(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Budintis reporteris

„Kultūros blokas“ garbės piliečio nesurado

2017 m. gegužės 19 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Šeš­ta­die­nio nak­tį baž­ny­čio­je tu­rė­jo bū­ti no­mi­nuo­tas Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­tis – apie tai skel­bia šven­tės pla­ka­tai ir pro­gra­mos. Pra­dė­jus aiš­kin­tis, ko­dėl nak­tį, ko­dėl baž­ny­čio­je, paaiš­kė­jo, kad jo­kios gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos ne­bus.

rita@skrastas.lt

No­rė­jo, kaip Vil­niu­je ir pa­sau­ly­je

Vie­nin­te­lis Šiau­lių ra­jo­no mies­tas – Kur­šė­nai – sa­vait­ga­lį švęs 436-ąjį gim­ta­die­nį. Pa­ga­min­ti ke­lių rū­šių pla­ka­tai ir pro­gra­mos skel­bia, kad šeš­ta­die­nį 22–23.30 va­lan­dą Kur­šė­nų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je vyks eku­me­ni­nis kon­cer­tas ir Kur­šė­nų mies­to gar­bės pi­lie­čio pa­skel­bi­mas ir ap­do­va­no­ji­mas.

Kur­šė­niš­kiai, skam­bi­nę į re­dak­ci­ją, ste­bė­jo­si, ko­dėl gar­bės pi­lie­tį rei­kia pa­gerb­ti nak­tį ir ko­dėl bū­ti­nai baž­ny­čio­je? Žmo­nės sa­kė ap­skri­tai ne­ži­no­ję, kad ga­li siū­ly­ti kan­di­da­tus į gar­bės pi­lie­čius.

Kur­šė­nų mies­to se­niū­nas Vy­tau­tas Ged­mon­tas apie gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos tei­ki­mą „Šiau­lių kraš­tui“ paaiš­ki­no: „Vis­kas lai­ko­ma pa­slap­ty. Paaiš­kės, kai bus tei­kia­ma. Pas­ku­ti­nę die­ną, pa­sku­ti­nę va­lan­dą pa­skel­bia­ma, kad tai bū­tų vis dėl­to nau­jie­na žmo­nėms“. Se­niū­nas lai­kė il­gą pau­zę, kai pa­sa­kė­me ži­ną, kad šie­met gar­bės pi­lie­tis neiš­rink­tas. Bu­vęs tik vie­nas kan­di­da­tas ir jo kan­di­da­tū­ra ne­su­lau­kė ko­mi­si­jos dau­gu­mos bal­sų.

Šiau­lių ra­jo­no Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus taip ko­men­ta­vo si­tua­ci­ją: „Kai paaiš­kė­jo, kad ne­bus šie­met gar­bės pi­lie­čio, skel­bi­mų jau, ži­no­kit, ne­be­per­da­rėm. Ar­gu­men­tų, ko­dėl baž­ny­čio­je – ne­ži­nau, ne­da­ly­va­vau to­je dis­ku­si­jo­je. Vis­ką da­rė taip va­di­na­mas kul­tū­ros blo­kas – Kul­tū­ros sky­rius ir Kul­tū­ros cent­ras“.

Ve­dė­jas sa­kė, kad pa­ts šven­tė­je nė ne­da­ly­vaus.

Šiau­lių ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Jo­vi­ta Lu­bie­nė sa­kė, kad „nak­ti­niai kon­cer­tai ne­tra­di­ci­nė­se erd­vė­se da­bar po­pu­lia­ru vi­sa­me pa­sau­ly­je“, o Kur­šė­nų mies­to šven­tė – ne vien gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos tei­ki­mas, vi­sos ki­tos mies­to šven­tės „in­te­rak­ty­vios veik­los vyks vie­no kvad­ra­ti­nio ki­lo­met­ro spin­du­liu“, to­dėl su­ra­šy­ti tiks­liai, kur ko­kie ren­gi­niai vyks, esą ne­bu­vę įma­no­ma.

Kur­šė­nų mies­to šven­tės or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to va­do­vas Šiau­lių ra­jo­no vi­ce­me­ras Al­gis Ma­čiu­lis svars­tė, kad „tur­būt se­niū­nas tu­rė­tų pa­skelb­ti, kad ne­bus to gar­bės pi­lie­čio? O dėl lai­ko... tai da­bar tur­būt ži­no­te, kad tiek Vil­niu­je, tiek ki­tur ren­gi­niai vyks­ta per vi­są nak­tį...“

Ne pir­mas tuš­čias šū­vis

Šiau­lių ra­jo­no ta­ry­ba bu­vo įstei­gu­si dar vie­ną – Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio – no­mi­na­ci­ją.

„Šiau­lių kraš­tas“ ra­šė ("Ar tė­vo­ni­ja ki­ša kiau­lę R. Kar­baus­kiui?“, 2017 01 20), kad pir­muo­ju Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiu no­rė­ta no­mi­nuo­ti bu­vu­sį ra­jo­no Ta­ry­bos na­rį, Sei­mo na­rį , Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Kar­baus­kį. Ta­čiau kai jau bu­vo su­si­ruoš­ta teik­ti šią no­mi­na­ci­ją, pa­čia­me įkarš­ty­je lieps­no­jo skan­da­las dėl Sei­mo na­rės „vals­tie­tės“ nuo­mo­ja­mo au­to­mo­bi­lio. Ta­da net Ta­ry­bos opo­zi­ci­ja sua­be­jo­jo, ar tik­rai lai­kas teik­ti gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jas.

Ra­jo­no gar­bės pi­lie­čių „or­ga­ni­za­to­riai“ ta­da vie­šai pa­skel­bė ki­tų tri­jų kan­di­da­tų, ku­rie var­žė­si su R. Kar­baus­kiu, bet bu­vo „iš­bro­kuo­ti“, pa­var­des.

„Kvai­lys­tė“, – to­kį ra­jo­no val­di­nin­kų akib­rokš­tą ta­da įver­ti­no pir­mo­ji Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė, o R. Kar­baus­kis sa­vo kan­di­da­tū­rą dėl ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio at­siė­mė.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas To­mas Vait­kus sa­ko, kad Kur­šė­nų gar­bės pi­lie­čio no­mi­na­ci­jos tei­ki­mo rei­ka­lus tvar­kė ra­jo­no „kul­tū­ros blo­kas“.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas