(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojietė nudažė sankryžos ženklų stovus

2017 m. balandžio 13 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Kraš­to ži­nios, Pak­ruo­jis

Gar­baus am­žiaus pa­kruo­jie­tė, va­kar mies­to san­kry­žo­je da­žy­da­ma ke­lių ženk­lų sto­vus, ver­tė ste­bė­tis pra­va­žiuo­jan­čiuo­sius: „Ne­gi ir sen­jo­rams ski­ria­ma vie­šų­jų dar­bų?“ Mo­te­ris prieš Ve­ly­kas šio dar­bo ėmė­si sa­va­no­riš­kai.

janinav@skrastas.lt

Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti sen­jo­ra Bi­ru­tė Sku­kaus­kai­tė, nė ne­ma­ny­da­ma, kad at­kreips ki­tų dė­me­sį, va­kar dar­ba­vo­si Kęs­tu­čio ir Prof. S. Ušins­ko gat­vių san­kry­žo­je. Mo­te­ris da­žė ke­lio ženk­lų sto­vus, ku­rie nuo lai­ko bu­vo ap­rū­di­ję ir ap­neš­ti ne­šva­ru­mų.

Pro ša­lį au­to­mo­bi­liais va­žiuo­jan­tys žmo­nės net stab­te­lė­da­vo, jų dė­me­sį trau­kė gar­baus am­žiaus ke­lių ženk­lų tvar­ky­to­ja.

„Man per lan­gą tie ženk­lai ma­ty­ti, o bu­vo ap­rū­di­ję, ne­šva­rūs. Neg­ra­žiai at­ro­dė, kai ap­lin­ka vi­sur šva­ri, vi­si gra­ži­na­si, lau­kia šven­čių. Pa­ma­niau: Ve­ly­kos, ko­dėl ne­nu­da­žius. Tik gra­žiau ir šva­riau bus“, – re­dak­ci­jos už­kal­bin­ta sa­kė sa­va­no­riš­ko dar­bo mies­tui ėmu­sis sen­jo­ra.

Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras, Sau­gaus eis­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Jo­nas Juo­za­pai­tis sa­ko, kad už to­kią sa­va­no­riš­ką ini­cia­ty­vą pa­kruo­jie­tei rei­kia dė­ko­ti.

„La­bai svar­bu, kad sa­va­ran­kiš­kai iman­tis to­kio dar­bo ne­bu­vo imp­ro­vi­za­ci­jų, pa­keis­tų spal­vų, o tik at­nau­jin­ta bu­vu­sio­ji sto­vo bal­ta spal­va. Nes per­da­žy­ti ki­to­kia spal­va ženk­lo sto­vą yra ne­ga­li­ma“.

Pak­ruo­jo se­niū­nas Sau­lius Mar­gis sako, kad dar re­ti at­ve­jai, kai mies­to gy­ven­to­jai ima­si kaž­ko pa­tys, o ne ro­do pirš­tu.

„Ta­čiau ke­lių ženk­lų sto­vai sa­vo lė­šo­mis ir sa­vo jė­go­mis per­da­žy­ti pir­mą kar­tą“, – sa­kė Pak­ruo­jo se­niū­nas ir pa­ti­ki­no, jog se­niū­ni­ja ras pro­gų gar­baus am­žiaus mo­te­riai pa­dė­ko­ti ir už per­da­žy­tus ke­lių ženk­lų sto­vus, ir už sa­vo na­mų ap­lin­kos prie­žiū­rą.

Au­to­rės nuo­tr.

Gar­baus am­žiaus pa­kruo­jie­tė Bi­ru­tė Sku­kaus­kai­tė sku­bė­jo da­žy­ti ne­si­žval­gy­da­ma, kuk­lin­da­ma­si jos sa­va­no­riš­ku dar­bu be­si­ste­bin­čių žvilgs­nių.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas