(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Pakruojo rajone

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. balandžio 14 d.

Mo­čiu­tės ka­pą lan­kys am­ba­sa­do­rius

Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Ru­di­ger frei­her von Fritsch Ve­ly­kų die­no­mis su šei­ma at­vyks­ta ap­lan­ky­ti sa­vo mo­čiu­tės, gy­ve­nu­sios Plo­nė­nų dva­re, ka­pą. Jos ka­pe­vie­tę, esan­čią kiek to­liau nuo bu­vu­sio dva­ro, pri­žiū­ri Mi­ko­liš­kio bib­lio­te­ki­nin­kė Al­ma Ar­mo­nie­nė. Pas­ta­rą­jį kar­tą am­ba­sa­do­rius Plo­nė­nuo­se lan­kė­si praė­ju­sį ru­de­nį kar­tu su Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Ru­si­jo­je Vy­gau­du Ušac­ku.

Lin­ku­va ne­su­lau­kia se­niū­no pa­va­duo­to­jo

Lin­ku­vie­čiai jau ne vie­ne­rius me­tus žval­go­si ka­da ir kas užims lais­vą se­niū­no pa­va­duo­to po­stą. La­biau­siai to lau­kia se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė, ne vie­ne­rius me­tus dir­ban­ti už du. Nuo ba­lan­džio tre­čio­sios iki de­vy­nio­lik­to­sios se­niū­nė ato­sto­gau­ja. Nors tam ne pa­ts ro­man­tiš­kiau­sias me­tų lai­kas, G.Pa­šiš­ke­vi­čie­nė sa­ko ne­la­bai tu­rė­ju­si ki­tą pa­si­rin­ki­mą: ne­tru­kus pra­si­dės mies­te pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, ren­gi­mo­si tra­di­ci­nei mies­to šven­tei rū­pes­čiai.

Be­je, kon­kur­sas į se­niū­no pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas jau įvy­ko, bet ne­sėk­min­gai vi­siems pre­ten­den­tams. Jų bū­ta vos de­šim­ties, ta­čiau iš­si­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo eg­za­mi­no nė vie­nam ne­pa­si­se­kė. Pre­ten­den­tų į Lin­ku­vos val­džios po­stą bū­ta ir iš Kau­no, Pa­ne­vė­žio bei Šiau­lių.

De­šim­ti­nės at­lai­dų ne­bus

Ro­za­li­mie­čiai šie­met tra­di­ci­nių De­šim­ti­nės at­lai­dų bir­že­lio 25-ąją ne­švęs. Tai pra­ne­šė pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas, ti­kin­čiuo­sius pa­kvie­tęs tą die­ną ruoš­tis į Vil­nių, kur vyks ar­ki­vys­ku­po Teo­fi­liaus Ma­tu­lio­nio (1873—1962) pa­skel­bi­mo pa­lai­min­tuo­ju iš­kil­mės. Šie me­tai Ro­za­li­mo mies­te­liui iš­skir­ti­niai – mi­ni­ma 250 me­tų su­kak­tis, kai is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se bu­vo pa­mi­nė­tas Ro­za­li­mo pa­ra­pi­jos var­das. Mi­nė­tie­ji at­lai­dai bu­vo pla­nuo­ja­mi di­džiau­sia ju­bi­lie­ji­nių me­tų va­sa­ros šven­te.

Ke­lias pa­šiur­pi­no par­la­men­ta­rą

Grik­pė­džių kai­mo žmo­nės pa­var­go skųs­tis vie­tos val­džiai ir ke­li­nin­kams dėl pra­sto ne­re­mon­tuo­to ke­lio. Kad žmo­nių kant­ry­bė ge­le­ži­nė, įsi­ti­ki­no ir Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas. Par­la­men­ta­ras sa­vo tink­la­raš­ty­je pa­skel­bė esąs pa­si­bai­sė­jęs ke­liu, ku­riuo kas­dien pri­vers­ti va­ži­nė­ti 70 grik­pė­die­čių vai­kų į mo­kyk­lą, suau­gu­sie­ji dar­bo ir vers­lo rei­ka­lais. Pra­va­žia­vęs ke­liu nuo Paš­vi­ti­nio iki Grik­pė­džių ir nuo Grik­pė­džių iki Lauk­so­džio A.Gu­mu­liau­sias iš­siaiš­ki­no, kad tai res­pub­li­ki­nės reikš­mės ke­lias ir už jo prie­žiū­rą at­sa­kin­gi Šiau­lių re­gio­no ke­liai.

Nu­vy­kęs ten ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tu Ma­čiu­liui pa­ro­dęs ke­lio nuo­trau­kas, dėl pa­si­bai­sė­ti­nos ke­lio būk­lės, jį la­bai nu­ste­bi­no. „Pask­lai­džius do­ku­men­tus paaiš­kė­jo, kad Grik­pė­džių gy­ven­to­jai at­si­dū­rė tarp dan­gaus ir že­mės. Anks­tes­nė ke­lių re­mon­to pro­gra­ma, ku­rio­je nu­ma­ty­tas ke­lio Paš­vi­ti­nys – Lauk­so­dis as­fal­ta­vi­mas, bu­vo dėl kri­zės nu­trauk­ta, o į 2015–2020 m. nau­jai su­da­ry­tą ana­lo­giš­ką pro­gra­mą šis ke­lias neįt­rauk­tas. Šiais me­tais nu­ma­ty­tas tik šio ke­lio 1,150 km „pa­žvy­ra­vi­mas“ (nuo Lauk­so­džio pu­sės)“ –, sa­vo tink­la­raš­ty­je pa­skel­bė Sei­mo na­rys.

Žei­me­lie­čiai švęs ne tik Ve­ly­kas

Žei­me­lis prieš Ve­ly­kas puo­šia­si – mies­te­ly­je so­di­na­mos naš­lai­tės, mies­te­lio gy­ven­to­jai tvar­ko­si na­muo­se ir sa­vo kie­muo­se, o ka­ta­li­kų pa­ra­pi­jos žmo­nės ren­gia­si dar ir kle­bo­no Vai­do Mi­kal­čiaus ke­tu­rias­de­šimt­me­čio ju­bi­lie­jui.

Žei­me­lio se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė sa­ko, jog mies­te­lis se­niai neat­me­na ki­to, taip ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nę su­vie­ni­ju­sio kle­bo­no. Jo įta­ko­je pa­siek­ta, kad jung­ti­nė­mis se­niū­ni­jos, mies­te­lio bend­ruo­me­nės bei vers­li­nin­kų pa­stan­go­mis sėk­min­gai ren­ka­mos au­kos baž­ny­čiai re­mon­tuo­ti. Re­mon­to dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti su­ši­lus orams.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (3)

Taip nebūna, 2017-04-21 18:51
Nu, keisčiau negu keista, ką reiškia:” konkursas jau įvyko, bet nesėkmingai visiems pretendentams“. Taigi į konkursinę atranką priimami tik griežtus reikalavimus atitinkantys kandidatai, tad iš patekusių kažkuris vis tiek turėjo pasirodyti geriausiai ir laimėti. Tai, ką pritrūko rezervistų. Keista, kad konkursas be numatytojo, dar taip nebuvo.

Nesuprantu, 2017-04-20 07:42
Kam tas pavaduotojas seniūnui? Juk realiai seniūno pavaduotojas – tai raštininkas, o seniūnijoje yra raštvedė, tegu ji ir dirba. Visose seniūnijose galėtų būti raštvedės.

skriauda, 2017-04-15 10:29
Linkuvos seniune taip sunkiai dirba uz 2, bet kodel kencia tiek darbu ivairove aplink, zmones dirba dziaugiasi, o ji tarsi auka, nu pipiec poniai .......

Rodomi komentarai nuo 1 iki 3. Iš viso: 3

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 3
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />