(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Lai­kas stip­rin­ti svei­ka­tą

2017 m. balandžio 14 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Pak­ruo­jie­tė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė – vi­suo­me­niš­ka, ak­ty­vi mo­te­ris, žo­lių pa­gal­ba įvei­kė ne vie­ną li­gą, la­bai pa­ge­ri­no sa­vi­jau­tą. Jos ini­cia­ty­va pa­kruo­jie­čiams apie svei­ka­tos stip­ri­ni­mą na­tū­ra­liais bū­dais pa­sa­ko­jo pro­fe­so­rius Liud­vi­kas Šal­čius.

janina@ skras­tas.lt

Svei­ka­tos rams­čiai

Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (TAU) klau­sy­to­jai ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai pro­fe­so­riaus Liud­vi­ko Šal­čiaus pa­skai­to­je mo­kė­si, kaip stip­rin­ti svei­ka­tą na­tū­ra­liais bū­dais. Moks­li­nin­ko vieš­na­gę į Pak­ruo­jį ini­ci­ja­vo pa­kruo­jie­tė vi­suo­me­nin­kė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė.

Na­tū­ra­lios me­di­ci­nos pro­pa­guo­to­jas L. Šal­čius pa­kruo­jie­čiams pa­sa­ko­jo, kaip nau­do­tis pir­mai­siais pa­va­sa­rio ža­lu­my­nais ir gau­ti iš jų vi­ta­mi­nų po žie­mos nu­si­lpu­siam or­ga­niz­mui su­stip­rin­ti.

Pro­fe­so­rius siū­lė po­pu­lia­rių mi­ty­bos teo­ri­jų neat­mes­ti, bet iš jų pa­si­rink­ti tai, kas kiek­vie­nam tin­ka­miau­sia. An­tai tiek mi­ty­bos spe­cia­lis­tų, tiek me­di­kų ak­cen­tuo­ja­ma ge­ria­mo van­dens svar­ba. Van­duo or­ga­niz­mui rei­ka­lin­gas, bet ne­rei­kia ger­ti jo per prie­var­tą, sie­kiant re­ko­men­duo­ja­mų nor­mų – ger­ti rei­kia tik iš­troš­kus. Ir į van­de­nį pra­var­tu įber­ti tru­pu­tį drus­kos, kad or­ga­niz­mas gau­tų mi­ne­ra­lų.

Anot L. Šal­čiaus, svei­ka­tą le­mia trys pa­grin­di­niai da­ly­kai – mi­ty­ba, ju­dė­ji­mas ir emo­ci­jos. Lek­to­rius pa­kruo­jie­čiams siū­lė at­si­gręž­ti į se­no­vės lie­tu­vių var­to­tus pro­duk­tus, ku­riuos or­ga­niz­mas įsi­sa­vi­na ge­riau­siai: kas ti­ko se­no­liams, tin­ka ir šiuo­lai­ki­niams žmo­nėms, o sai­kin­gai var­to­ja­mi ne­ken­kia nei la­ši­niai, nei mė­sa. L. Šal­čiaus nuo­mo­ne, or­ga­niz­mą va­ly­ti rei­kia žo­lių ar­ba­to­mis, ir pa­kan­ka dvie­jų va­ly­mų per me­tus. Po to ten­ka de­šimt die­nų var­to­ti pro­bio­ti­kus, nes iš­va­lo­mos ne tik blo­gos, bet ir nau­din­go­sios bak­te­ri­jos.

Pro­fe­so­rius ak­cen­ta­vo ju­dė­ji­mo, stre­sų val­dy­mo svar­bą svei­ka­tai. Klau­sy­to­jus L. Šal­čius su­do­mi­no sa­vo pa­ste­bė­ji­mais, jog iš žmo­nių pa­si­ren­ka­mų po­zų ga­li­ma nu­spė­ti, ko­kių svei­ka­tos pro­ble­mų jie tu­ri.

„Pa­gal tai, kaip lai­kau su­me­tu­si ko­ją ant ko­jos, pro­fe­so­rius at­spė­jo, ko­kio­mis li­go­mis ser­gu. Pa­žįs­ta­mai, ko­jas lai­kan­čiai ki­taip, ir­gi pa­pa­sa­ko­jo apie jos rū­pes­čius dėl svei­ka­tos“, – juo­kė­si pa­kruo­jie­tė TAU svei­ka­tos fa­kul­te­to klau­sy­to­ja Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė.

Gy­ve­ni­mo ko­ky­bę pa­ge­ri­no po­ky­čiai

„Žmo­nėms trūks­ta ži­nių apie tai, kaip stip­rin­ti or­ga­niz­mą ne che­mi­niais vais­tais, o ša­lia au­gan­čiais žo­ly­nais, kaip sau­giai iš­va­ly­ti šla­kus. Ne vi­suo­met pa­pras­ta iš­siaiš­kin­ti, koks mais­tas nau­din­gas, o ko ge­riau veng­ti, kaip pa­keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą ir tap­ti svei­kes­niam. To­dėl ir siū­liau kvies­tis to­kios in­for­ma­ci­jos ga­lin­tį su­teik­ti pro­fe­so­rių, ieš­ko­jau pa­skai­tai fi­nan­sa­vi­mo“, – pri­si­me­na žmo­nių su ne­ga­lia šei­mų klu­bo „Op­ti­mis­tai“ pir­mi­nin­kė G. La­gi­naus­kie­nė.

Mo­te­ris jau ku­rį lai­ką su­lau­kia komp­li­men­tų iš pa­žįs­ta­mų – kad at­jau­nė­ju­si, iš­gra­žė­ju­si, trykš­tan­ti ener­gi­ja.

Pak­ruo­jie­tė šyp­so­da­ma­si mo­ja ran­ka – tie­siog ge­rai jau­čia­si, tu­ri daug pla­nų ir mė­gia­mos veik­los vi­suo­me­ni­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se. Ge­rą sa­vi­jau­tą Ge­no­vai­tė pa­sie­kė, pa­kei­tu­si mi­ty­bos bū­dą, ėmu­si va­ly­ti ir stip­rin­ti or­ga­niz­mą įvai­rio­mis žo­le­lė­mis.

„De­šimt­me­čius gy­ve­nau, kaip dau­ge­lis žmo­nių: už­dir­bau kuk­liai, to­dėl rei­kė­jo skai­čiuo­ti ir tau­py­ti pi­ni­gus, kad už­tek­tų šei­mos po­rei­kiams. Bu­vau nuo­la­ti­nė pi­gių, nu­kai­no­tų ar ak­ci­ji­nių pro­duk­tų pir­kė­ja – tuo lai­ku svar­biau at­ro­dė ne jų mais­ti­nė ver­tė bei su­dė­tis, o kai­na. Toks ne­si­rū­pi­ni­mas sa­vo or­ga­niz­mu ga­liau­siai at­si­lie­pė: prieš ke­le­tą me­tų ėmė smar­kiai pra­stė­ti svei­ka­ta, aug­ti svo­ris“, – pri­si­me­na G. La­gi­naus­kie­nė.

Įp­ras­tas gy­dy­mas vais­tais pa­kruo­jie­tei pa­dė­da­vo tik lai­ki­nai. Ge­no­vai­tė ap­si­spren­dė iš es­mės iš­siaiš­kin­ti ne­ga­la­vi­mų prie­žas­tis, iš­si­ty­rė pri­va­čio­je svei­ka­tos įstai­go­je Vil­niu­je. Paaiš­kė­jo, jog mo­ters or­ga­niz­mas vi­siš­kai ne­to­le­ruo­ja ja­vų bei jų pro­duk­tų, kad ge­riau veng­ti kai ku­rių rū­šių mais­to. Spe­cia­lis­tai G. La­gi­naus­kie­nei su­da­rė jai tin­ka­mą mi­ty­bos pla­ną.

Pak­ruo­jie­tė pri­si­me­na, kad šio pla­no pa­vy­ko lai­ky­tis gal ko­kį po­rą mė­ne­sių. Nes smar­kiai pa­si­li­go­jo, į pa­ta­lą at­gu­lė vy­ras. Ge­no­vai­tei pri­siė­jo ati­dė­ti sa­vo svei­ka­tos stip­ri­ni­mo rei­ka­lus. Slau­gy­da­ma su­tuok­ti­nį, pa­kruo­jie­tė grį­žo prie se­nų­jų įpro­čių, pi­giau­sių mais­to pro­duk­tų.

O kai iš­ly­dė­jo vy­rą Ana­pi­lin ir vėl ra­do lai­ko sau – or­ga­niz­mas tar­si nu­bau­dė: su­grį­žo ne tik se­no­sios svei­ka­tos bė­dos, bet už­klu­po ir nau­jos rim­tos li­gos.

„Sup­ra­tau, kad rei­kia iš es­mės pa­si­rū­pin­ti sa­vi­mi – or­ga­niz­mas ne­beįs­ten­gia bū­ti šiukš­lia­dė­že, į ku­rią me­ta­ma, kas pa­kliu­vo. Pir­miau­siai te­ko jį iš­va­ly­ti. Pa­si­rin­kau na­tū­ra­lius me­to­dus, au­ga­li­nius pre­pa­ra­tus. Jie bran­gūs, už­tat ne­tu­ri pa­ša­li­nio po­vei­kio. Nau­do­jant šiuos pre­pa­ra­tus pa­gal inst­ruk­ci­jas, tin­ka­mai mai­ti­nan­tis, sa­vai­me, be jo­kių liek­nė­ji­mui skir­tų pa­pil­dų, ėmė kris­ti svo­ris. Pa­ge­rė­jo sa­vi­jau­ta – ne­be­li­ko bė­dų dėl krau­jos­pū­džio, at­si­kra­čiau ke­lių li­gų, ku­rios, anks­čiau ma­niau, įvei­kia­mos tik stip­riais vais­tais. Da­bar no­riu na­tū­ra­liais me­to­dais „pri­grieb­ti“ dar vie­ną sa­vo ne­ga­la­vi­mą“, – juo­kia­si G. La­gi­naus­kie­nė.

Pak­ruo­jie­tės nuo­mo­ne, žmo­nėms ne vi­sa­da pa­tiems pa­vyks­ta ras­ti ži­nių, kaip na­tū­ra­liai stip­rin­ti svei­ka­tą, iš­veng­ti li­gų ar įveik­ti jau at­si­ra­du­sias. Šią spra­gą už­pil­dy­ti Ge­no­vai­tė ir mė­gi­no, ini­ci­juo­da­ma pa­skai­tą apie svei­ka­ti­ni­mą.

Au­to­rės nuo­tr.

Pas­kai­tą apie na­tū­ra­lius bū­dus stip­rin­ti svei­ka­tą ini­ci­ja­vo „Op­ti­mis­tų“ klu­bo pir­mi­nin­kė Ge­no­vai­tė La­gi­naus­kie­nė.

Klu­bo „Op­ti­mis­tai“ ar­chy­vo nuo­tr.

Pro­fe­so­rius Liud­vi­kas Šal­čius siū­lė pri­si­min­ti, kaip mai­ti­no­si se­no­liai.

Pas­kai­tą apie svei­ka­ti­ni­mą pa­pil­dė „Op­ti­mis­tų“ klu­bo or­ga­ni­zuo­ta ak­ci­ja „Gy­ven­ki­me su gam­ta“, į ku­rią įsi­jun­gė ir ki­ti klau­sy­to­jai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas