(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SPORTAS

2017 m. balandžio 14 d.

IM­TY­NĖS. Šeš­ta­die­nį Jo­na­vos at­vi­ra­me grapp­ling im­ty­nių čem­pio­na­te Pak­ruo­jo spor­to klu­bo „SKOR­PIO­NAS-BJJ“ at­sto­vai iš­ko­vo­jo tris me­da­lius.

Lu­kas Jur­gai­tis ir Ed­ga­ras Čei­lit­ka pa­si­puo­šė auk­su. Si­dab­ro me­da­lį lai­mė­jo Ne­das Ud­rė­nas.

KREP­ŠI­NIS. Sa­vait­ga­lį Pak­ruo­jy­je paaiš­kė­jo Lie­tu­vos krep­ši­nio ve­te­ra­nų ly­gos 2016–2017 me­tų čem­pio­na­to V45+ gru­pės nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai.

Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Plun­gės „Olim­pas“. Ant­ro­ji vie­ta ati­te­ko Kau­no „LT Uni­ted“ eki­pai. Tre­ti li­ko Pak­ruo­jo „Par­ke­to“ ko­man­dos žai­dė­jai.

LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA. Sa­vait­ga­lį 49-aja­me tra­di­ci­nia­me „Sen­va­gės“ bė­gi­me pa­grin­di­nė­je de­šim­ties ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­je star­ta­vo ir pen­ki Pak­ruo­jo bė­gi­mo mė­gė­jų klu­bo „Vė­jas“ at­sto­vai.

Sa­vo am­žiaus gru­pė­se Kęs­tu­tis Ab­ro­mai­tis fi­ni­ša­vo aš­tun­tas, Ai­vi­das Bal­čiū­nas – try­lik­tas, Vir­gi­ni­jus Lik­pet­ris – 45-tas, Vy­tau­tas Auk­se­lis – 49-tas, o Ka­zi­mie­ras Mo­gu­le­vi­čius – 83-ias.

SVARS­ČIŲ KIL­NO­JI­MAS. Spor­to klu­bo „Ura­nas“ stip­ruo­lius ly­dė­jo sėk­mė pa­sta­ro­jo me­to var­žy­bo­se.

Man­tas Vir­bic­kas ta­po nu­ga­lė­to­ju Lie­tu­vos Ka­riuo­me­nės Al­gir­do pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no svars­čių kil­no­ji­mo čem­pio­na­te Ruk­lo­je.

Sau­lius Ski­kas pa­si­puo­šė auk­su ša­lies stu­den­tų tri­ko­vės, o Ores­ta Vai­ce­kaus­kai­tė – svars­čių kil­no­ji­mo čem­pio­na­tuo­se.

TINK­LI­NIS. Pra­si­dė­jo re­gist­ra­ci­ja į Pak­ruo­jo ra­jo­no tink­li­nio pir­me­ny­bes. Da­ly­vau­ti no­rin­čioms ko­man­doms bū­ti­na re­gist­ruo­tis iki ba­lan­džio 18 die­nos Pak­ruo­jo spor­to cent­re.

Ko­man­dų va­do­vų su­si­rin­ki­mas vyks ba­lan­džio 19 die­ną 17 va­lan­dą Spor­to cent­re. Jo me­tu bus pa­tvir­tin­ti ir pir­me­ny­bių nuo­sta­tai.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Spor­to klu­bas „SKOR­PIO­NAS“ ar­chy­vo nuo­tr.

Iš Jo­na­vo­je vy­ku­sio at­vi­ro grapp­ling im­ty­nių čem­pio­na­to pa­kruo­jie­čiai par­si­ve­žė me­da­lius.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas