(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Radviliškio rajone

RADVILIŠKIS RUOŠIASI 450-AJAM JUBILIEJUI

2017 m. gegužės 16 d.

Ku­dir­kie­čių tul­pės – „Fac­tum“ re­kor­dų kny­go­je

Re­kor­dų re­gist­ra­vi­mo agen­tū­ra „Fac­tum“ pa­tvir­ti­no re­kor­dą, ku­ris bu­vo pa­siek­tas Rad­vi­liš­kio Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je – mo­kyk­los bend­ruo­me­nė mies­to 450 me­tų ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­do­va­no­jo 450 tul­pių žie­dų.

Re­kor­das įvar­din­tas kaip dau­giau­sia pa­so­din­tų ir mies­tui do­va­no­tų gė­lių re­kor­das.

Ge­ro­kai iki do­va­nos įtei­ki­mo mies­tui ku­dir­kie­čiai pa­tys so­di­no tul­pių svo­gū­nė­lius į va­zo­nė­lius, juos de­ko­ra­vo skir­tin­gais pie­ši­niais.

Kruopš­čiai pri­žiū­ri­mos tul­pės pra­žy­do prieš pat Ko­vo 11-ąją, to­dėl ir do­va­na bu­vo įteik­ta Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­ta­me ren­gi­ny­je.

Rad­vi­liš­kio spor­to are­nos sa­lė­je 5-10 kla­sių mo­ki­niai iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­jo šios gė­lės for­mos kom­po­zi­ci­ją.

Iš tul­pių va­zo­nė­lių iš­dė­lio­tą tul­pės žie­dą iš­ma­ta­vo tam tiks­lui su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Pas­ta­ro­ji už­fik­sa­vo: gė­lės il­gis – 8,40 met­ro, plo­tis – 3,40 met­ro, žie­dų skai­čius – 450.

Po ren­gi­nio tul­pių žie­dai bu­vo pa­do­va­no­ti mies­to įmo­nėms bei or­ga­ni­za­ci­joms.

V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los re­kor­do ap­ra­šy­mas įtrauk­tas į spau­dai ren­gia­mą ant­rą­ją Lie­tu­vos vai­kų re­kor­dų kny­gą.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

450 tul­pių, ku­rias pa­so­di­no, pra­žy­di­no ir mies­tui pa­do­va­no­jo V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, žie­dų pa­te­ko į agen­tū­ros „Fac­tum“ fik­suo­ja­mus re­kor­dus.

Skulp­tū­ro­je – reikš­min­giau­sios Rad­vi­liš­kiui da­tos

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je po­sė­džia­vu­si dar­bo gru­pė, su­da­ry­ta iš is­to­ri­kų, kul­tū­ros, kraš­to­ty­ros spe­cia­lis­tų, iš­rin­ko sep­ty­nias reikš­min­gas da­tas bei jų for­mu­luo­tes, ku­rios bus įam­žin­tos skulp­to­riaus Sta­sio Žir­gu­lio su­kur­to­je ar­chi­tek­tū­ri­nė­je kom­po­zi­ci­jo­je, skir­to­je mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui.

Dar­bo gru­pės pa­si­ta­ri­me da­ly­va­vo ir pa­ts skulp­to­rius S. Žir­gu­lis. Jam ir pa­teik­tas mies­tui reikš­min­gų da­tų są­ra­šas.

Tai – 1567 me­tai, kai LDK mies­tų są­ra­še pir­mą kar­tą bu­vo pa­mi­nė­tas Rad­vi­liš­kis. Skulp­tū­ro­je at­si­ras ir 1597 me­tai, kai is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se bu­vo pa­mi­nė­ta Rad­vi­liš­kio baž­ny­čia ir pa­ra­pi­nė mo­kyk­la. Jo­je at­si­spin­dės ir mies­tui skau­dūs 1708–1710 me­tai, ku­riais po ma­ro ir ba­do Rad­vi­liš­ky­je ne­li­ko gy­ven­to­jų.

Dar­bo gru­pės nu­ta­ri­mu, skulp­tū­ro­je tu­ri at­si­spin­dė­ti ir 1870 me­tai, kai, nu­tie­sus Liepojos–Romnų ge­le­žin­ke­lį, Rad­vi­liš­kis pra­dė­jo spar­čiai aug­ti, bei di­din­gas 1919 me­tų lapk­ri­čio mė­ne­sio įvy­kis, kai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė prie Rad­vi­liš­kio su­mu­šė ber­mon­ti­nin­kus.

1924 me­tų da­ta at­spin­dės Rad­vi­liš­kiui su­teik­tą mies­to tei­sės da­tą, o 1992-ie­ji – LR Aukš­čiau­sios Ta­ry­bos pre­zi­diu­mo pa­tvir­tin­tus Rad­vi­liš­kio mies­to her­bą ir vė­lia­vą.

Teik­ti sa­vo ver­ti­ni­mus bu­vo kvies­ti ir mies­to gy­ven­to­jai, ta­čiau dar­bo gru­pė su­lau­kė tik vie­no rad­vi­liš­kie­čio sam­pro­ta­vi­mų.

Lai­mos AGA­NAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Su­si­rin­ku­si dar­bo gru­pė kraš­tie­čiui skulp­to­riui Sta­siui Žir­gu­liui (kai­rė­je) įtei­kė Rad­vi­liš­kio mies­tui reikš­min­gų da­tų są­ra­šą. Jos bus įam­žin­tos mies­to ju­bi­lie­jui su­kur­to­je ar­chi­tek­tū­ri­nė­je kom­po­zi­ci­jo­je.

Įver­tin­ti ra­ši­niai, skir­ti Rad­vi­liš­kio ju­bi­lie­jui

Pa­si­bai­gė ra­jo­no Švie­ti­mo ir spor­to pa­slau­gų cent­ro Suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus or­ga­ni­zuo­tas, Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­jų Jur­gi­tos Plu­kie­nės ir Gra­ži­nos Pi­ly­pie­nės ini­ci­juo­tas ra­ši­nių kon­kur­sas „Ma­no mies­tas – Rad­vi­liš­kis“.

Kon­kur­se, skir­ta­me Rad­vi­liš­kio mies­to 450-ajam ju­bi­lie­jui, da­ly­va­vo 23 mo­ki­niai iš Vaiž­gan­to, Liz­dei­kos gim­na­zi­jų, Gra­ži­nos, Vin­co Ku­dir­kos pa­grin­di­nių mo­kyk­lų 2-12 kla­sių mo­ki­niai.

Tarp 2–4 kla­sių moks­lei­vių pir­mą­ją vie­tą lai­mė­jo V. Ku­dir­kos pa­grin­di­nės mo­kyk­los 4 kla­sės moks­lei­vė Aus­tė­ja Kniš­kai­tė, ant­rą­ją – tos pa­čios mo­kyk­los 4 kla­sės mo­ki­nė Do­vi­lė Ja­nu­šo­ny­tė (mo­ky­to­ja Dia­na Mu­rau­lie­nė). Dvi tre­čio­sios vie­tos skir­tos V. Ku­dir­kos mo­kyk­los ket­vir­to­kams Da­liui Na­ra­kui ir Emi­lei Jaz­daus­kai­tei (mo­ky­to­ja Vio­le­ta Či­ži­kie­nė).

5–8 kla­sių gru­pė­je pir­mo­ji vie­ta skir­ta Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los šeš­to­kui No­jui Jo­kū­bai­čiui (mo­ky­to­ja Auš­re­lė Mac­ke­vi­čie­nė), ant­rą­ją vie­tą pel­nė V. Ku­dir­kos mo­kyk­los penk­to­kas Ro­kas Mic­kus, (mo­ky­to­ja Jo­vi­ta Bru­nie­nė), tre­čią­ją – Gra­ži­nos pa­grin­di­nės mo­kyk­los šeš­tos kla­sės moks­lei­vis Au­gus­tas Pa­ko­sas (mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Juodž­ba­lie­nė).

9–12 kla­sių gru­pė­je nu­ga­lė­jo Liz­dei­kos gim­na­zi­jos 4 kla­sės gim­na­zis­tas Joe­lis Ver­din­gas (mo­ky­to­ja Ri­ta Šim­ku­vie­nė), ant­rą­ją vie­tą lai­mė­jo Vaiž­gan­to gim­na­zi­jos I kla­sės gim­na­zis­tas Vė­jas Špa­kaus­kas (mo­ky­to­ja Gra­ži­na Pi­ly­pie­nė), tre­čią­ją – Liz­dei­kos gim­na­zi­jos 3 kla­sės gim­na­zis­tė To­ma Vi­soc­ky­tė (mo­ky­to­ja Gi­ta­na Ab­ro­mi­kie­nė).

Pa­ren­gė Lai­ma AGA­NAUS­KIE­NĖ

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

Nejuokinkit, 2017-05-20 21:44
Miestui 450. Kokie prasmingi geri darbai padaryti? Visos smulkmenos yra gerai ir galime pasidziaugti rajono viduje. Bet regiono ir salies mastu visiskas nulis - nieko nepadaryta. Smagu, kad nors Seduva kyla ir garseja.

va ir ekonomika, 2017-05-20 07:02
tik apie pinigus ir kalbi.(kokiem simboliams?).gimtadienį galima švesti ir neskaiciuojant.galima kazkoki darbą gražų atlikti.pinigai tik popierius.

To??, 2017-05-19 06:45
Prie ko čia ekonomika? Turit omenyje lėšas? O, pinigų skirimas naujų simbolių kūrimui suranda kai tuo tarpu seni simboliai merdėja ir yra ant sugriuvimo ribos.

To??, 2017-05-19 06:45
Prie ko čia ekonomika? Turit omenyje lėšas? O, pinigų skirimas naujų simbolių kūrimui suranda kai tuo tarpu seni simboliai merdėja ir yra ant sugriuvimo ribos.

salieras, 2017-05-18 14:58
Slunkių ir bambeklių paradus, būtų galima rengti kasdien...

??, 2017-05-18 08:11
problemų yra labai daug.bet kaip tai susije su gimtadieniu?su data?nemaisykit ekonomikos su svente.

?, 2017-05-18 06:48
Kodėl neparašot, kad malūnas avariniame stovyje ir nedaug trūksta, kad įgriūtu? Tai juk vienas miesto simbolių. Taip ruošiamasi jubilieju :)

To Nėra, 2017-05-17 15:18
Reikėtu papildyti: mires turizmas, nera jokios turizmo populiarinimo politikos. Lankytini objektai mieste ir rajone nepazymeti ir neaprasyti.

Nėra, 2017-05-17 15:13
Nėra vientiso jubiliejaus minėjimo koncepto. Minima padrikai ir mažais reginukais. Net pats logotipas daug ką (ne-) pasako. Kur geležinkelių sostinės pabrėžimas ir akcentai? Kur 1919 pergales renginiai? Kur miesto muziejus? Senas muziejus uždarytas, baigia sugriūti, dalis eksponatų pavogta. Tai vardinkite viską kaip pasitinkamas jubiliejus, o ne tai kas patinka.

tai, 2017-05-16 21:09
kad patys žmones ejo.ir visi patenkinti buvo.gal atsveskit gražiai.MIESTELĖNAI siulau džiaugtis kad sulaukette tokios datos.pinigai tik popierius.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />