(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. balandžio 14 d.

Mo­čiu­tės ka­pą lan­kys am­ba­sa­do­rius

Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Ru­di­ger frei­her von Fritsch Ve­ly­kų die­no­mis su šei­ma at­vyks­ta ap­lan­ky­ti sa­vo mo­čiu­tės, gy­ve­nu­sios Plo­nė­nų dva­re, ka­pą. Jos ka­pe­vie­tę, esan­čią kiek to­liau nuo bu­vu­sio dva­ro, pri­žiū­ri Mi­ko­liš­kio bib­lio­te­ki­nin­kė Al­ma Ar­mo­nie­nė. Pas­ta­rą­jį kar­tą am­ba­sa­do­rius Plo­nė­nuo­se lan­kė­si praė­ju­sį ru­de­nį kar­tu su Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riu­mi Ru­si­jo­je Vy­gau­du Ušac­ku.

Lin­ku­va ne­su­lau­kia se­niū­no pa­va­duo­to­jo

Lin­ku­vie­čiai jau ne vie­ne­rius me­tus žval­go­si ka­da ir kas užims lais­vą se­niū­no pa­va­duo­to po­stą. La­biau­siai to lau­kia se­niū­nė Gi­ta­na Pa­šiš­ke­vi­čie­nė, ne vie­ne­rius me­tus dir­ban­ti už du. Nuo ba­lan­džio tre­čio­sios iki de­vy­nio­lik­to­sios se­niū­nė ato­sto­gau­ja. Nors tam ne pa­ts ro­man­tiš­kiau­sias me­tų lai­kas, G.Pa­šiš­ke­vi­čie­nė sa­ko ne­la­bai tu­rė­ju­si ki­tą pa­si­rin­ki­mą: ne­tru­kus pra­si­dės mies­te pa­va­sa­rio dar­by­me­tis, ren­gi­mo­si tra­di­ci­nei mies­to šven­tei rū­pes­čiai.

Be­je, kon­kur­sas į se­niū­no pa­va­duo­to­jo pa­rei­gas jau įvy­ko, bet ne­sėk­min­gai vi­siems pre­ten­den­tams. Jų bū­ta vos de­šim­ties, ta­čiau iš­si­lai­ky­ti va­do­va­vi­mo eg­za­mi­no nė vie­nam ne­pa­si­se­kė. Pre­ten­den­tų į Lin­ku­vos val­džios po­stą bū­ta ir iš Kau­no, Pa­ne­vė­žio bei Šiau­lių.

De­šim­ti­nės at­lai­dų ne­bus

Ro­za­li­mie­čiai šie­met tra­di­ci­nių De­šim­ti­nės at­lai­dų bir­že­lio 25-ąją ne­švęs. Tai pra­ne­šė pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Al­gi­man­tas Ži­bė­nas, ti­kin­čiuo­sius pa­kvie­tęs tą die­ną ruoš­tis į Vil­nių, kur vyks ar­ki­vys­ku­po Teo­fi­liaus Ma­tu­lio­nio (1873—1962) pa­skel­bi­mo pa­lai­min­tuo­ju iš­kil­mės. Šie me­tai Ro­za­li­mo mies­te­liui iš­skir­ti­niai – mi­ni­ma 250 me­tų su­kak­tis, kai is­to­ri­niuo­se šal­ti­niuo­se bu­vo pa­mi­nė­tas Ro­za­li­mo pa­ra­pi­jos var­das. Mi­nė­tie­ji at­lai­dai bu­vo pla­nuo­ja­mi di­džiau­sia ju­bi­lie­ji­nių me­tų va­sa­ros šven­te.

Ke­lias pa­šiur­pi­no par­la­men­ta­rą

Grik­pė­džių kai­mo žmo­nės pa­var­go skųs­tis vie­tos val­džiai ir ke­li­nin­kams dėl pra­sto ne­re­mon­tuo­to ke­lio. Kad žmo­nių kant­ry­bė ge­le­ži­nė, įsi­ti­ki­no ir Sei­mo na­rys Arū­nas Gu­mu­liaus­kas. Par­la­men­ta­ras sa­vo tink­la­raš­ty­je pa­skel­bė esąs pa­si­bai­sė­jęs ke­liu, ku­riuo kas­dien pri­vers­ti va­ži­nė­ti 70 grik­pė­die­čių vai­kų į mo­kyk­lą, suau­gu­sie­ji dar­bo ir vers­lo rei­ka­lais. Pra­va­žia­vęs ke­liu nuo Paš­vi­ti­nio iki Grik­pė­džių ir nuo Grik­pė­džių iki Lauk­so­džio A.Gu­mu­liau­sias iš­siaiš­ki­no, kad tai res­pub­li­ki­nės reikš­mės ke­lias ir už jo prie­žiū­rą at­sa­kin­gi Šiau­lių re­gio­no ke­liai.

Nu­vy­kęs ten ir di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tu Ma­čiu­liui pa­ro­dęs ke­lio nuo­trau­kas, dėl pa­si­bai­sė­ti­nos ke­lio būk­lės, jį la­bai nu­ste­bi­no. „Pask­lai­džius do­ku­men­tus paaiš­kė­jo, kad Grik­pė­džių gy­ven­to­jai at­si­dū­rė tarp dan­gaus ir že­mės. Anks­tes­nė ke­lių re­mon­to pro­gra­ma, ku­rio­je nu­ma­ty­tas ke­lio Paš­vi­ti­nys – Lauk­so­dis as­fal­ta­vi­mas, bu­vo dėl kri­zės nu­trauk­ta, o į 2015–2020 m. nau­jai su­da­ry­tą ana­lo­giš­ką pro­gra­mą šis ke­lias neįt­rauk­tas. Šiais me­tais nu­ma­ty­tas tik šio ke­lio 1,150 km „pa­žvy­ra­vi­mas“ (nuo Lauk­so­džio pu­sės)“ –, sa­vo tink­la­raš­ty­je pa­skel­bė Sei­mo na­rys.

Žei­me­lie­čiai švęs ne tik Ve­ly­kas

Žei­me­lis prieš Ve­ly­kas puo­šia­si – mies­te­ly­je so­di­na­mos naš­lai­tės, mies­te­lio gy­ven­to­jai tvar­ko­si na­muo­se ir sa­vo kie­muo­se, o ka­ta­li­kų pa­ra­pi­jos žmo­nės ren­gia­si dar ir kle­bo­no Vai­do Mi­kal­čiaus ke­tu­rias­de­šimt­me­čio ju­bi­lie­jui.

Žei­me­lio se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė sa­ko, jog mies­te­lis se­niai neat­me­na ki­to, taip ka­ta­li­kų bend­ruo­me­nę su­vie­ni­ju­sio kle­bo­no. Jo įta­ko­je pa­siek­ta, kad jung­ti­nė­mis se­niū­ni­jos, mies­te­lio bend­ruo­me­nės bei vers­li­nin­kų pa­stan­go­mis sėk­min­gai ren­ka­mos au­kos baž­ny­čiai re­mon­tuo­ti. Re­mon­to dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti su­ši­lus orams.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas