(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Šeimų sporto šventėje – rekordinis dalyvių skaičius

2017 m. balandžio 11 d.

Kur­šė­nų mo­ki­nių spor­to klu­bas „Mus­tan­gas“, vyk­dy­da­mas Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės re­mia­mą pro­jek­tą „Spor­tuo­jan­ti bend­ruo­me­nė – svei­ka bend­ruo­me­nė“, pa­kvie­tė Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­los bend­ruo­me­nę į tra­di­ci­nę šei­mų spor­to šven­tę „Mus­tan­go šei­my­nė­lė-2017“.

Jau aš­tun­tus me­tus vyks­tan­ti šven­tė kiek­vie­nais me­tais su­lau­kia vis dau­giau ir dau­giau da­ly­vių. Šie me­tai re­kor­di­niai, nes links­mo­je šei­mų spor­to šven­tė­je da­ly­va­vo net 29 šei­mos. Ko­man­das su­da­rė po tris da­ly­vius. Pag­rin­di­nė są­ly­ga bu­vo ta, kad kiek­vie­no­je ko­man­do­je da­ly­vau­tų nors vie­nas iš mo­ki­nių tė­ve­lių ar glo­bė­jų. La­bai ma­lo­nu bu­vo, kad mū­sų šven­tė­je da­ly­va­vo ir vai­kų se­ne­liai, ma­žie­ji bro­liu­kai ir se­su­tės, dar ne­lan­kan­tys mo­kyk­los.

Šei­mų ko­man­dos var­žė­si še­šio­se links­mo­se es­ta­fe­tė­se „Kiš­kių lenk­ty­nės“, so­di­no „bul­ves“, ban­dė vai­ruo­to­jų įgū­džius, bet links­miau­siu žai­di­mu vien­bal­siai pri­pa­žin­ta es­ta­fe­tė „Ba­tai“. Vi­si ko­man­dos žai­dė­jai ki­ta­me sa­lės ga­le tu­rė­jo pa­lik­ti sa­vo ba­tus, o po sig­na­lo po vie­ną ko­man­dos at­sto­vą tu­rė­jo kuo grei­čiau ras­ti sa­vo ba­tų po­rą ir at­neš­ti ją prie li­ku­sių ko­man­dos na­rių. Nuo­tai­kin­go­je es­ta­fe­tė­je ne­din­go nė vie­nas ba­tas ir vi­si da­ly­viai na­mo grį­žo su sa­vo ava­ly­ne.

Čem­pio­nais ta­po Sta­pon­kų šei­ma, at­sto­va­vu­si 4a kla­sei, ant­ri li­ko Ver­kiai (3c kla­sė), tre­ti – Vo­sy­liai (2b kla­sė). Šau­niais pri­zais ap­do­va­no­ti vi­si da­ly­viai. Pri­zi­nin­kams bu­vo įteik­tos nu­ga­lė­to­jų tau­rės ir me­da­liai, vi­siems da­ly­viams vai­kams bu­vo įteik­ti auk­si­niai at­mi­ni­mo me­da­liai, tė­ve­liams –puo­de­liai ir dip­lo­mai.

Var­žy­bų or­ga­ni­za­to­rius MSK „Mus­tan­gas“ dė­ko­ja il­ga­me­čiam šven­tės rė­mė­jui Ri­kan­tui Put­vins­kui už pri­zus da­ly­viams, taip pat in­ter­ne­ti­nei par­duo­tu­vei www.diplomai24.lt už ap­do­va­no­ji­mus.

Aud­rius Du­naus­kas,

klu­bo ,,Mus­tan­gas“ pre­zi­den­tas,

Kur­šė­nų Sta­sio Ang­lic­kio mo­kyk­los kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.

Aš­tun­tus me­tus vyks­tan­čio­je šven­tė­je šie­met da­ly­va­vo 29 šei­mos.

Šei­mų spor­to šven­tė­je čem­pio­nais ta­po Sta­pon­kų šei­ma, at­sto­va­vu­si 4a kla­sei.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas