(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pirmas puslapis

Žemdirbys ir jo klajoklio gyvenimas

2017 m. gegužės 19 d.
Regina MUSNECKIENĖ

Kel­mės ra­jo­ne, Žad­vai­nių kai­me, gy­ve­nan­tis Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čius daž­ną ry­tą pa­sva­jo­ja apie atei­tį, kai į kai­mą ateis ge­res­ni lai­kai, ir ke­lias­de­šimt hek­ta­rų tu­rin­tis žem­dir­bys ga­lės iš­gy­ven­ti iš sa­vo ūke­lio.

32 hek­ta­rus že­mės tu­rin­tis 55 me­tų vy­ras dir­ba to­li­mų­jų rei­sų vai­ruo­to­ju – pri­vers­tas gy­ven­ti sunk­ve­ži­my­je, tran­ky­tis po pa­sau­lį.

Pie­no ūkį tu­rė­ję Dan­guo­lė ir Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čiai per­nai par­da­vė kar­ves, nes dras­tiš­kai su­ma­žė­jus pie­no kai­noms jos ta­po nuo­sto­lin­gos.

reginamus@skrastas.lt

Gy­ve­ni­mas ant ra­tų

Po­pie­tė Žad­vai­nių kai­me. Moc­ke­vi­čių na­mo ko­ri­do­riu­je pri­dė­ta di­džiu­lių krep­šių. „Vy­ras grį­žo iš ke­lio­nės“, – sku­ba paaiš­kin­ti sve­tin­gai su­tik­da­ma Dan­guo­lė Moc­ke­vi­čie­nė.

Va­kar iš to­li­mos Pran­cū­zi­jos su­grį­žęs Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čius jau su­ki­nė­ja­si ap­link tech­ni­ką ga­ra­že. Kai­me dar­bai ne­lau­kia. Na­muo­se vy­ras bus tik tris sa­vai­tes. Pas­kui vėl su­si­kraus vi­są man­tą, sės į mik­roau­to­bu­są ir va­žiuos į Pran­cū­zi­ją, kur jo lau­kia sunk­ve­ži­mis. Lips į ka­bi­ną ir gy­vens jo­je še­šias sa­vai­tes. Sunk­ve­ži­mio ka­bi­na vy­rui at­sto­ja ir dar­bo vie­tą, ir vir­tu­vę, ir val­go­mą­jį, ir mie­ga­mą­jį.

„Či­go­no gy­ve­ni­mas, – sa­vo pro­fe­si­jos ne­ro­man­ti­zuo­ja po­nas Eu­ge­ni­jus, jau dvi­de­šimt me­tų ve­žio­jan­tis kro­vi­nius po Eu­ro­pą. – Jei­gu at­si­gau­tų Lie­tu­vos že­mės ūkis, tuoj pat grįž­čiau na­mo ir ap­si­sto­čiau prie že­mės.“

Vy­ras leng­vu žings­niu vaikš­ti­nė­ja po sa­vo tė­viš­kės kie­mą, akys gė­ri­si su­ža­liuo­jan­čio kai­mo vaiz­dais, krū­ti­nė go­džiai trau­kia gai­vų, šva­rų gim­ti­nės orą.

„Mais­to kai­nos Lie­tu­vo­je di­des­nės ne­gu Pran­cū­zi­jo­je, o žem­dir­biui per­dir­bė­jai mo­ka gra­šius, – ne­ga­li at­si­ste­bė­ti daug pa­sau­lio ma­tęs po­nas Eu­ge­ni­jus. – Pran­cū­zi­jo­je kas tris­de­šimt – pen­kias­de­šimt ki­lo­met­rų cuk­raus fab­ri­kai, ki­to­kios įmo­nės. O mū­sų val­džia vi­siš­kai ne­si­rū­pi­na nei dar­bo vie­to­mis, nei žem­dir­bio gy­ve­ni­mu. Nuo vie­nų ati­ma, ki­tiems ati­duo­da.“

Vil­čių me­tai

At­kū­rus Nep­rik­lau­so­my­bę Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čius grį­žo į gim­ti­nę Kel­mės ra­jo­ne Žad­vai­nių kai­me. Su­sig­rą­ži­no 14,5 hek­ta­ro tė­vų ir se­ne­lių že­mės. Dar ke­lio­li­ka hek­ta­rų per­pir­ko iš gi­mi­nių. Su­si­da­rė 32 hek­ta­rai.

Abu su žmo­na Dan­guo­le dir­bo ko­lū­ky­je, už pa­jus ga­vo šiek tiek tech­ni­kos ir gy­vu­lių. Pra­dė­jo kur­ti pie­no ūkį.

Ka­dan­gi rei­kė­jo in­ves­tuo­ti į ūkį, be to, šei­ma au­gi­no tris sū­nus, Eu­ge­ni­jus ne­me­tė vai­ruo­to­jo dar­bo. Tik dir­bo jau ne ko­lū­ky­je, o per­ve­ži­mų įmo­nė­je.

Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je zooin­ži­nie­rės spe­cia­ly­bę įgi­ju­si Dan­guo­lė Moc­kev­čie­nė taip pat dir­bo ir te­be­dir­ba gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lie­re. Rei­kė­jo res­tau­ruo­ti vy­ro tė­vų na­mus, pa­dė­ti vai­kams.

Ti­kė­jo­si iš­plės­ti ir ūkį. Vy­lė­si, gal ka­da nors ne­rei­kės dirb­ti – už­teks pa­ja­mų iš ūke­lio. Pri­siau­gi­no kar­vių ban­dą.

Ta­čiau dan­gus virš ūki­nin­kų že­mės vis niauks­tė­si nie­ko ge­ro ne­ža­dė­da­mas. Vil­tys tir­po...

Kar­ves par­da­vė po 150 eu­rų

Šei­ma sten­gė­si kaip įma­ny­da­ma. Kai vy­ro ne­bū­da­vo Lie­tu­vo­je, Dan­guo­lė pa­ti sės­da­vo į trak­to­rių. Vis ti­kė­jo, kad že­mė ga­li ne­šti pa­si­tu­ri­mą gy­ve­ni­mą.

Pra­dė­ju­sios ma­žė­ti pie­no kai­nos vis ma­žė­jo ir ma­žė­jo.

„Gy­vu­liui rei­kia ir ge­ros žo­lės, ir prie­dų. No­rė­jo­si kar­ves pa­le­pin­ti, tek­da­vo pri­dur­ti iš al­gų, nes už pie­ną gau­na­mais pi­ni­gais gy­vu­lių jau ne­beiš­lai­ky­da­vo­me, – pa­sa­ko­ja Dan­guo­lė Moc­ke­vi­čie­nė. – Per­nai ne­be­li­ko vil­ties, kad kas nors kei­sis į ge­rą­ją pu­sę. Vi­są 16 kar­vių ban­dą par­da­vė­me „Ute­nos mė­sai“. Už kar­vę ga­vo­me tik po 150 eu­rų.“

Kol vy­ras še­šias sa­vai­tes gy­ve­na ant ra­tų, po­nia Dan­guo­lė dar­bą de­ri­na su ūki­nin­ka­vi­mu. Pa­si­li­ko mi­ni­ma­lų ūke­lį sa­vo po­rei­kiams. Lai­ko vie­ną kar­vę, kiau­lių, paukš­čių. At­ly­gi­ni­mų už­ten­ka pra­gy­ve­ni­mui. Tik gai­la pri­vers­to kla­jo­ti vy­ro ir to lai­ko, ku­rio ne­ga­li pra­leis­ti kar­tu.

Moc­ke­vi­čiai pa­de­da ir sū­nų šei­moms. Jau­niems žmo­nėms da­bar taip pat ne­sal­dus gy­ve­ni­mas. Rei­kia būs­to, bal­dų, na­mų apy­vo­kos daik­tų, rei­kia au­gin­ti vai­kus, o pa­ja­mos Lie­tu­vo­je ne­di­de­lės. Tė­vai au­ko­ja­si, kad vai­kai ne­pa­lik­tų Lie­tu­vos.

Jau­nė­lis sū­nus An­ta­nas bai­gė ope­ri­nio dai­na­vi­mo stu­di­jas. Bet at­ly­gi­ni­mo mu­zi­ki­nia­me teat­re pa­siū­lė tūks­tan­tį eu­rų už mė­ne­sį ir pa­sa­kė, jog dirb­ti rei­kės be išei­gi­nių die­nų. Žmo­na – pia­nis­tė. Jai taip pat ne­ly­ja pi­ni­gais.

An­ta­nas at­si­sa­kė dai­nin­inko kar­je­ros, įsi­dar­bi­no va­dy­bi­nin­ku, kad pa­jėg­tų iš­lai­ky­ti šei­mą. Tė­vai pa­dė­jo nu­si­pirk­ti na­mą ša­lia Klai­pė­dos.

Sū­nus Vai­das įgi­jo pra­di­nių kla­sių mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę, bet pa­si­rin­ko va­dy­bi­nin­ko dar­bą dėl ge­res­nio ap­mo­kė­ji­mo.

Tik vy­riau­sias Juo­zas dir­ba pa­gal spe­cia­ly­bę Ši­la­lės ra­jo­ne. Mat, yra sta­ty­bi­nin­kas. O ge­ri sta­ty­bi­nin­kai vi­sais lai­kais už­dir­ba ne­blo­gai.

Lie­tu­va trau­kia­si

Žiū­rė­da­mas į to­lius tar­si iš nau­jo at­ras­ta­me sa­vo kie­me E. Moc­ke­vi­čius me­na anks­tes­nį kai­mą. Vai­kys­tė­je Žad­vai­niuo­se kiek­vie­no­je tro­bo­je krykš­ta­vo vai­kai. Miš­kas skam­bė­da­vo nuo jų juo­ko. Vai­kai kur­da­vo lau­žus, reng­da­vo sto­vyk­las. Da­bar ty­lu. Vie­nas po ki­to kai­mo sen­buviai iš­ke­liau­ja Ana­pi­lin. O jau­nų at­si­ke­lia tik vie­nas ki­tas.

„Trau­kia­si kai­mas. Trau­kia­si vi­sa Lie­tu­va. Ir mū­sų dar­bo­vie­tės trau­kia­si. Lie­tu­vius iš per­ve­ži­mo bend­ro­vių tuoj iš­stums uk­rai­nie­čiai ir bal­ta­ru­siai. Jie su­tin­ka dirb­ti už 40 eu­rų per die­ną. O lie­tu­viams rei­kia mo­kė­ti 60. Bet bal­ta­ru­siai ir uk­rai­nie­čiai už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus mo­ka 15 do­le­rių, lie­tu­vis – ke­lis kar­tus bran­giau“, – pa­sa­ko­ja po­nas Eu­ge­ni­jus.

Vy­rui pri­ta­ria ir žmo­na. Ji me­na, kaip gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lės įmo­nė­je dir­bo 36 dar­buo­to­jai, da­bar be­li­ko tik ket­vir­ta­da­lis. Ma­žė­ja gy­vu­lių, ma­žiau be­rei­kia ir kont­ro­lie­rių.

Au­to­rės nuo­tr.

Dan­guo­lė ir Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čiai džiau­gia­si ga­lė­da­mi gy­ven­ti kai­me, tik ap­gai­les­tau­ja, jog že­mės ūkio pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­nos žlug­do smul­kiuo­sius ūki­nin­kus.

Dan­guo­lė ir Eu­ge­ni­jus Moc­ke­vi­čiai sugrįžtų dirbti žemės, jei atsigautų Lietuvos žemės ūkis.

Dienos populiariausi

Smurtas mokykloje: kas auka? (34)

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (6)

aha, 2017-05-20 14:58
Danguolik,prižiūrėk tą gyvybiškai svarbią funkciją,dar jauna,kur dingsi,kas beateis į tą vienkiemį,nepražūsit ir kaime.Gal moteriai geriau,kai vyras išvažiuoja,švarūs namai.Jei rimtai tai ta ponia mažoji šeimoje,savo tėvų išlepinta,keičia vyrus,geriau jei,kai vyras iišvažiuoja.Jauniausieji būna išlepę,todėl blaškosi,visiems tos kainos vienodos,o vargstame,nes daugiau kaime ką veiksi.Jei matyt vienai geriau,įprato jis ir važinėja,nepražūtų jei ir nevažiuotų

Draiveris, 2017-05-20 13:37
Eugenijau,meskit ta baudziavini uki ir atvarykit Anglijon-cia vairuotojai neskriaudziami-dirbu naktine pamaina uz £13,5/val,per pamaina gaunasi £150 ,o savaitei virs £500 in rankas,atostoginiai £400/sav, atostogauju 23 dienas,savaitgaliai visad namie,jei tik noriu.Poilsis savaitei Tenerifej kainavo abiem su zmona £ 800 (mano 2 savaiciu atostoginiai),buvom jau 3 kartus.interesna,o kiek kartu pats su Danguole buvai Palangoj ir kiek kainavo tas buvimas? Ziurint is toli,nieko tie valstieciai su mentiara Skvernu nedaro,kad butu geriau-tik demagogija ir makaronai ant ausu.Anglijoj irgi visu cukraus fabriku kaminai ruksta,rudeni pilni keliai furu su runkeliais,pieno fermeriai dotuojami,pakelese pilna karviu ganyklose.karbauskis visa laika tik suda mala,vietoj to,kad paleistu sustabdyta Pavenciu cukrine-progreso jokio nematyti ir ano niekad nebus.....

Saulius, 2017-05-20 07:00
O kokie dabar laikai kaime ? Maras ? Badas ? Straipsnio antraštė be prasmės ir logikos - kaip žemdirbys gali būt klajoklis ? Nereikia taip nuskiest, kad kaimas nieko neveikia, tik ir laukia '' gerų laikų ".Kas rimtai ūkininkauja, tai dirba ir nedejuoja.Augina ne po keliolika, o kelis šimtus karvių.Čia, kaip suprantu, vyras visą ūkį pakabino vienai žmonai, o pats grįždavo į namus tik keletui savaičių kelnių pasikeist.Deja, vienu metu neįmanoma sėdėt ant dviejų kėdžių: reikėjo laiku pasirinkt arba ūkininkavimą, arba blaškymąsi už vairo.Sūnūs irgi kas kur, prie tėvų nepasiliko nei vienas.Mes vadybininkausim baltom rankom,o jūs, tėveliukai, kelkit žemės ūkį kaip norit.

o, 2017-05-20 05:04
badu nenumirtum ir nevažiuodamas,bet kol turi sveikatos,lyčna kapeika gerai ir prie karves subines stoveti nereikia,lietuvele skystakiaušiai bukapročiai valdo,jiems tanku reikia,jiems malonu paprasta žmogu i bite suriesti ir jiems sekasi,kas kaliošus dar pavelka,bega iš durnyno

Klausimas, 2017-05-19 15:26
Ar tik ne ,,laisvo" komentaras, kuris vis su savo išmąstymais po komentarą palieka po kiekvieno straipsnio .
Kiekvienas savo gyvenimą planuoja kaip atrodo geriau o ne pagal patarėjų apmąstymus.

Negerai, 2017-05-19 08:53
Trankytis po pasaulį? Vardan ko? Kad vaikai galėtų miestuose dykaduoniauti? Gi tokie patys ir žlugdo laisvos Lietuvos žemės ūkį: priveža daržovių iš užsienių, todėl lietuviškų nieks nebeparduoda. Netoliese ūkininkauja Marius Čekavičius, kodėl jis nesitranko po pasaulį? Kaip gyventi šeimyninį gyvenimą kai žmona viena namuose, o vyras pakelės merginas gali pavėžinti? Nesąmonė. Nuo ilgo sėdėjimo kabinoje vyrams gali sutrikti viena gyvybiškai svarbi funkcija, o tada jau šakės ir alkoholis.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 6. Iš viso: 6

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 6
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />