(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Bendrijos ragintos pasinaudoti valstybės parama

2017 m. balandžio 21 d.
Janina ŠAPARNIENĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jų bei na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, gy­ven­to­jai sė­mė­si ži­nių apie re­no­va­ci­jos ga­li­my­bes. Se­mi­na­ro me­tu ap­tar­tos ir bend­ri­jų nau­jų įsta­tų įtei­si­ni­mo ak­tua­li­jos.

janina@skrastas.lt

Vals­ty­bi­nės įstai­gos BE­TA (būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra) at­sto­vai pa­kruo­jie­čius in­for­ma­vo apie dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo eko­no­mi­nius, ener­ge­ti­nius – in­ži­ne­ri­nius bei tei­si­nius as­pek­tus. Se­mi­na­ro da­ly­viams pa­teik­tas pluoš­tas me­džia­gos su svar­biau­sia in­for­ma­ci­ja.

Or­ga­ni­za­to­riams, vie­nas per ki­tą ti­ki­nan­tiems pa­kruo­jie­čius, ko­kios nau­dos gau­tų, ap­si­spren­dę re­no­vuo­ti sa­vo dau­gia­bu­čius, ne kar­tą ašt­riai rep­li­ka­vo „Pa­lau­kės“ bend­ri­jos pir­mi­nin­kė Jad­vy­ga Ši­birkš­tie­nė.

„Ne vien apie teo­ri­nę nau­dą pa­sa­ko­ki­te, o pa­tar­ki­te, kaip pra­stai dir­bu­sius re­no­vuo­to­jus pri­vers­ti dar­bų bro­ką iš­tai­sy­ti, kad žmo­nės ne­be­varg­tų“, – pik­ti­no­si pa­kruo­jie­tė.

Su BE­TA tei­si­nin­kais bend­ra­vu­si J. Ši­birkš­tie­nė su­lau­kė pa­ti­ki­ni­mo, kad brok­da­riai nie­kur ne­si­dės – pri­va­lės iš­tai­sy­ti de­fek­tus. Agen­tū­ros at­sto­vai ža­dė­jo kel­ti ir klau­si­mą, ar pra­stai dir­bu­sioms įmo­nėms ne­rei­kė­tų pa­nai­kin­ti li­cen­ci­jų?

Lie­tu­vos dau­gia­bu­čių bend­ri­jų ir ad­mi­nist­ruo­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų aso­cia­ci­jos „Būs­to rū­mai“ pre­zi­den­tas Juo­zas An­ta­nai­tis kraš­tie­čius (vi­suo­me­ni­nin­kas ki­lęs iš Pak­ruo­jo apy­lin­kių, No­rei­ko­nių) ra­gi­no ne­pra­leis­ti ga­li­my­bės at­nau­jin­ti na­mus, pa­si­nau­do­jant vals­ty­bės pa­ra­ma.

„Ly­gi­nant su kai­my­ni­niais mies­tais, Pak­ruo­jis „skys­tai“ at­ro­do – re­no­vuo­ta tik vie­nuo­li­ka dau­gia­bu­čių, re­no­va­ci­jos su­tar­tys pa­si­ra­šy­tos dėl dar de­vy­nio­li­kos“, – sa­kė J. An­ta­nai­tis.

Pre­zi­den­tas pa­ste­bė­jo, kad pa­kruo­jie­čiai dau­gia­bu­čių bend­ra­sa­vi­nin­kai van­giai tvar­ko bend­ri­jų įtei­si­ni­mo rei­ka­lus. Nes nau­jus, prieš ku­rį lai­ką pa­keis­tą įsta­ty­mą ati­tin­kan­čius įsta­tus už­re­gist­ra­vę ir ju­ri­diš­kai bend­ri­ją įtei­si­nę tik pen­kių dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Vi­sų ki­tų bend­ri­jų įsta­tai ne­be­ga­lio­ja.

„Su­si­da­riu­sia si­tua­ci­ja jau ėmė nau­do­tis pa­si­pi­ni­gau­ti sie­kian­čios fir­mos. Į ma­ne krei­pė­si ke­lių ra­jo­nų bend­ri­jų at­sto­vai, su­lau­kę grės­min­gų raš­tų apie bū­si­mą veik­los tei­sė­tu­mo pa­tik­ri­ni­mą. Ne­re­gist­ra­vu­sioms nau­jų įsta­tų bend­ri­joms gra­si­na­ma bau­do­mis, kaip įsta­ty­mų pa­žei­dė­jams. Ir čia pat raš­to au­to­riai siū­lo­si šiuos įsta­tus pa­reng­ti. Ži­no­ma, ne už „ačiū“, už pust­re­čio šim­to eu­rų. Ži­nau, kad ke­lių bend­ri­jų na­riai spau­di­mui pa­si­da­vė ir įsta­tus už­si­sa­kė. Ne­ti­kė­ki­te to­kiais raš­tais – nau­ji pa­vyz­di­niai ne­mo­ka­mi bend­ri­jų įsta­tai skel­bia­mi in­ter­ne­te. Juos ga­li­ma par­si­siųs­ti, pa­ko­re­guo­ti pa­gal bend­ri­jos po­rei­kius ir ne­šti re­gist­ruo­ti“, – in­for­ma­vo J. An­ta­nai­tis.

Pre­zi­den­tas pri­mi­nė, jog bend­ri­jų do­ku­men­tus te­tu­ri tei­sę tik­rin­ti tik įga­lio­ti vie­tos sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jai.

Au­to­rės nuo­tr.

„Būs­to rū­mų“ pre­zi­den­tas kraš­tie­tis Juo­zas An­ta­nai­tis pa­ta­rė nau­do­tis vals­ty­bės pa­ra­ma re­no­va­ci­jai ir ak­ty­viau re­gist­ruo­ti nau­jus bend­ri­jų įsta­tus.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas