(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kelmėje ministrui pateikta socialinių bėdų mozaika

2017 m. balandžio 11 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Penk­ta­die­nį Kel­mė­je lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis su ko­man­da. Po vi­zi­to Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je sve­čiai Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je su­si­ti­ko su ra­jo­no, so­cia­li­nių įstai­gų va­do­vais, se­niū­ni­jų so­cia­li­niais dar­buo­to­jais.

daliak@skrastas.lt

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis sa­kė, jog iš­vy­kos į ra­jo­nus – no­ras su­si­pa­žin­ti su so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi sa­vo aki­mis. Mi­nist­ras dė­ko­jo vi­siems, dir­ban­tiems so­cia­li­nė­je sfe­ro­je. Į Kel­mę mi­nist­ras at­vy­ko su vi­ce­mi­nist­re Vil­ma Ši­la­lie­ne ir pa­ta­rė­ja Kris­ti­na Pau­li­ke.

Mi­nist­ras sa­kė, jog svar­biau­si So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tiks­lai – ma­žin­ti skur­dą ir so­cia­li­nę at­skir­tį, stip­rin­ti šei­mų ir vai­ko tei­sių ap­sau­gą, di­din­ti pi­lie­čių so­cia­li­nę at­sa­ko­my­bę.

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė sve­čius su­pa­žin­di­no su ra­jo­no de­mog­ra­fi­ne, so­cia­li­ne pa­dė­ti­mi, Sa­vi­val­dy­bė­je tei­kia­mo­mis so­cia­li­nės pa­slau­go­mis šei­moms, neį­ga­lie­siems.

Ra­jo­ne gy­ve­na apie 28 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų. So­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se – 247 vai­kai, dar 44 vai­kai au­ga ste­bi­mo­se pro­ble­mi­nė­se šei­mo­se.Vi­jur­kų vai­kų glo­bos na­muo­se šiuo me­tu gy­ve­na 41 vai­kas, nors tė­ra 30 vie­tų.

Pa­gal­bą glo­bė­jams, rū­pin­to­jams ir įvai­kin­to­jams bei as­me­nims, no­rin­tiems jais tap­ti, tei­kia dvi ates­tuo­tos so­cia­li­nės dar­buo­to­jos. „Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, jog la­bai grei­tai ga­li­ma pe­rei­ti prie glo­bos šei­mo­se. Vi­jur­kų na­mai yra per­pil­dy­ti. Si­tua­ci­ja to­kia, ko­kia yra“, – pa­žy­mė­jo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Da­nu­tė Ge­nu­tie­nė.

Per­nai pra­dė­ti or­ga­ni­zuo­ti glo­bė­jų mo­ky­mai, juos jau bai­gė 22 as­me­nys. 2015 me­tais Ta­ry­ba pa­tvir­ti­no tvar­ką, jog vai­kus glo­bo­jan­čiai su gi­mi­nys­tės ry­šiais ne­su­si­ju­siai šei­mai kiek­vie­nam vai­kui ski­ria­ma 153 eu­rai. 24 glo­bo­ja­miems vai­kams mo­ka­mi pa­gal­bos pi­ni­gai, juos glo­bo­ja 17 glo­bė­jų. 2016 me­tais pa­tvir­tin­ta tvar­ka, ku­ria nu­ma­ty­ta pa­gal­ba šei­moms, ku­rios glo­bo­ja 4–5 vai­kus. Kiek­vie­nam vai­kui ski­ria­ma vien­kar­ti­nė įsi­kū­ri­mo iš­mo­ka – po 152 eu­rus. 1 140 eu­rų kas mė­ne­sį mo­ka­ma glo­bė­jui, ku­ris dir­ba pa­gal in­di­vi­dua­lios veik­los pa­žy­mą.

Praė­ju­sia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­ta tvar­ka dėl lai­ki­nai be tė­vų glo­bos li­ku­sių vai­kų. Nu­ma­ty­ta ir išaiš­kin­ta, kas yra bu­din­tys glo­bė­jai, so­cia­li­niai glo­bė­jai, koks tu­ri bū­ti jų dar­bo or­ga­ni­za­vi­mas, ap­mo­kė­ji­mas ir pa­na­šiai. Bu­din­tis glo­bė­jas vie­nu me­tu ga­lės glo­bo­ti ne dau­giau kaip tris vai­kus.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis su­lau­kė daug klau­si­mų. Tei­rau­ta­si, ar į iš­kvie­ti­mus į ri­zi­kos šei­mas, ki­tas pro­ble­mų tu­rin­čias šei­mas po dar­bo ga­lė­tų vyk­ti ne tik po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, bet ir Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tai, ko­kiam pa­val­du­mui atei­ty­je pri­klau­sys Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba, ar pla­nuo­ja­ma su­pap­ras­tin­ti glo­bos šei­mo­je nu­sta­ty­mo tvar­ką ir pa­na­šiai.

Mi­nist­ro klaus­ta apie vals­ty­bi­nių glo­bos na­mų pri­klau­so­my­bę. Pa­sak L. Ku­ku­rai­čio, pa­laips­niui glo­bos na­mai tu­rė­tų pe­rei­ti sa­vi­val­dos, ne­vy­riau­sy­bi­nio ar pri­va­taus sek­to­riaus ži­nion. Pas­lau­gų tie­kė­jai tu­ri bū­ti kuo ar­čiau glo­bos na­mų. Šiuo me­tu mi­nis­te­ri­jai pa­val­dūs dau­giau kaip 44 glo­bos na­mai. Mi­nis­te­ri­ja, Li­no Ku­ku­rai­čio tei­gi­mu, ne­tu­rė­tų teik­ti so­cia­li­nių pa­slau­gų.

Kel­mės mies­to se­niū­nas Ro­mas At­ko­čai­tis mi­nist­ro tei­ra­vo­si apie vie­šuo­sius dar­bus. „Prog­ra­ma, ga­li­ma sa­ky­ti, už­si­da­rė, neaiš­ku, kas ir kaip bus to­liau. Ma­to­me, kiek lė­šų yra iš­švais­to­ma il­ga­lai­kiams be­dar­biams per­kva­li­fi­kuoti. Kel­mė­je yra pri­ruoš­ta ai­bė siu­vė­jų, vi­rė­jų, par­da­vė­jų, trak­to­ri­nin­kų, ap­dai­li­nin­kų sta­ty­bi­nin­kų vi­sai ap­skri­čiai“, – sa­kė se­niū­nas. Ra­tas ap­si­su­ka – po pus­me­čio to­kie per­kva­li­fi­kuo­ti spe­cia­lis­tai vėl į Dar­bo bir­žos glė­bį grįž­ta.

Kel­mė­je apie 20 žmo­nių sėk­min­gai vie­šuo­sius dar­bus dir­ba po po­rą mė­ne­sių. Nor­ma­liai dir­ban­čių ne vie­ną se­niū­nas yra re­ko­men­da­vęs darb­da­viams, vers­li­nin­kams il­ga­lai­kiam dar­bui. Iš per­kva­li­fi­kuo­tų dar­buo­to­jų, se­niū­no tvir­ti­ni­mu, gal iki 10 pro­cen­tų įsi­dar­bi­na il­gam lai­kui.

Užim­tu­mo pro­gra­ma sa­vi­val­dy­bėms, mi­nist­ras už­tik­ri­no, tik­rai iš­liks, jo­je – ir lė­šos vie­šie­siems dar­bams.

Mi­nist­ras sa­kė į Kel­mę at­vy­kęs pir­mą sy­kį, nors ne­to­lie­se esan­čia­me Pa­lend­rių vie­nuo­ly­ne lan­kė­si ne kar­tą.

Au­to­rės nuo­tr.

Penk­ta­die­nį Kel­mės ra­jo­ne lan­kė­si so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis su ko­man­da.

At­vy­ku­sie­ji į su­si­ti­ki­mą su so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ru bei jo ko­man­da pa­tei­kė daug klau­si­mų.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas