.

Teik­ti sa­vo ver­ti­ni­mus bu­vo kvies­ti ir mies­to gy­ven­to­jai, ta­čiau dar­bo gru­pė su­lau­kė tik vie­no rad­vi­liš­kie­čio sam­pro­ta­vi­mų.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Su­si­rin­ku­si dar­bo gru­pė kraš­tie­čiui skulp­to­riui Sta­siui Žir­gu­liui (kai­rė­je) įtei­kė Rad­vi­liš­kio mies­tui reikš­min­gų da­tų są­ra­šą. Jos bus įam­žin­tos mies­to ju­bi­lie­jui su­kur­to­je ar­chi­tek­tū­ri­nė­je kom­po­zi­ci­jo­je.

Įver­tin­ti ra­ši­niai, skir­ti Rad­vi­liš­kio ju­bi­lie­jui

Pa­si­bai­gė ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus or­ga­ni­zuo­tas, Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų Jur­gi­tos Plu­kie­nės ir Gra­ži­nos Pi­ly­pie­nės ini­ci­juo­tas ra­ši­nių kon­kur­sas „Ma­no mies­tas – Rad­vi­liš­kis“.

Kon­kur­se, skir­ta­me Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui, da­ly­va­vo 23 mo­ki­niai iš Vaiž­gan­to, Liz­dei­kos gim­na­zi­jų, Gra­ži­nos, Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų 2-12 kla­sių mo­ki­niai.

Tarp 2–4 kla­sių moks­lei­vių pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los 4 kla­sės moks­lei­vė Aus­tė­ja Kniš­kai­tė, ant­rą­ją – tos pa­čios mo­kyk­los 4 kla­sės mo­ki­nė Do­vi­lė Ja­nu­šo­ny­tė (mo­ky­to­ja Dia­na Mu­rau­lie­nė). Dvi tre­čio­sios vie­tos skir­tos V. Ku­dir­kos mo­kyk­los ket­vir­to­kams Da­liui Na­ra­kui ir Emi­lei Jaz­daus­kai­tei (mo­ky­to­ja Vio­le­ta Či­ži­kie­nė).

5–8 kla­sių gru­pė­je pir­mo­ji vie­ta skir­ta Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los šeš­to­kui No­jui Jo­kū­bai­čiui (mo­ky­to­ja Auš­re­lė Mac­ke­vi­čie­nė), ant­rą­ją vie­tą pel­nė V. Ku­dir­kos mo­kyk­los penk­to­kas Ro­kas Mic­kus, (mo­ky­to­ja Jo­vi­ta Bru­nie­nė), tre­čią­ją – Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los šeš­tos kla­sės moks­lei­vis Au­gus­tas Pa­ko­sas (mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Juodž­ba­lie­nė).

9–12 kla­sių gru­pė­je nu­ga­lė­jo Liz­dei­kos gim­na­zi­jos 4 kla­sės gim­na­zis­tas Joe­lis Ver­din­gas (mo­ky­to­ja Ri­ta Šim­ku­vie­nė), ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos I kla­sės gim­na­zis­tas Vė­jas Špa­kaus­kas (mo­ky­to­ja Gra­ži­na Pi­ly­pie­nė), tre­čią­ją – Liz­dei­kos gim­na­zi­jos 3 kla­sės gim­na­zis­tė To­ma Vi­soc­ky­tė (mo­ky­to­ja Gi­ta­na Ab­ro­mi­kie­nė).

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas