(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Joniškio rajone

Paramos akcijoje aukojo ir latviai

2017 m. balandžio 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį vy­ku­sio­je „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je da­ly­va­vo dvi Jo­niš­kio ra­jo­no or­ga­ni­za­ci­jos, ku­rioms žmo­nės suau­ko­jo dau­giau kaip 2 000 vie­ne­tų įvai­rių pro­duk­tų. Pas­te­bė­ta, kad šie­met pir­mą kar­tą ak­ci­jo­je pa­no­ro da­ly­vau­ti ir kai­my­ni­nės Lat­vi­jos gy­ven­to­jai, at­vyks­tan­tys į Jo­niš­kį ap­si­pirk­ti.

loretar@skrastas.lt

Gau­siau nei anks­čiau

Jo­niš­kio neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rės su­skai­čia­vo per dvi die­nas paau­ko­tus 1 566 vie­ne­tus įvai­rių mais­to pro­duk­tų. Tai – pa­ti gau­siau­sia ve­ly­ki­nė ak­ci­ja per vi­są „Mais­to ban­ko“ is­to­ri­ją, kai jo­je da­ly­vau­ja mi­nė­ta or­ga­ni­za­ci­ja.

„Kai skam­bi­no­me in­for­muo­ti „Mais­to ban­ko“ va­do­vams, jie nu­ste­bę klau­sė: „Ko­kį ste­buk­lin­gą žo­dį jūs ži­no­te, kad gy­ven­to­jai bu­vo to­kie dos­nūs?“ Aiš­ku, kiek­vie­nam pa­sa­kė­me „Ačiū“, ta­čiau vi­sa­da taip bū­da­vo“, – sa­kė neį­ga­lių­jų drau­gi­jos va­do­vė Sand­ru­tė Kai­rai­tie­nė.

Dau­giau­sia žmo­nės ne­pa­si­tu­rin­tie­siems pir­ko ma­ka­ro­nų – 476 pa­ke­liai, kruo­pų – 210 pa­ke­lių, 140 pa­ke­lių ar­ba­tos, 129 bu­te­liai alie­jaus, 111 pa­ke­lių cuk­raus.

Ak­ty­vios bu­vo jau­nos šei­mos

Tra­di­ciš­kai „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos cent­re bu­dė­ju­si neį­ga­lių­jų or­ga­ni­za­ci­ja pir­mą kar­tą su­lau­kė ir ak­ci­jai au­ko­jan­čių lat­vių. Anks­tes­niais me­tais kai­my­ni­nės ša­lies pir­kė­jai tik pa­si­tei­rau­da­vo, kas čia vyks­ta, o šie­met ir pa­tys pir­ko pro­duk­tų.

„Dau­giau­sia au­ko­jo vi­du­ti­nė kla­sė ir pa­pras­ti ei­li­niai žmo­nės. Bu­vo, kad pa­var­gu­si mo­čiu­tė su laz­du­te priei­na prie mū­sų sta­lo ir ką nors iš sa­vo pir­ki­nių pa­siū­lo. At­ro­do, jai pa­čiai rei­kė­tų pa­dė­ti, o ji sa­ko: „Vi­si pa­si­da­lin­ki­me“, – pa­sa­ko­jo drau­gi­jos na­rė Da­lė Bu­čie­nė.

Mo­te­rys džiau­gė­si, kad į ak­ci­ją ak­ty­viai įsi­jun­gia jau­nos šei­mos. Atė­ju­sios su vai­kais jos sku­bė­jo pa­siim­ti in­for­ma­ci­nį la­pe­lį ir kar­tu su ma­žy­liais rin­ko len­ty­no­se tin­ka­mus pro­duk­tus ne­pa­si­tu­rin­tie­siems.

Pro­duk­tai po Ve­ly­kų bus da­li­ja­mi ne­pa­si­tu­rin­tiems, sun­kiai be­si­ver­čian­tiems Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riams, dau­gia­vai­kėms šei­moms.

„Re­mia­mos yra šeimos, kurių pa­ja­mos iki 150 eu­rų vie­nam as­me­niui, bet mes pa­de­da­me ir gau­nan­tiems šiek tiek dau­giau, nes pa­gy­ve­nę ir ser­gan­tys žmo­nės iš­lei­džia daug pi­ni­gų vais­tams, ne­ma­žai su­mo­ka už ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus“, – aiš­ki­no S. Kai­rai­tie­nė.

Skirs mai­ti­ni­mui

Ant­ra or­ga­ni­za­ci­ja, ku­ri Jo­niš­ky­je rin­ko au­kas „Mais­to ban­ko“ ak­ci­jo­je, bu­vo lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Prieg­lobs­tis“. Or­ga­ni­za­ci­jos at­sto­vas Žyd­rū­nas Pran­ciu­lis sa­kė, kad per dvi die­nas jie su­rin­ko 529 vie­ne­tus mais­to pro­duk­tų. Tai – ma­žiau nei prieš­ka­lė­di­nė­je ak­ci­jo­je.

„Penk­ta­die­nį bu­vo ma­žiau nei įpras­tai pir­kė­jų, tad jie suau­ko­jo dvi­gu­bai ma­žiau nei anks­tes­nės ak­ci­jos me­tu. Šeš­ta­die­nį jau žmo­nių srau­tas pa­di­dė­jo“, – sa­kė Ž. Pran­ciu­lis.

„Prieg­lobs­čio“ fon­das pro­duk­tus skirs sie­kian­čių at­si­sa­ky­ti pri­klau­so­my­bių be­na­mių, gy­ve­nan­čių Do­mei­kių kai­me įkur­to­je so­dy­bo­je, mai­ti­ni­mui. Šiuo me­tu ten glau­džia­si 18 as­me­nų iš vi­sos Lie­tu­vos.

Au­to­rės nuo­tr.

Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos va­do­vė Sand­ru­tė Kai­rai­tie­nė sa­kė, kad iš vi­sų ve­ly­ki­nių ak­ci­jų ši bu­vo sėk­min­giau­sia.

Be­na­miams ir pri­klau­so­my­bių tu­rė­ju­siems žmo­nėms Do­mei­kių kai­me so­dy­bą įkū­ręs Žyd­rū­nas Pran­ciu­lis sa­kė, kad suau­ko­ti pro­duk­taio bus skir­ti jų mi­ty­bai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (11)

laisvas, 2017-04-12 17:29
Tai kur dingsta tos tonos suaukoto maisto, jei konteineriuose nieko nerandu ? Ar tikrai aukoja, kur per TV vis prašoma aukoti. Man reikalingiausios pašalpos, kam reikalingiausios kompensacijos, jei esate tokie runkeliai.

laisvas, 2017-04-12 06:47
Tai kur dingsta tos tonos suaukoto maisto, jei Lietuvoje nėra skurdžių? Kur dingsta tie pinigai, kur per TV vis prašoma aukoti. Kam reikalingos pašalpos, kam reikalingos kompensacijos, jei lietuviai tokie bagoti.

Latvius vasarą paremsiu:, 2017-04-12 05:34
papirksiu GAUSIAI neveryginio alaus ir neveryginio šnapso.

lietuvis, 2017-04-11 20:26
Nežinau kur toji ubagystė? Taip, skurdžiau ir sunkiau gyvenančių yra. Tai natūralu. Juk negali visi būti turtingi. Todėl tokiems ir reikia pagelbėti. Nesutinku, kad sovietinėje Lietuvoje buvo geriau. Kai visi buvo vienodai biedni. Vienintelė dabartinės Lietuvos problema, tai per maža dalis stiprios viduriniosios klasės. Kas stipriai ekonomiškai stipriose valstybėse sudaro pagrindinę gyventojų masę. Ir pagrindinė to priežastis, tai mokestinė politika ir visiškai nesutvarkytas viešasis sektorius.

laisvas, 2017-04-11 18:53
Jeigu kam įdomu ką paaukojau, tai galiu pavardinti:tuščius maišelius nuo kruopų, patikrintą Teleloto bilietą. Susigraudinęs norėjau samanės paaukoti, bet nepriėmė - sakė, kad tai ne maisto produktas. Pasipiktinau - mes su partorgu garažiuke ją kaip duoną kasdieninę vartojame - kaip tai ne maistas ?

Danguolė, 2017-04-11 13:06
Ar reikėjo tokių aukų tarybiniu laikotarpiu,kai žmonės tikrai buvo laisvi nuo vargo,skurdo,bedarbystės,kitų kapitalizmo blogybių,kai galėjo laisvai i nemokamai arba pusdykiai mokytis,gydytis,ilsėtis,kai valdžioje esantys gaudavo ne didesnius atlyginimus nei vidutinis darbininkas,kai socialinė atskirtis sudarė vos 1,42 karto?Dabar daugumai žmonių pagrindinių laisvių ir teisių beveik neliko,o atgautą valstybės suverinitetą valdžiažmogiai jau baigia padovanoti ''vakarams''.

Protingas, 2017-04-11 11:38
Kam reikia pazeidineti naturalios atrankos desnius. Jei nesugeba isgyventi, lai isdvesia.kam stengtis bloginti vienos gyvunu rusies kokybe.

Stebėtojas, 2017-04-11 08:52
Iki kokio lygio nustekeno valdžia savo žmones... Dabar eina perka ir reklamuojasi - pažiūrėkit kiek mes jums kruopų aukojame... fui

laisvas, 2017-04-11 08:34
Tarp kitko, aš irgi paaukojau. ką darysi, žmonės tikėjo, kad bus geriau bet yra kaip yra. Gaila žmonių, gaila ir Lietuvos. Tūkstančiai išvažiuoja, tūkstančiai.

laisvam, 2017-04-11 08:18
Laisvas ir asilas- zodziai sinonimai. Atsiprasau gyvuno.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 11

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 11
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />