(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Paramos akcijoje aukojo ir latviai

2017 m. balandžio 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je da­ly­va­vo dvi Jo­niš­kio ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rioms žmo­nės suau­ko­jo dau­giau kaip 2 000 vie­ne­tų įvai­rių pro­duk­tų. Pas­te­bė­ta, kad šie­met pir­mą kar­tą ak­ci­jo­je pa­no­ro da­ly­vau­ti ir kai­my­ni­nės Lat­vi­jos gy­ven­to­jai, at­vyks­tan­tys į Jo­niš­kį ap­si­pirk­ti.

loretar@skrastas.lt

Gau­siau nei anks­čiau

Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rės su­skai­čia­vo per dvi die­nas paau­ko­tus 1 566 vie­ne­tus įvai­rių mais­to pro­duk­tų. Tai – pa­ti gau­siau­sia ve­ly­ki­nė ak­ci­ja per vi­są „Mais­to ban­ko“ is­to­ri­ją, kai jo­je da­ly­vau­ja mi­nė­ta or­ga­ni­za­ci­ja.

„Kai skam­bi­no­me in­for­muo­ti „Mais­to ban­ko“ va­do­vams, jie nu­ste­bę klau­sė: „Ko­kį ste­buk­lin­gą žo­dį jūs ži­no­te, kad gy­ven­to­jai bu­vo to­kie dos­nūs?“ Aiš­ku, kiek­vie­nam pa­sa­kė­me „Ačiū“, ta­čiau vi­sa­da taip bū­da­vo“, – sa­kė neį­ga­lių­jų drau­gi­jos va­do­vė Sand­ru­tė Kai­rai­tie­nė.

Dau­giau­sia žmo­nės ne­pa­si­tu­rin­tie­siems pir­ko ma­ka­ro­nų – 476 pa­ke­liai, kruo­pų – 210 pa­ke­lių, 140 pa­ke­lių ar­ba­tos, 129 bu­te­liai alie­jaus, 111 pa­ke­lių cuk­raus.

Ak­ty­vios bu­vo jau­nos šei­mos

Tra­di­ciš­kai „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cent­re bu­dė­ju­si neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­ja pir­mą kar­tą su­lau­kė ir ak­ci­jai au­ko­jan­čių lat­vių. Anks­tes­niais me­tais kai­my­ni­nės ša­lies pir­kė­jai tik pa­si­tei­rau­da­vo, kas čia vyks­ta, o šie­met ir pa­tys pir­ko pro­duk­tų.

„Dau­giau­sia au­ko­jo vi­du­ti­nė kla­sė ir pa­pras­ti ei­li­niai žmo­nės. Bu­vo, kad pa­var­gu­si mo­čiu­tė su laz­du­te priei­na prie mū­sų sta­lo ir ką nors iš sa­vo pir­ki­nių pa­siū­lo. At­ro­do, jai pa­čiai rei­kė­tų pa­dė­ti, o ji sa­ko: „Vi­si pa­si­da­lin­ki­me“, – pa­sa­ko­jo drau­gi­jos na­rė Da­lė Bu­čie­nė.

Mo­te­rys džiau­gė­si, kad į ak­ci­ją ak­ty­viai įsi­jun­gia jau­nos šei­mos. Atė­ju­sios su vai­kais jos sku­bė­jo pa­siim­ti in­for­ma­ci­nį la­pe­lį ir kar­tu su ma­žy­liais rin­ko len­ty­no­se tin­ka­mus pro­duk­tus ne­pa­si­tu­rin­tie­siems.

Pro­duk­tai po Ve­ly­kų bus da­li­ja­mi ne­pa­si­tu­rin­tiems, sun­kiai be­si­ver­čian­tiems Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riams, dau­gia­vai­kėms šei­moms.

„Re­mia­mos yra šeimos, kurių pa­ja­mos iki 150 eu­rų vie­nam as­me­niui, bet mes pa­de­da­me ir gau­nan­tiems šiek tiek dau­giau, nes pa­gy­ve­nę ir ser­gan­tys žmo­nės iš­lei­džia daug pi­ni­gų vais­tams, ne­ma­žai su­mo­ka už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus“, – aiš­ki­no S. Kai­rai­tie­nė.

Skirs mai­ti­ni­mui

Ant­ra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri Jo­niš­ky­je rin­ko au­kas „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je, bu­vo lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Prieg­lobs­tis“. Or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas Žyd­rū­nas Pran­ciu­lis sa­kė, kad per dvi die­nas jie su­rin­ko 529 vie­ne­tus mais­to pro­duk­tų. Tai – ma­žiau nei prieš­ka­lė­di­nė­je ak­ci­jo­je.

„Penk­ta­die­nį bu­vo ma­žiau nei įpras­tai pir­kė­jų, tad jie suau­ko­jo dvi­gu­bai ma­žiau nei anks­tes­nės ak­ci­jos me­tu. Šeš­ta­die­nį jau žmo­nių srau­tas pa­di­dė­jo“, – sa­kė Ž. Pran­ciu­lis.

„Prieg­lobs­čio“ fon­das pro­duk­tus skirs sie­kian­čių at­si­sa­ky­ti pri­klau­so­my­bių be­na­mių, gy­ve­nan­čių Do­mei­kių kai­me įkur­to­je so­dy­bo­je, mai­ti­ni­mui. Šiuo me­tu ten glau­džia­si 18 as­me­nų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Au­to­rės nuo­tr.

Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos va­do­vė Sand­ru­tė Kai­rai­tie­nė sa­kė, kad iš vi­sų ve­ly­ki­nių ak­ci­jų ši bu­vo sėk­min­giau­sia.

Be­na­miams ir pri­klau­so­my­bių tu­rė­ju­siems žmo­nėms Do­mei­kių kai­me so­dy­bą įkū­ręs Žyd­rū­nas Pran­ciu­lis sa­kė, kad suau­ko­ti pro­duk­taio bus skir­ti jų mi­ty­bai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (1)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas