(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Meistriškumo konkurse – virėjų sėkmė

2017 m. gegužės 11 d.

Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­re vy­ku­sia­me Na­cio­na­li­nia­me spe­cia­lių­jų ug­dy­mo­si po­rei­kių tu­rin­čių mo­ki­nių pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se „Vi­rė­jas-2017“ pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro (RTVMC) bū­si­mo­sios vi­rė­jos, iš­ko­vo­ju­sios pir­mą­ją vie­tą.

Kon­kur­se taip pat da­ly­va­vo Kau­no mais­to pra­mo­nės ir pre­ky­bos mo­ky­mo cent­ro, Kau­no sta­ty­bos ir pa­slau­gų mo­ky­mo cent­ro, Kė­dai­nių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro ko­man­dos. Ko­man­das su­da­rė po 4 mo­ki­nius.

RTVMC ko­man­dą su­da­rė vi­rė­jo spe­cia­ly­bės moks­lei­vės Faus­ta Ze­ver­tai­tė, Lau­ra Bur­bai­tė, Dia­na Jo­ku­bai­ty­tė ir Mo­ni­ka Jo­vai­šai­tė.

Kon­kur­so me­tu da­ly­viai tu­rė­jo at­lik­ti dvi pra­kti­nes už­duo­tis: gri­ly­je pa­ga­min­ti viš­tie­ną su gar­ny­ru ir de­ser­tą. Ver­ti­ni­mui bu­vo pa­teik­ta po vie­ną pa­ro­do­mą­ją (ne­de­gus­tuo­ja­mą) po­rci­ją ir po dvi po­rci­jas de­gus­tuoti.

Kon­kur­so da­ly­vių dar­bus ver­ti­no ko­mi­si­ja – Bar­be­kiu aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Juo­zas Ka­mins­kas, aso­cia­ci­jos na­riai – Ga­li­na Bov­še­vič, Ve­ra Gri­go­ra­vi­čie­nė ir Mo­des­tas Ku­čins­kas.

Ko­mi­si­ja ver­ti­no bend­rą pa­tie­ka­lo vaiz­dą, pir­mo kąs­nio, pa­grin­di­nio ing­re­dien­to sko­nį, iš­ke­pi­mo laips­nį, gar­ny­ro sko­nį, bend­rą pa­tie­ka­lo su­de­ri­na­mu­mą.

Ge­riau­siai kon­kur­se pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro ko­man­da, iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją vie­tą. Ji ap­do­va­no­ta ir už ge­riau­sią viš­tie­nos pa­tie­ka­lą.

Mo­ki­nes kon­kur­sui ruo­šė vi­rė­jo spe­cia­ly­bės pro­fe­si­jos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Rai­sa Bu­čins­kie­nė.

„Kraš­to žinių“, RTVMC inf.

RTVMC nuo­tr.

Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro bū­si­mų­jų vi­rė­jų ko­man­da Kau­ne vy­ku­sia­me pro­fe­si­nio meist­riš­ku­mo kon­kur­se ta­po nu­ga­lė­to­ja.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas