(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Pasiuvo džinsus ilgakojam milžinui

2017 m. gegužės 20 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Va­kar po­li­ci­ja Šiau­liuo­se trum­pam už­da­rė Vy­tau­to gat­vės at­kar­pą, kad ko­mi­si­ja iš­ma­tuo­tų re­kor­di­nius džin­sus, ku­riuos pa­siu­vo Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ko­lek­ty­vas. Iš­neš­ti džin­sus į lau­ką pa­dė­jo gais­ri­nin­kai.

zivile@skrastas.lt

Iš­ma­ta­vus paaiš­kė­jo: il­gis – 70 met­rų 38 cen­ti­met­rai ir 1 mi­li­met­ras, lie­mens apim­tis – 2 met­rai 66 cen­ti­met­rai. Ban­dy­mas pa­sver­ti ne­pa­vy­ko: tu­rė­tos 150 ki­log­ra­mų svars­tyk­lės ne­ti­ko. Džin­sai, spė­ja­ma, sve­ria per 200 ki­log­ra­mų.

Re­kor­di­nių džin­sų iš­ma­ta­vi­mo ko­mi­si­jai va­do­va­vo Kęs­tu­tis Bal­či­ko­nis, in­ter­ne­ti­nės plat­for­mos at­ra­dau.lt va­do­vas. Ko­mi­si­jos na­riai: Šiau­lių ap­skri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ne­ri­jus Ado­ma­vi­čius, „Džin­sų na­mų“ va­do­vas Ša­rū­nas Pas­ko­či­mas, ma­tuo­ti pa­dė­jo di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas.

„Jau­ni­mas mėgs­ta džin­sus ir lais­vę. Mū­sų bend­ruo­me­nė yra ne tik kū­ry­bin­ga, bet ir lais­va. Pri­me­na­me, kad jau lai­kas rink­tis tin­ka­mą pro­fe­si­ją. Dvi džin­sų kleš­nės tar­si sim­bo­li­zuo­ja du ke­lius“, – idė­ją paaiš­ki­no ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­ja Re­na­ta Ver­šins­kie­nė.

Džin­sams siū­ti bu­vo nau­do­ja­mos įvai­riau­sių dy­džių kel­nės, iš vi­so su­nau­do­ti 491 džin­sai. Džin­sais ap­rū­pi­no rė­mė­jai.

Mil­ži­niš­ki džin­sai pra­dė­ti siū­ti praė­ju­sį pir­ma­die­nį, o baig­ti va­kar ry­te. Dar­ba­vo­si apie 30 žmo­nių. Pen­kias siu­vi­mo ma­ši­nas re­kor­do sie­kė­jai at­si­ga­be­no iš na­mų.

Da­bar bend­ruo­me­nė svars­to, ką su džin­sais da­rys: gal­būt eks­po­nuos ko­kia­me nors ren­gi­ny­je, gal­būt išar­dę dar ką nors su­ma­nys.

Re­dos DAU­ČIO­NIE­NĖS nuo­tr.

Il­giau­si džin­sai ma­tuo­ti Vy­tau­to gat­vė­je.

Ko­mi­si­jai iš­ma­ta­vus džin­sus paaiš­kė­jo, kad jų il­gis – 70 met­rų 38 cen­ti­met­rai ir 1 mi­li­met­ras, lie­mens apim­tis – 2 met­rai 66 cen­ti­met­rai.

Dienos populiariausi

Sezoną baigė pergale

2017 m. gegužės 20 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas