(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Pakerėjo ant rėmo varstomos trikampės skaros

2017 m. gegužės 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Skaist­gi­ry­je (Jo­niš­kio ra­jo­nas) gy­ve­nan­ti Re­da Peč­ku­vie­nė prieš ke­le­rius me­tus Lat­vi­jo­je da­ly­va­vo tra­di­ci­nio vie­tos au­di­mo ant rė­mo mo­ky­muo­se. Nors pra­džia, kai mo­te­ris pa­si­rin­ko jai li­ku­sių tri­jų spal­vų siū­lus ir su­lau­kė amatininkės-mokytojos kri­ti­kos, nie­ko ge­ro ne­ža­dė­jo, vė­liau tos pa­čios au­dė­jos bu­vo api­pil­ta pa­gy­ri­mais. Da­bar šiuo au­di­mo bū­du, ka­da siū­lai tie­siog kai­šo­mi il­ga ada­ta, su­si­ža­vė­ju­si skaist­gi­rie­tė prie ska­rų pra­sė­di iki ant­ros ar tre­čios va­lan­dos nak­ties. R. Peč­ku­vie­nė gai­li­si, kad kol kas toks au­di­mo bū­das neįt­rauk­tas į tau­ti­nį pa­vel­dą, nes nė­ra duo­me­nų, kad Lie­tu­vo­je jis bū­tų nau­do­tas šim­tą me­tų.

loretar@skrastas.lt

Pa­siė­mė li­ku­sius siū­lus

Re­da Peč­ku­vie­nė ro­do vil­no­nes, me­lan­žo siū­lų ska­ras, ku­rios akį trau­kia ra­mio­mis že­mės spal­vo­mis: ru­da, gels­va, ža­lia, sa­ma­ni­ne, mė­ly­na.

Vie­no­je mu­gė­je priė­ju­si šo­kė­jų ko­lek­ty­vo iš Lat­vi­jos va­do­vė ap­žiū­rė­ju­si jas pra­si­ta­rė gal­vo­jan­ti už­sa­ky­ti de­šimt ska­rų, ku­rios de­rė­tų prie tau­ti­nių rū­bų.

Skaist­gi­rie­tė pa­sa­ko­jo pir­mą kar­tą su au­di­mu ant rė­mo su­si­dū­ru­si prieš dve­jus tre­jus me­tus, kai Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus kvie­ti­mu da­ly­va­vo dvie­jų die­nų mo­ky­muo­se Lat­vi­jo­je.

Dar­bas pra­si­dė­jo ne­la­bai sklan­džiai. Po teo­ri­nės įžan­gos, kai atė­jo lai­kas pra­kti­nei da­liai, ki­tos gra­žia­dar­bės ir tau­to­dai­li­nin­kės pa­si­rin­ko ryš­kius, kont­ras­tin­gus spal­vų de­ri­nius – ža­lią ir oran­ži­nę ar­ba gel­to­ną, ru­dą ir gel­to­ną. R. Peč­ku­vie­nė už­tru­ko ir pri­sė­du­siai prie dar­bo sta­lo jau ne­be­bu­vo iš ko rink­tis. Prie­šais gu­lė­jo tri­jų spal­vų siū­lai: smė­li­o, švie­siai mė­ly­ni ir bal­ti. Vi­sus ir pa­siė­mė.

Dar­bas pra­si­dė­jo nuo kri­ti­kos

Pra­dė­jus siū­lus ner­ti ant rė­mo, mo­ky­to­ja lat­vė priė­ju­si su­kri­ti­ka­vo de­ri­nį, ta­čiau lie­tu­vė nu­spren­dė, kad spal­vos ge­ros. Ėmus ryš­kė­ti vars­ty­ti­niam au­di­niui, to­ji pa­ti mo­ky­to­ja jau priei­da­vo su vis ki­ta vie­ti­ne mo­te­ri­mi ir krai­py­da­vo gal­vą, ko­men­tuo­da­ma, kad raš­tas įdo­mus, nors ir ne­si­ti­kė­jo.

„Bai­gian­tis už­siė­mi­mams rei­kė­jo sa­vo dar­bui su­kur­ti pa­va­di­ni­mą. Man jį dik­ta­vo pa­ts au­di­nys: „Jū­ra, dan­gus ir smė­lis“, – me­na Re­da Peč­ku­vie­nė. – Nuo ta­da kaž­kaip ir už­si­ka­bi­nau.“

Grį­žu­si na­mo mo­te­ris ne­ga­lė­jo nu­rim­ti, vis no­rė­jo pa­tir­tį pa­kar­to­ti. Lat­vi­jo­je ji ska­rą au­dė ant kar­to­ni­nio rė­mo, vy­ras pa­ga­mi­no me­di­nį. Mat­me­nis skaist­gi­rie­tė ir­gi pa­si­rin­ko ki­tus. Lat­vi­jo­je vars­tė ant 1,6 įstri­žai­nės ir 1,2–1,3 met­ro kraš­ti­nių rė­mo, nau­ja­sis tu­rė­jo net 2,5 met­ro įstri­žai­nę ir 1,45 met­ro kraš­ti­nes.

Ant rė­mo ji už­me­ta 220 ei­lių. Siū­las už­ka­bi­na­mas ant rė­me įtvir­tin­tų kiš­tu­kų, tam tik­ra tvar­ka jį ve­džio­jant ho­ri­zon­ta­liai ir ver­ti­ka­liai. Kuo kiš­tu­kai ar­čiau vie­nas ki­to, tuo tan­kes­nis au­di­nys. Vie­nai ska­rai mo­te­ris su­nau­do­ja nuo 300 iki 450 gra­mų siū­lų.

„Kol pri­si­tai­kiau, ne­bu­vo leng­va. Dė­lio­jau rė­mą ir ant sta­lo, ir ant kė­džių, ir į pa­sie­nį rė­miau. Ge­riau­sia man, kai jis pa­svi­ręs 65 pro­cen­tų nuo­ly­džiu“, – pa­tir­ti­mi da­li­ja­si gra­žia­dar­bė.

Bai­gdama vars­ty­ti ska­rą įstri­žai­nės akis ji su­ren­ka kab­liu­ku, iš­ner­da­ma vie­ną per ki­tą. Kai ku­riuos dar­bus pa­puo­šia ku­tais.

Su­gal­vo­jo nau­jo­vių

Ka­dan­gi ska­rai vars­tyti ar­ba – adyti, nes bū­tent į to­kį dar­bą pa­na­šus šis au­di­mo bū­das – ne­tu­rė­jo rei­ka­lin­gos maž­daug 30 cen­ti­met­rų il­gio ada­tos, su­gal­vo­jo ra­cio­na­li­za­ci­ją – pa­nau­do­jo il­gą vir­ba­lą, siū­lą už­ka­bin­da­ma ant jo ga­le esan­čios plat­ma­si­nės gal­vu­tės.

Re­da Peč­ku­vie­nė įdie­gė ir dau­giau nau­jo­vių. Kad leng­viau bū­tų aus­ti, siū­lai ne­si­tam­py­tų, įtai­sė me­di­nę įstri­žai­nę.

Mo­te­ris sa­ko, kad šis au­di­mas tu­ri sa­vų niuan­sų. Jei ne taip už­dė­si siū­lus, ga­li tek­ti aus­ti kai­re ran­ka, o tai to­li gra­žu ne kiek­vie­nam pa­to­gu.

Re­da Peč­ku­vie­nė ska­roms da­bar ski­ria di­džią­ją da­lį lais­vo lai­ko. Kar­tais sa­vo dar­bų nuo­trau­ko­mis pa­si­da­li­ja so­cia­li­niame tink­la­py­je, kur su­lau­kė ne vie­nos mo­ters nu­si­ste­bė­ji­mo, kad tam tu­ri kant­ry­bės.

„Iš tie­sų, kar­tais va­ka­rais pri­sė­du­si siū­lus vars­tau iki ant­ros ar tre­čios va­lan­dos nak­ties, nes api­ma azar­tas ir no­ri­si dar­bą už­baig­ti“, – pa­sa­ko­ja R. Peč­ku­vie­nė.

Tra­di­ci­jai nė­ra šim­to me­tų

Tri­kam­pes ska­ras Jo­niš­kio ra­jo­ne vars­to ir pe­da­go­gė Ug­nė Vai­nei­kie­nė, ji ma­no, kad šis ap­da­rų ele­men­tas grei­čiau­siai į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo iš Ry­gos bei ki­tų di­des­nių Lat­vi­jos mies­tų, kur žmo­nės vyk­da­vo už­si­dirb­ti. Da­ro­ma prie­lai­da, kad mies­tų gy­ven­to­jos ne­tu­rė­jo, kur pa­sta­ty­ti stak­lių, tad sa­vi­tai ant rė­mo „au­dė“ ska­re­les. Ga­lė­jo tai bū­ti da­ro­ma ir iš „bied­nys­tės“.

Iš­mo­ku­si vars­ty­ti tri­kam­pes ska­ras, U. Vai­nei­kie­nė sie­kė tau­ti­nio pa­vel­do ser­ti­fi­ka­to. Ta­čiau paaiš­kė­jo, kad Lie­tu­vo­je jos ap­tin­ka­mos nuo 1938 me­tų, o tau­ti­niu pa­vel­du pri­pa­žįs­ta­mi ga­mi­niai, ku­rių kų­ri­mo tra­di­ci­jos sie­kia ne ma­žiau kaip 100 me­tų.

Au­to­rės nuo­tr.

Skaist­gi­rie­tė Re­da Peč­ku­vie­nė pa­sa­ko­jo pir­mą kar­tą su au­di­mu ant rė­mo su­si­dū­ru­si prieš dve­jus me­tus, Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jaus kvie­ti­mu da­ly­va­vu­si dvie­jų die­nų mo­ky­muo­se Lat­vi­jo­je.

Re­dos PEČ­KU­VIE­NĖS nuo­tr.

Ska­ra ant tri­kam­pio rė­mo.

Už­dė­ti ap­ma­tai ska­rai aus­ti.

Re­da Peč­ku­vie­nė mėgs­ta ir ryš­kes­nes spal­vas.

Au­dė­ja prie ska­ros kar­tais ga­li už­si­sė­dė­ti iki ant­ros tre­čios va­lan­dos nak­ties.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas