(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Gėlės pražydo mezginiuose

2017 m. balandžio 15 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Ber­žė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­ti Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė – įvai­rių rank­dar­bių meist­rė, mez­gan­ti ir gė­les.

„Už lan­go dar gė­lės ne­žy­di, o ma­no na­mai jau pil­ni žie­dų“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.

daliak@skrastas.lt

Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės ir jos vy­ro Fa­die­jaus na­mai Ber­žė­nuo­se – iš­skir­ti­niai, su įvai­riais ori­gi­na­liais ak­cen­tais: iš me­džio kai­my­ni­nio kai­mo dro­žė­jo iš­drož­tu meš­ki­nu, ku­riam šei­mi­nin­kė įtai­sė ži­ban­čias at­švai­tų akis, iš­mar­gin­tų sie­nų pa­vė­si­ne, ma­lū­nė­liu.

Vi­du­je, ant sie­nų ir sta­lų – Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės rank­dar­biai. Be­ne la­biau­siai akis trau­kia ta­ry­tum tik­ros megz­tos gė­lės: ke­lių spal­vų or­chi­dė­jos, aly­vos, mė­ly­nų ake­lių ži­bu­tės, nar­ci­zai, le­li­jos, ra­mu­nės... „Pa­si­žiū­riu į gy­vą gė­lę, ir mez­gu. Gal to­dėl taip tik­ro­viš­kai ir pa­vyks­ta“,– sa­kė O. J. Po­po­vie­nė. Iš pra­džių ber­žė­niš­kė pri­mez­ga žie­dų, la­pų, juos iš­krak­mo­li­ja, tik vė­liau tvir­ti­na prie vie­lų ša­kų, ko­to. Vie­nai gė­lei su­gaiš­ta ir po­rą die­nų. Megz­tos gė­lės – la­bai pra­ktiš­kos, il­ga­lai­kės. Jas ga­li­ma iš­plau­ti, at­ro­dys, kaip ką tik pa­da­ry­tos.

Neįp­ras­ti pa­veiks­lai, ku­riuo­se džio­vin­ti au­ga­lai, gė­lės, su­kom­po­nuo­ti ant įvai­rių spal­vų pa­grin­do.

Nuo se­nų lai­kų mo­te­ris siu­vi­nė­ja ir net vir­ba­lais mez­ga, iš kriauk­le­lių dė­lio­ja, iš ly­gin­tų šiau­dų kli­juo­ja pa­veiks­lus.

Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė iš Ber­žė­nų kai­mo ne­ži­no, kas yra nuo­bo­du­lys ar ne­tu­rė­ji­mas, ką veik­ti, kuo už­siim­ti.

Kai orai ge­ri, mo­te­ris tvar­ko­si lau­ke, kai pra­sti – ima­si rank­dar­bių, ku­rių mo­ka įvai­riau­sių. Žie­mo­mis mo­te­ris pri­mez­ga įvai­rių raš­tuo­tų vil­no­nių ko­ji­nių, dai­lių rie­ši­nių. Prieš Ve­ly­kas ori­gi­na­liai sku­ti­nė­ja mar­gu­čius. Kiek­vie­nas mar­gu­tis – at­ski­ra is­to­ri­ja, nu­ti­ki­mas, pa­sa­ka.

Pa­vyz­džiui, ant vie­no mar­gu­čio iš­sku­ti­nė­ta ne­la­bai sėk­min­ga me­džiok­lė. Me­džio­to­jas į zui­kį ne­pa­tai­ko. Tuo tar­pu iš eg­ly­no prie krei­va­ran­kio pri­sė­li­na vil­kas ir grie­bia už kup­ri­nės. Ant ki­to kiau­ši­nio – du zui­kiai. Vie­nas džiau­gia­si mor­ko­mis, ki­tas ver­kia jų ne­tu­rė­da­mas. Dar ant ki­to kiau­ši­nio – ant kel­mo įsi­tai­sęs meš­ki­nas su kiau­ši­nių lėkš­te, pas ku­rį nuo kal­ne­lio zui­kis į sve­čius atei­na. Apie kiek­vie­ną sa­vo sku­ti­nė­tą mar­gu­tį ber­žė­niš­kė ga­li links­mų, pa­mo­komų, ne­ti­kė­tų is­to­ri­jų pa­pa­sa­ko­ti. Mo­ters fan­ta­zi­ja – be­ga­li­nė.

Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė gi­mė ir užau­go Pas­va­lio ra­jo­ne, Jo­niš­kė­ly­je. Ma­mos ne­te­ko bū­da­ma vos pen­ke­rių. Tė­vas, li­kęs su pen­kiais vai­kais, vėl ve­dė. Apie sa­vo pa­mo­tę ber­žė­niš­kė kal­bė­jo tik ge­rus žo­džius.

„Ji ma­ne iš­mo­kė­ti megz­ti, ner­ti, siu­vi­nė­ti, ga­min­ti val­gį. Pa­ti bu­vo pui­ki šei­mi­nin­kė. Vė­liau ir aš pa­dė­da­vau po­bū­vius ruoš­ti, o su rank­dar­biais ne­si­ski­riu iki šiol“, – pa­sa­ko­jo.

Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės tė­vas bu­vo siu­vė­jas. Mo­te­ris ir­gi mo­ka siū­ti.

At­ro­do, kad ber­žė­niš­kei nė­ra neį­vei­kia­mų dar­bų. Su­ma­nė – jau­kiai įsi­ren­gė ir pa­vė­si­nę lau­ke, kad tu­rė­tų kur pail­sė­ti.

Au­to­rės nuo­tr.

Ona Jad­vy­ga Po­po­vie­nė la­bai my­li or­chi­dė­jas, yra ne­ma­žai šių gė­lių pri­mez­gu­si.

Ori­gi­na­lūs pa­veiks­lai, su­kur­ti iš gam­ti­nių me­džia­gų.

Kaip tik­ros at­ro­do le­li­jos, ži­bu­tės, ki­tos gė­lės.

Ber­žė­niš­kė yra iš­siu­vi­nė­ju­si ir Ber­žė­nų dva­rą.

Onos Jad­vy­gos Po­po­vie­nės na­muo­se gau­su rank­dar­bių.

Pasiruošta šv. Velykoms – išskutinėti margučiai.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas