(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Kovas šiltesnis, bet kaina – didesnė

2017 m. balandžio 11 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Nors šių me­tų ko­vo mė­nuo bu­vo šil­tes­nis nei praė­ju­siais me­tais, bet būs­to šil­dy­mas UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ var­to­to­jams kai­nuos bran­giau. Pa­sak įmo­nės ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Dai­niaus Mui­žio, kai­ną lemia daug fak­to­rių: ir pa­bran­gęs ku­ras, ir du­jų kai­na, ir ne­re­no­vuo­tų na­mų nee­ko­no­miš­ku­mas, oro drėg­mė.

loretar@skrastas.lt

Kai­ną le­mia daug fak­to­rių

2016 me­tais ko­vo mė­ne­sio vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 1,7 laips­nio ši­lu­mos, o šie­met pir­ma­sis pa­va­sa­rio mė­nuo pa­si­tai­kė ge­ro­kai šil­tes­nis, jo vi­du­ti­nė oro tem­pe­ra­tū­ra sie­kė 3,2 laips­nio ši­lu­mos.

Ta­čiau gy­ven­to­jams, be­si­nau­do­jan­tiens cent­ra­li­zuo­tu ši­lu­mos tie­ki­mu, pi­ni­gi­nes teks at­ver­ti pla­čiau. Vi­du­ti­niš­kai už vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mą rei­kės mo­kė­ti 0,78 eu­ro, kai praė­ju­siais me­tais tuo pa­čiu me­tu vi­du­ti­nė kai­na bu­vo 0,73 eu­ro (be PVM). Taip pat, in­for­muo­ja UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“, kvad­ra­ti­niam met­rui ap­šil­dy­ti šį ko­vą su­nau­do­ta vi­du­ti­niš­kai 0,84 ki­lo­vat­va­lan­dė­mis dau­giau nei prieš me­tus.

Šil­dy­mą tie­kian­čios bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Dai­nius Mui­žys „Kraš­to ži­nioms“ sa­kė, kad šil­dy­mo kai­ną le­mia ne­ma­žai fak­to­rių, ku­rie ne­prik­lau­so nuo ši­lu­mos ga­min­to­jo. Praė­ju­siais me­tais UAB „For­tum Jo­niš­kio ener­gi­ja“ tu­rė­jo ku­ro tie­kė­jų iš Lat­vi­jos, ku­rie bio­ku­rą tie­kė ma­žes­nė­mis kai­no­mis, šie­met jų nė­ra. Nuo­lat svy­ruo­ja ir du­jų kai­nos rin­ko­je. Taip pat Vals­ty­bi­nė kai­nų ir ener­ge­ti­kos ko­mi­si­ja rugp­jū­tį per­skai­čia­vo ši­lu­mos kai­ną.

„Nors vi­du­ti­nė ko­vo mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra šie­met aukš­tes­nė nei praė­ju­siais me­tais, bet gal­būt kai ku­rio­mis die­no­mis ji bu­vo ge­ro­kai že­mes­nė. Įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti oro drėg­mė. Vi­du­ti­nę šil­dy­mo kai­ną iš­krei­pia į di­des­nę pu­sę ir kai ku­rie ne­re­no­vuo­ti dau­gia­bu­čiai na­mai, kur kiek­vie­ną mė­ne­sį di­džiau­sios ener­gi­jos są­nau­dos“, – aiš­ki­no bend­ro­vės va­do­vas.

Pi­giau­si ir bran­giau­si

Ma­žiau­siai už šil­dy­mą ko­vo mė­ne­sį jau tra­di­ciš­kai mo­kės Jo­niš­kio mies­to Me­lio­ra­to­rių kvar­ta­lo gy­ven­to­jai. Į pir­mą vie­tą šau­na Me­lio­ra­to­rių aikš­tės 8-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tas na­mas, kur vie­no kvad­ra­ti­nio met­ro būs­to šil­dy­mas kai­na­vo vos 0,25 eu­ro (be PVM). Ant­ro­je vie­to­je šį­kart net trys na­mai. Tos pa­čios aikš­tės 9-ojo, 11-ojo ir 1-ojo na­mo gy­ven­to­jams už kvad­ra­ti­nį met­rą rei­kės mo­kė­ti 0,28 eu­ro. Tre­čio­je vie­to­je Me­lio­ra­to­rių aikš­tės 12-asis na­mas, 0,32 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą. Vi­si mi­nė­ti dau­gia­bu­čiai na­mai yra re­no­vuo­ti, juo­se įreng­tas in­di­vi­dua­lus šil­dy­mo re­gu­lia­vi­mas.

Dau­giau­siai mo­kės Ža­ga­rės Mies­to aikš­tės 41-ojo na­mo bu­to, ku­riam šil­dy­mas tie­kia­mas nuo pa­što, gy­ven­to­ja – net 2,33 eu­ro už kvad­ra­ti­nį met­rą. 1,45 eu­ro mo­kės Ža­ga­rės Mies­to aikš­tės 39-asis na­mas, o 1,4 eu­ro – Jo­niš­kio mies­to So­dų gat­vės 9A dau­gia­bu­tis.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas