(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

"Saulės taurėje“ – kultūrizmas, fitnesas ir bikinis

2017 m. gegužės 16 d.

Sa­vait­ga­lį Šiau­lių kon­cer­tų sa­lė­je „Sau­lė“ vy­ko XIX tarp­tau­ti­nis kul­tū­riz­mo, fit­ne­so ir bi­ki­nio tur­ny­ras „Sau­lės tau­rė“ bei 40-osios Šiau­lių pir­me­ny­bės. Rung­ty­nia­vo be­veik vi­si pa­jė­giau­si ša­lies at­le­tai iš 14-os spor­to klu­bų ir sve­čiai iš Lat­vi­jos bei Es­ti­jos.

Tarp sve­čių, da­ly­va­vu­sių pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mo ce­re­mo­ni­jo­je, bu­vo ir tris­kart „Sau­lės tau­rės“ ab­so­liu­tus lai­mė­to­jas, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­nas vil­nie­tis Ole­gas Žu­ras ir ana­lo­giš­kų tarp­tau­ti­nių ti­tu­lų sa­vi­nin­kė bei pro­fe­sio­na­lų „Olym­pia“ pri­zi­nin­kė klai­pė­die­tė Na­tal­ja Mur­ni­ko­vie­nė-Bar­ta­še­vi­čie­nė.

Pag­rin­di­nius ap­do­va­no­ji­mus su­si­žė­rė vos prieš sa­vai­tę Eu­ro­pos čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je da­ly­va­vę tre­ne­rio Arū­no Van­džio auk­lė­ti­niai – ab­so­liu­čiu tur­ny­ro nu­ga­lė­to­ju ta­pęs Jus­tas Po­lia­kus (pa­ke­liui į šį ti­tu­lą dar pel­nė per­ga­les vy­rų kul­tū­riz­mo bei šiau­lie­čių vy­rų ka­te­go­ri­jo­se). Tarp šiau­lie­čių mo­te­rų trium­fa­vo Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (abu – Šiau­lių spor­to klu­bas „Fit hou­se"). Pas­ta­ro­ji lai­mė­jo ir bi­ki­nio ūgio ka­te­go­ri­jos per 166 cm var­žy­bas.

Ats­ki­rų, vien Šiau­lių at­le­tų ka­te­go­ri­jų pri­zi­nin­kais ta­po ati­tin­ka­mai ant­rą­sias bei tre­čią­sias vie­tas lai­mė­ję: Re­mi­gi­jus Oli­šaus­kis (Šiau­lių „Gy­lys") ir Sand­ra Kaz­laus­kie­nė bei Vi­ta­li­jus Di­ki­dži ir Li­na Kud­ric­kė (abu – „Fit hou­se").

Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jų ti­tu­lus taip pat pel­nė: bi­ki­nio (iki 166 cm) ka­te­go­ri­jos lai­mė­to­ja, Eu­ro­pos čem­pio­na­to da­ly­vė Sand­ra Kaz­laus­kie­nė ("Fit hou­se"), Ro­kas Lin­ke­vi­čius (jau­niai, „Gy­lys"), Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­nas bei pri­zi­nin­kas ati­tin­ka­mai To­mas Kai­rys (Ma­ri­jam­po­lės „Tau­ras") ir vil­nie­tis Vi­lius Sos­novs­kis ("Du­bi­nas team"), Ind­rė Ba­le­vi­čiū­tė (jau­ni­mas, „Tau­ras"), Do­vy­das Pa­dols­kas (kla­si­ki­nis kul­tū­riz­mas, Vil­niaus „D'At­lan­tis"), Ju­li­ja Krug­lia­ko­va (kū­no fit­ne­sas), Ed­vi­nas Tui­ny­la (fi­gū­ra, abu – Kau­no „Team-kul­tū­riz­mas.net"),

Ka­te­go­ri­jų pri­zi­nin­kais ta­po ant­rų­jų vie­tų lai­mė­to­jai: Li­na Kud­ric­kė, Ka­ro­lis Lin­ke­vi­čius, Arū­nas Ša­kar­nis (abu – „Gy­lys"), bei Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė iš Nau­jo­sios Ak­me­nės spor­to klu­bo „Par­ti­nis gym“. Tre­čių­jų vie­tų ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti: Gy­čiui Šliau­te­riui ("Par­ti­nis gym") ir Mar­ty­nui Sa­vic­kui ("Gy­lys").

Klu­bų įskai­to­je nu­ga­lė­jo Ma­ri­jam­po­lės „Tau­ras“, ant­ro­jo­je vie­to­je – „Gy­lys“, tre­čio­jo­je – „Fit hou­se“.

Šių me­tų var­žy­bos bu­vo ir pa­sku­ti­nė or­ga­ni­za­to­rių re­pe­ti­ci­ja prieš 2018-ai­siais mi­ni­mą Šiau­lių kul­tū­riz­mo or­ga­ni­zuo­tos veik­los 50-me­tį. 1968 me­tų gruo­dį pir­mą­sias šios spor­to ša­kos var­žy­bas su­ren­gė tuo­me­ti­nio Šiau­lių Pe­da­go­gi­nio ins­ti­tu­to stu­den­tai. Dau­giau­sia kar­tų ab­so­liu­čiu Šiau­lių čem­pio­nu yra ta­pę Eu­ro­pos čem­pio­nai Ro­lan­das Bu­čins­kas ir Vik­to­ri­ja Pet­rai­ty­tė, pel­nę ati­tin­ka­mai 6 ir 4 per­ga­les. Tris­kart ge­riau­siu ta­po Arū­nas Van­dys.

Ju­bi­lie­jų mi­nės ir tarp­tau­ti­nis „Sau­lės tau­rės“ tur­ny­ras – var­žy­bos vyks 20-tą kar­tą. Tarp šio tur­ny­ro lau­rea­tų ir­gi ne­trūks­ta ži­no­mų čem­pio­nų vei­dų: be O. Žu­ro są­ra­še pui­kuo­ja­si Dai­nius Bar­zins­kas, Gied­rius Gai­liū­nas, Ar­vy­das Mic­kus bei pa­sta­rai­siais me­tais lai­mė­da­vę sve­čiai, Eu­ro­pos čem­pio­nai Ott Ki­vi­kas (Es­ti­ja) ir uk­rai­nie­tis Adam Ko­zy­ra.

Arū­nas PET­RAI­TIS

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Tur­ny­ro „Sau­lės tau­rė“ ab­so­liu­tus čem­pio­nas Jus­tas Po­lia­kus (vi­du­ry­je) su klu­bo „Fit hou­se“ tre­ne­riais bei ger­bė­jais.

Mo­te­rų varžybų lau­rea­tės (iš kai­rės): Sand­ra Kaz­laus­kie­nė, Li­na Kud­ric­kė ir Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė.

Šiau­lie­tis Vi­ta­li­jus Di­ki­dži (ant­ras iš kai­rės) prieš Eu­ro­pos jau­ni­mo čem­pio­ną To­mą Kai­rį (pir­mas iš kai­rės).

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas