(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Radviliškietė veteranė – pasaulio čempionė

2017 m. gegužės 9 d.
Laima AGANAUSKIENĖ

Ok­lan­de (Nau­jo­ji Ze­lan­di­ja) vy­ku­sio­se IX pa­sau­lio spor­to meist­rų ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se lie­tu­viai leng­vaat­le­čiai iš­ko­vo­jo ke­tu­ris me­da­lius. Ge­riau­siai iš jų pa­si­se­kė rau­dond­va­rie­tei (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas) Ge­no­vai­tei Kaz­laus­kie­nei, ji ta­po čem­pio­ne ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je.

alaima@skrastas.lt

Į žai­dy­nes su­va­žia­vo spor­ti­nin­kai iš 108 ša­lių, jie var­žė­si 28 spor­to ša­ko­se. Lie­tu­vių rink­ti­nės at­sto­vai ant nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los li­po ke­tu­ris kar­tus.

Leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bo­se da­ly­va­vu­si Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riaus kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja, spor­to klu­bo „Sa­li­kal­nis" pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je, gru­pė­je W 65, lai­mė­jo I-ąją vie­tą ir ta­po pa­sau­lio čem­pio­ne.

Jos pa­siek­tas re­zul­ta­tas – 10,69 met­ro – bu­vo dau­giau nei 1,5 met­ro ge­res­nis už ant­rą­ją vie­tą užė­mu­sios Veng­ri­jos at­sto­vės Ma­ri­jos T. Gosz­to­lai (8,96 met­ro). Tre­čią­ją vie­tą šio­je rung­ty­je pel­nė Eli­za­bet Ha­mil­ton iš Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos (8,46 met­ro).

Ge­no­vai­tės šio­se žai­dy­nė­se iš­ko­vo­tas me­da­lis itin bran­gus ir dėl to, kad spor­ti­nin­kė prieš žai­dy­nes įdė­jo la­bai daug pa­stan­gų be­si­gy­dy­da­ma ran­kos trau­mą.

Lie­tu­vos rink­ti­nės su­dė­ty­je da­ly­va­vo ir G. Kaz­laus­kie­nės duk­ra Ing­ri­da Ur­bu­tie­nė, ko­vo­ju­si am­žiaus gru­pė­je W 40. Ši spor­ti­nin­kė pa­sie­kė as­me­ni­nį re­kor­dą 4 ki­log­ra­mų ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je ir, ru­tu­lį nu­stū­mu­si 9,23 met­ro, lai­mė­jo tre­čią­ją vie­tą.

Si­dab­ro me­da­lį lai­mė­jo Hu­ber­tas Tru­bi­la, jis var­žė­si am­žiaus gru­pė­je M 50 ir bė­go 3 000 met­rų su kliū­ti­mis. Jo pa­siek­tas re­zul­ta­tas – 11:58.94.

Bron­zos me­da­lį iš­ko­vo­jo Ge­no­vai­tė Avi­žo­nie­nė (W 65). Ji šuo­lio į aukš­tį rung­ty­je pa­sie­kė 1,04 met­ro re­zul­ta­tą. Leng­vo­sios at­le­ti­kos rung­ty­se iš vi­so var­žė­si 10 lie­tu­vių.

As­me­ni­nė nuo­tr.

Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė (vi­du­ry­je) IX pa­sau­lio ve­te­ra­nų žai­dy­nė­se iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je, ap­len­ku­si Veng­ri­jos ir Nau­jo­sios Ze­lan­di­jos spor­ti­nin­kes.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas