(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Akmenės rajone

Projektą bandyta „prastumti“

2017 m. balandžio 13 d.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pro­jek­tas dėl mo­kes­čių vers­lui rep­re­zen­ta­ci­nė­je ra­jo­no me­no šven­tė­je „Že­mai­tiš­kas smui­ke­lis“ at­mes­tas Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, ta­čiau pa­li­ko Ta­ry­bos dar­bot­var­kė­je.

Pro­jek­te bu­vo nu­ma­ty­ta „Že­mai­tiš­ka­me smui­ke­ly­je“ da­ly­vau­jan­čius pre­ky­bi­nin­kus ir pa­slau­gų tei­kė­jus at­leis­ti nuo mo­kes­čių.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­ti­nio ūkio ir tur­to val­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Ra­sa Sto­nie­nė mo­ty­va­vo, kad to pra­šė ra­jo­no Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Edi­ta Stat­kie­nė.

E. Stat­kie­nė įti­ki­nė­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją, kad pa­ti­ria­ma daug pro­ble­mų pra­šant pre­ky­bi­nin­kų pa­slau­gų me­no šven­tė­je, vyks­tan­čio­je Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke.

Pa­sak R. Sto­nie­nės, ren­gi­nį or­ga­ni­zuo­jan­čios kul­tū­ros įstai­gos va­do­vė įsi­ti­ki­nu­si, kad pir­mą kar­tą nuo mo­kes­čių at­leis­ti pa­slau­gų tei­kė­jai su­teik­tų pa­ra­mos šven­tės or­ga­ni­za­to­riams.

Tuo tar­pu Ta­ry­bos na­riai po­sė­dy­je įžvel­gė, kad be mo­kes­čių įleis­ti vers­li­nin­kai ga­li peš­tis dėl pa­to­ges­nių vie­tų pa­slau­goms teik­ti.

To būtų ga­lima iš­veng­ti, jei vie­tos bū­tų par­da­vi­nė­ja­mos kon­kur­so bū­du, pa­vyz­džiui, le­dų ar ka­vos par­da­vė­jams, taip pat tei­kian­tiems ypač pel­nin­gas mai­ti­ni­mo pa­slau­gas.

Bū­tent šią są­ly­gą ke­ti­na­ma įtrauk­ti į ren­gia­mus „Že­mai­tiš­ko smui­ke­lio“ šven­tės or­ga­ni­za­vi­mo nuo­sta­tus.

Tad kol šis do­ku­men­tas bus pa­tvir­tin­tas, Ta­ry­ba ati­dė­jo ban­dy­tą bal­sa­vi­mui „pra­stum­ti“ pro­jek­tą dėl mo­kes­čių.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />