(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Pakruojo ligoninėje dažniau gydomi kaimo vaikai

2017 m. balandžio 21 d.
Vai­kų li­gų sky­rių už­da­ri­nė­ji­mo va­jus ma­žuo­se ra­jo­nuo­se – skau­di rykš­tė ne li­go­ni­nėms, o ser­gan­tiems vai­kams iš ne­pa­si­tu­rin­čių bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. To­kių šei­mų dau­giau­sia kai­muo­se. Ta­čiau te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos va­do­vai tei­gia, kad šie sky­riai ra­jo­nų li­go­ni­nė­se yra nuo­sto­lin­gi, vai­kus ge­riau gy­dy­ti na­muo­se ar­ba vež­ti į Šiau­lius.
Vai­kų li­gų sky­riu­je su dviem sa­vo ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais mo­te­ris iš Lin­ku­vos se­niū­ni­jos. Ma­ža­sis, ku­riam vie­ne­ri me­tai, ser­ga plau­čių...

Jaunimo verslumo ugdymui – TAIP!

2017 m. balandžio 21 d.
Šie­met to­liau tę­sia­mas Jau­ni­mo vers­lu­mo ug­dy­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­ni­mas. Iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 2017 m. pro­gra­mai įgy­ven­din­ti skir­ta 2 000 EUR.Prog­ra­ma star­ta­vo per­nai. Įgy­ven­di­nant pro­gra­mą, suor­ga­ni­zuo­ti jau­ni­mo vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­niai: ren­gi­nys „Jau­ni­mas vers­le – mi­si­ja įma­no­ma“ (vers­lu­mo mu­gė ir su­si­ti­ki­mas su G. Liau­dans­ku – Sva­ru); jau­ni­mo vers­lu­mo mo­ky­mai „Kaip pa­reng­ti efek­ty­vų vers­lo pla­ną per 20 mi­nu­čių ant vie­no la­po?"...

Tven­ki­nio dug­nas yra su­dė­tin­gas

2017 m. balandžio 21 d.
A. Vi­lei­kis įsi­ti­ki­nęs, kad vy­rams ga­li ne­pa­vyk­ti sa­vo jė­go­mis iš­va­ly­ti mi­nė­ti tven­ki­nį, nes jo dug­nas esąs su­dė­tin­gas.
„Bu­vo apie 1973-iuo­sius me­tus, kai dirb­da­mas tuo­me­ti­nė­je me­lio­ra­ci­jo­je eks­ka­va­to­ri­nin­ku, ka­siau prie Žei­me­lio žvy­rą. To­je vie­to­je da­bar yra va­di­na­ma­sis Žei­me­lio eže­rė­lis. Ten, kur yra smė­lis, gal ke­tu­rių met­rų gy­ly­je, ka­sant dreg­lai­no kau­šas jo neį­vei­kė – ne­ga­lė­jo pa­sem­ti. Mat van­duo jį yra su­tram­ba­vęs, kaip ak­me­nį. O iš van­dens kau­šu smė­lio...

Rideno tikrus ir medinius margučius

2017 m. balandžio 21 d.
Sek­ma­die­nio ry­tą po ve­ly­ki­nių Mi­šių Pak­ruo­jo baž­ny­čio­je, di­de­li ir ma­ži bu­ria­vo­si prie di­džiau­sių ra­jo­ne mar­gu­čių. Nep­rik­lau­so­my­bės skve­re iš­ban­dy­ti mar­gu­čius ma­si­no me­džio dro­žė­jų Eu­ge­ni­jaus Rim­džiaus ir Pran­ciš­kaus Mie­žio iš­skap­tuo­tas įspū­din­gas lo­ve­lis.Ne­tu­rė­ju­siems mar­gu­čių, ar at­si­neš­tų­jų pa­gai­lė­ju­siems me­džio dro­žė­jai bu­vo pa­ga­mi­nę ryš­kias­pal­vių me­di­nių.
Kol vai­kai ri­de­no mar­gu­čius ar pra­mo­ga­vo pūs­da­mi mui­lo bur­bu­lus, suau­gu­sie­ji svei­ki­no vie­ni ki­tus su...

TRUMPAI

2017 m. balandžio 21 d.
Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­to­je Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) fi­nan­sa­vi­mo lė­šų nau­do­ji­mo 2017 me­tų są­ma­to­je as­fal­ta­vi­mo dar­bams skir­ta di­džiau­sia iki šiol pi­ni­gų su­ma – per 83 mln. 266 tūkst. eu­rų.
UAB „Dar­pi­la“ sa­vi­nin­kams pra­šant, sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mu pa­nai­kin­tas li­cen­ci­jų maž­me­ni­nei pre­ky­bai al­ko­ho­liu, ta­ba­ku bei naf­tos pro­duk­tais ga­lio­ji­mas. Įmo­nė, įsi­gi­ju­si de­ga­li­nę šiai veik­lai, li­cen­ci­jas tu­ri.
UAB...

„Cunami“ klube verda veikla

2017 m. balandžio 21 d.
Ka­ra­tė – lyg ver­dan­tis van­duo, jei nuo­lat ne­kai­tin­si – atauš“ – taip šį Ry­tų ko­vos me­ną yra api­bū­di­nęs Sho­to­kan sti­liaus įkū­rė­jas Gi­chin Fu­na­kos­hi. Pak­ruo­jie­čių klu­bo „Cu­na­mi“ veik­la ver­da nuo pat me­tų pra­džios.Šių me­tų star­tai pra­si­dė­jo sau­sio pa­bai­go­je var­žy­bo­mis Šiau­liuo­se – vy­ko XVII Bal­ti­jos ša­lių WKF ka­ra­tė čem­pio­na­te. Ja­me da­ly­va­vo de­šimt cu­na­mie­čių. Ku­mi­tė rung­ty­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Ne­das Dai­li­dzio­no­kas, o Ro­lan­das Ši­birkš­tis iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.
Va­sa­rį...

SPORTAS

2017 m. balandžio 21 d.
Jau­nu­čių gru­pė­je į pri­zi­nin­kų aš­tun­tu­ką pa­te­ko Ro­mual­das Mi­liaus­kas, pel­nęs ant­rą­ją vie­tą, ir Vi­ka Vai­te­kū­nai­tė (8 vie­ta).
Jau­nių gru­pė­je į pri­zi­nin­kų še­še­tu­ką pa­te­ko Faus­tas Mar­cin­ke­vi­čius su tre­čią­ja lai­mė­ta vie­ta ir To­mas Jan­kaus­kis. Pas­ta­ra­jam leng­vaat­le­čiui ati­te­ko ket­vir­to­ji vie­ta.
Jau­ni­mo gru­pė­je taip pat ap­do­va­no­ti pir­mi še­ši spor­ti­nin­kai. Čia tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Ra­mu­nė Kly­bai­tė, o Ros­val­das Po­vi­lio­nis – ket­vir­tą­ją vie­tą.
Po dvie­jų Lie­tu­vos kro­so...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. balandžio 21 d.
Ba­lan­džio 19 d. Pak­ruo­jo ra­jo­no folk­lo­ro an­samb­lių va­do­vai su­si­ti­ko su et­no­mu­zi­ko­lo­ge Dia­na Mar­ti­nai­tie­ne ap­tar­ti folk­lo­ro šven­tės „Žiem­ga­la 2017“ or­ga­ni­za­vi­mo.
Šie­met folk­lo­ro šven­tė vyks ne bir­že­lio mė­ne­sį, kaip įpras­ta, o rugp­jū­čio 25 d. – prieš Pak­ruo­jo šven­tę. Folk­lo­ro šven­tės te­ma: „Oi, ru­ge­li, žiem­ken­tė­li...“ Pro­jek­tą „Folk­lo­ro šven­tė „Žiem­ga­la 2017“ re­mia Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­ba.
Ko­lek­ty­vų ap­žiū­rą pla­nuo­ja­ma or­ga­ni­zuo­ti pir­mą­ją bir­že­lio sa­vai­tę...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. balandžio 21 d.
Ant­ro­sios Ve­ly­kų die­nos po­pie­tę vy­ras, pa­dė­da­mas tė­vams ap­si­rū­pin­ti mal­ko­mis, jas ga­be­no ra­tuo­se, pri­ka­bi­nus juos prie au­to­mo­bi­lio Mer­ce­des. Nors nuo miš­ko iki na­mų – vos apie 200 met­rų, ke­ly­je pa­si­ro­dė po­li­ci­jos au­to­mo­bi­lis. Sus­tab­dę vai­ruo­to­ją pa­rei­gū­nai už iš­ra­din­gu­mą ne­pa­gy­rė ir ve­ly­ki­niu at­lai­du­mi ne­tryš­ko: su­ra­šė pro­to­ko­lą už ke­lio tai­syk­lių pa­žei­di­mą. Mat ke­lių eis­mo tai­syk­lės drau­džia mo­to­ri­ne trans­por­to prie­mo­ne temp­ti ne mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. balandžio 21 d.
Dar ne­su­te­mus vi­siš­kai gir­tas (al­ko­ho­lio ma­tuok­lis pa­ro­dė 3,27 pro­mi­lės, sun­kų gir­tu­mą) ūde­kie­tis iš­lu­po kai­my­nės na­mo ve­ran­dos lan­gą, įli­po į vi­dų. Ma­no­ma, kad ap­si­žiū­rė­jęs, jog ve­ran­do­je nė­ra ką grob­ti, įsi­bro­vė­lis ėmė lauž­ti du­ris į kam­ba­rį. Na­muo­se bu­vu­si aš­tun­tą de­šim­tį skai­čiuo­jan­ti šei­mi­nin­kė, iš­si­gan­du­si ir su­tri­ku­si, pa­skam­bi­no drau­gei, o ši – bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu.
Il­gaam­žės kam­ba­rio du­rys pa­si­ro­dė tvir­tos – įsi­bro­vė­lis, taip ir neįs­ten­gęs jų iš­lauž­ti, pa­ts iš­si­neš­di­no...

Linkuvoje vėl skambės „Aukštas klevas“

2017 m. balandžio 21 d.
Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas vyks Lin­ku­vos Lin­ku­vos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės baž­ny­čio­je. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, šie­me­ti­nė­je pro­gra­mo­je iš­lai­ko­ma tra­di­ci­ja fes­ti­va­lio sce­ną su­teik­ti dai­ni­nin­kams iš So­cia­li­nės glo­bos įstai­gų bei per­si­kel­ti į jas. To­dėl ant­ro­ji fes­ti­va­lio die­na (ba­lan­džio 27-oji) vyks Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se, o 28 die­ną Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­re skam­bės so­cia­li­nių glo­bos įstai­gų dai­ni­nin­kų at­lie­ka­mi kū­ri­niai.
Ki­tą šeš­ta­die­nį –...

Įklampino kvaišalų verslas ir pasipriešinimas policijai

2017 m. balandžio 21 d.
Klai­pė­dos tei­sė­sau­gi­nin­kai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ria­me, kaip įta­ria­ma, su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu su­si­ję as­me­nys di­de­liais kie­kiais pla­ti­no nar­ko­ti­nes me­džia­gas – he­roi­ną ir ko­kai­ną. Įta­ria­ma, kad į nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo vers­lą yra įsi­vė­lu­si ir Pak­ruo­jo ra­jo­no gy­ven­to­ja.Vo­kie­ti­jo­je gy­ve­nu­siai pa­kruo­jie­tei kvai­ša­lai, kaip ro­do at­lik­tas ty­ri­mas, bu­vo per­duo­ti, sie­kiant juos par­duo­ti ir šio­je ša­ly­je.
Or­ga­ni­zuo­tai gru­pei va­do­va­vo...

Bendrijos ragintos pasinaudoti valstybės parama

2017 m. balandžio 21 d.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Pak­ruo­jo dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jų bei na­mus ad­mi­nist­ruo­jan­čių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai, gy­ven­to­jai sė­mė­si ži­nių apie re­no­va­ci­jos ga­li­my­bes. Se­mi­na­ro me­tu ap­tar­tos ir bend­ri­jų nau­jų įsta­tų įtei­si­ni­mo ak­tua­li­jos.Vals­ty­bi­nės įstai­gos BE­TA (būs­to ener­gi­jos tau­py­mo agen­tū­ra) at­sto­vai pa­kruo­jie­čius in­for­ma­vo apie dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo eko­no­mi­nius, ener­ge­ti­nius – in­ži­ne­ri­nius bei tei­si­nius as­pek­tus. Se­mi­na­ro da­ly­viams pa­teik­tas pluoš­tas...

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
Pla­čia­jai vi­suo­me­nei ir kraš­to­ty­ri­nin­kams ma­žai ži­no­mą Pak­ruo­jo dva­ro is­to­ri­ją ėmė­si ty­ri­nė­ti šiau­lie­tė Ži­vi­lė Va­liu­šai­ty­tė, pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų dir­ban­ti gi­de Pak­ruo­jo dva­re. Pa­no­ru­si per­duo­ti tu­ris­tams dau­giau ži­nių apie ba­ro­nų von der Rop­pų pa­li­ki­mą ir ano me­to dva­ro tra­di­ci­jas, gi­dė ėmė­si rink­ti pri­si­mi­ni­mus žmo­nių, ku­rių ar­ti­mie­ji dir­bo ar tu­rė­jo ki­tų są­sa­jų su dva­ru ir dva­ri­nin­kais, pri­si­mi­ni­mus. Šiais pri­si­mi­ni­mais Ž. Va­liu­šai­ty­tė da­li­ja­si ir su „Pak­ruo­jo...

Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liais

2017 m. balandžio 20 d.
Cinizmas: val­džia gy­ven­to­jų kri­ti­ką nu­lei­di­nė­ja juo­ke­liaisAk­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės praei­tų me­tų veik­los ata­skai­tos pri­sta­ty­me Ak­me­nės se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams bu­vo kri­ti­kuo­ja­mas se­niū­no Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko dar­bo sti­lius.Sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bė rea­ga­vo juo­ke­liais: esą svar­biau se­niū­no par­vež­tas Eu­ro­pos čem­pio­na­to auk­sas.Ak­ty­vi vi­suo­me­ni­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ska­bei­kie­nė iš Da­bi­ki­nė­lės kai­mo krei­pė­si į se­niū­ną V. Sil­vaš­ko: „Ko­dėl jūs ma­žai or­ga­ni­zuo­ja­te su­si­ti­ki­mų su...

Choreografui – Savivaldybės Padėkos ženklas

2017 m. balandžio 20 d.
Mi­nint Tarp­tau­ti­nę kul­tū­ros die­ną Jo­niš­ky­je Sa­vi­val­dy­bės Pa­dė­kos ženk­lu ap­do­va­no­tas cho­reog­ra­fas Vi­tol­das Kra­ji­nas.
Pa­dė­kos ženk­las cho­reog­ra­fui skir­tas už sva­rų in­dė­lį į Jo­niš­kio ra­jo­no ir ša­lies liau­diš­ko šo­kio kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą, plė­to­ji­mą ir per­spek­ty­vas.
Vi­tol­das Kra­ji­nas 1987 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės kon­ser­va­to­ri­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­tuo­se (da­bar – Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas), įgi­jo ba­let­meis­te­rio pe­da­go­go spe­cia­ly­bę...

Apdovanota Gasčiūnų kaimo bendruomenė

2017 m. balandžio 20 d.
My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to ir So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos su in­for­ma­ci­niu par­tne­riu „Sa­vi­val­dy­bių ži­nios“ skelb­to kon­kur­so vie­tos bend­ruo­me­nėms vie­na iš tri­jų nu­ga­lė­to­jų ta­po Jo­niš­kio ra­jo­no Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė.
Gas­čiū­nų kai­mo bend­ruo­me­nė, va­do­vau­ja­ma Eli­gi­jaus Dar­gio, lai­mė­jo no­mi­na­ci­jo­je „Vie­tos bend­ruo­me­nės sėk­mės is­to­ri­ja“. „Vie­tos bend­ruo­me­nės ly­de­rio – va­dy­bi­nin­ko“ no­mi­na­ci­ja ati­te­ko In­tur­kės bend­ruo­me­nės (Mo­lė­tų...

Pabrango globa

2017 m. balandžio 20 d.
Nuo ba­lan­džio 1 die­nos Kel­mės ra­jo­ne tai­ko­mi nau­ji mai­ti­ni­mo, vais­tų ir in­ven­to­riaus įsi­gi­ji­mo įkai­niai ra­jo­no glo­bos įstai­go­se. Glo­ba pa­bran­go.Va­do­vau­da­ma­si Sa­vi­val­dos ir So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mais, Kel­mės ra­jo­no Ta­ry­ba nu­sta­tė mak­si­ma­lius ir tuo pa­čiu pa­di­di­no il­ga­lai­kės ir trum­pa­lai­kės glo­bos mo­kes­čius.
Se­ny­vo am­žiaus as­me­nims bei suau­gu­siems as­me­nims su ne­ga­lia mė­nuo bend­ro­jo ti­po so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se kai­nuos 550 eu­rų per mė­ne­sį...

Iš jaunųjų filologų konkurso – su medaliu ir diplomu

2017 m. balandžio 20 d.
Ša­lies eta­pas vy­ko ba­lan­džio 12–14 die­no­mis Pa­lan­go­je. IV GB kla­sės mo­ki­nė kon­kur­sui pa­tei­kė no­ve­les, ku­rios vie­nai iš ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rių šiuo­lai­ki­nei lie­tu­vių ra­šy­to­jai Lau­rai Sin­ti­jai Čer­niaus­kai­tei pri­mi­nė ra­šy­to­jos Bi­tės Vi­li­mai­tės kū­ri­nius. Pro­zos sek­ci­jos ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo Ga­bi­jos no­ve­lių la­ko­niš­ku­mas, pa­pras­tas siu­že­tas, ge­bė­ji­mas gal­vo­ti ir kal­bė­ti ne apie sa­ve, o ap­link esan­čius, pa­pras­tuo­se kas­die­niuo­se įvy­kiuo­se pa­ma­ty­ti ne­pap­ras­tą gė­rį...

Ligoninė tampa globos įstaiga

2017 m. balandžio 20 d.
Vai­kų li­gų sky­rių už­da­ri­nė­ji­mo va­jus ma­žuo­se ra­jo­nuo­se – skau­di rykš­tė ne li­go­ni­nėms, o ser­gan­tiems vai­kams iš ne­pa­si­tu­rin­čių bei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų. Taip tvir­ti­na Pak­ruo­jo li­go­ni­nės va­do­vai. Re­gio­ni­nės plėt­ros ta­ry­bos po­sė­dy­je jie su­lau­kė kri­ti­kos dėl per daug ir per daž­nai li­go­ni­nė­je gy­dy­tų vai­kų. Už sta­tis­ti­kos skai­čių – ir ki­to­kia rea­ly­bė.
Vai­kų li­gų sky­riu­je su dviem sa­vo ser­gan­čiais ma­ža­me­čiais mo­te­ris iš Me­gu­čio­nių kai­mo. Ma­ža­sis, ku­riam vie­ne­ri me­tai, ser­ga...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas