(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sportas

Po treniruočių Šiauliuose – į kovą Panevėžyje

2017 m. balandžio 21 d.
Ba­lan­džio 22 die­ną Aukš­tai­ti­jos sta­dio­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė stos į ko­vą su Liuk­sem­bur­go reg­bi­nin­kais. Tai bus tre­čio­sios lie­tu­vių rung­ty­nės 2016–2017 me­tų se­zo­no Eu­ro­pos reg­bio čem­pio­na­to „Con­fe­ren­ce 1“ di­vi­zio­ne. Šiau­liuo­se su­reng­ti tarp­tau­ti­nes var­žy­bas bu­vo per bran­gu.
Dvi sa­vai­tes Šiau­liuo­se tre­ni­ra­vu­sis ir šiau­lie­čių reg­bi­nin­kų pa­grin­du su­da­ry­ta Lie­tu­vos rink­ti­nė sve­čius iš Liuk­sem­bur­go priims ne Šiau­liuo­se, o Pa­ne­vė­žy­je...

Nikita Belovas pelnė šešis medalius

2017 m. balandžio 21 d.
Dau­giau­sia me­da­lių pa­vy­ko pel­ny­ti šiau­lie­čiui Ni­ki­tai Be­lo­vui (tre­ne­rė Vil­ma Staš­ku­vie­nė) – net še­šis. Bend­ro­je įskai­to­je tarp sep­ty­nio­li­kos ko­man­dų Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas-1“ ko­man­da užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Pir­mi – Ka­li­ning­ra­do spor­ti­nin­kai, tre­ti – Klai­pė­dos spor­to cent­ro „Gin­ta­ras-1“ ko­man­da.
2006 me­tų ir jau­nes­nių ber­niu­kų gru­pė­je N. Be­lo­vas tris si­dab­ro me­da­lius pel­nė 50 m krū­ti­ne (43,06 sek.; 20 da­ly­vių), 100 m krū­ti­ne (1 min. 35,38 sek.; 11 dal.) ir 100 m...

Sėkmė karatė varžybose

2017 m. balandžio 21 d.
Šiau­lių spor­to klu­bui „Bal­ta­sis tig­ras“ at­sto­va­vo 11 spor­ti­nin­kų, ku­rie iš­ko­vo­jo 7 me­da­lių komp­lek­tus, ir iš 45 da­ly­va­vu­sių klu­bų užė­mė šeš­tą­ją vie­tą.
Lu­kas Vi­lei­kis 10–11 me­tų am­žiaus gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 42 ki­log­ra­mus ku­mi­tė rung­ty­je fi­na­le iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.
Gab­rie­lė Gen­čaus­ky­tė 14–15 me­tų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 54 kg ku­mi­tė rung­ty­je taip pat iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.
Ma­rius Ar­li­ke­vi­čius suau­gu­sių­jų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 84 kg...

Šiaulių stalo tenisininkės buvo stipriausios

2017 m. balandžio 21 d.
Čem­pio­na­te ko­vo­jo 10 ko­man­dų. Šiau­lie­tės įvei­kė vi­sas var­žo­ves ir ko­man­di­nė­je įskai­to­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Ant­ros li­ko vil­nie­tės, o tre­čios – pa­ne­vė­žie­tės.
Neb­lo­gai šiau­lie­tėms se­kė­si ir as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se: tarp 35 sta­lo te­ni­si­nin­kių G. Do­vy­dai­ty­tė iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą, S. Jo­vai­šai­tė – ket­vir­tą­ją.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lietuvos tenisininkės įveikė egiptietes, bet pralaimėjo Liuksemburgo rinktinei

2017 m. balandžio 21 d.
Pir­ma­me die­nos ma­če Pau­li­na Ba­kai­tė 1:6, 4:6 pra­lai­mė­jo Eleo­no­rai Mo­li­na­ro (WTA 874). Po ne­sėk­min­gos su­si­ti­ki­mo pra­džios P. Ba­kai­tei pa­vy­ko grįž­ti į žai­di­mą ant­ra­me se­te. Jo me­tu lie­tu­vė tu­rė­jo bent ke­lias ga­li­my­bes lai­mė­ti var­žo­vės pa­da­vi­mą, ta­čiau jos taip ir li­ko neiš­nau­do­tos.
„Ma­nau, kad Pau­li­na šian­dien su­žai­dė pa­gal sa­vo ga­li­my­bes, ypač ant­rą ma­čo se­tą. Vis­gi la­biau pa­ty­ru­si var­žo­vė kly­do la­bai re­tai, o ko­vo­ti prieš taip sta­bi­liai žai­džian­čias...

Šokėjai iš Lietuvos varžysis Šiauliuose

2017 m. balandžio 21 d.
Var­žy­bos pra­si­dės 11 va­lan­dą ir truks iki va­ka­ro. Po var­žy­bų už pa­sie­ki­mus 2017 me­tų Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se-pir­me­ny­bė­se Šiau­lių mies­to me­ro tau­rė­mis bus ap­do­va­no­ti ge­riau­si mies­to spor­ti­nių šo­kių šo­kė­jai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiaulių krepšinio lygoje – naujokų ir senbuvių triumfas

2017 m. balandžio 20 d.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je vy­ko Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos (ŠKL) XV se­zo­no už­da­ry­mas ir fi­na­li­nės var­žy­bos. ŠKL nu­ga­lė­to­ja ta­po de­biu­tan­tė Kel­mės ko­man­da, A ly­go­je trium­fa­vo „El­ga“, o Ve­te­ra­nų ly­go­je ne­nu­ga­li­mi ir vėl bu­vo „Pak­ruo­jo par­ke­to“ krep­ši­nin­kai.ŠKL ma­ža­ja­me fi­na­le su­si­ti­ko „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ ir „Žval­gu­va“ ko­man­dos. „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ jau­ni­mas, ve­da­mas ko­man­dos ka­pi­to­no Gin­ta­ro Ku­ka­naus­ko, už­tik­rin­tai įvei­kė...

Šiauliečiai laimėjo tarptautiniame turnyre

2017 m. balandžio 20 d.
Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po po me­tų per­trau­kos vėl rung­ty­niau­jan­tis ab­so­liu­tus 2015 me­tų Lie­tu­vos čem­pio­nas Jus­tas Po­lia­kus (kul­tū­riz­mas) ir Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (bi­ki­nio rung­tis, ūgio ka­te­go­ri­ja iki 169 cm).
Ant­ri bu­vo Vy­tau­tas Žy­lė ir Sand­ra Kaz­laus­kie­nė, tre­čia – Li­na Kud­ric­kė. Ab­so­liu­čio­je bi­ki­nio ka­te­go­ri­jo­je R. Žiau­be­ry­tė li­ko ant­ro­jo­je, o S. Kaz­laus­kie­nė – tre­čio­jo­je vie­to­je.
Sėk­min­gai rung­ty­niau­ta ir Rau­dond­va­ry­je vy­ku­sia­me „Va­lio Pro...

Joniškyje – velykinis teniso turnyras

2017 m. balandžio 20 d.
Šv. Ve­ly­kų pro­ga Jo­niš­kio Spor­to cent­ras kar­tu su sta­lo te­ni­so klu­bu „Si­dab­ra“ su­ren­gė tur­ny­rą, ku­ria­me ko­vo­jo 12 žai­dė­jų, pa­si­da­li­nę į dvi miš­rias gru­pes.Pir­mo­je gru­pė­je I-ąją vie­tą iš­ko­vo­jo Ma­ri­jus Ju­čins­kas, dra­ma­tiš­ko­je dvi­ko­vo­je po pen­kių se­tų įvei­kęs Si­mo­ną Rim­ke­vi­čiū­tę. Tre­čią vie­tą pel­nė Po­vi­las Rim­ke­vi­čius.
Ant­ro­je meist­riš­ku­mo gru­pė­je ly­de­ria­vo „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kė Ru­gi­lė Ul­py­tė, ku­ri re­zul­ta­tu 3:1 įvei­kė bend­rak­la­sę Rus­nę Pau­laus­kai­tę. Tre­čia...

Boksininkas laimėjo aukso medalį

2017 m. balandžio 20 d.
Ak­me­niš­kis pir­mą­jį var­žo­vą D. Nor­kų iš Klai­pė­dos du kar­tus pa­siun­tė į nok­dau­ną ir bu­vo pri­pa­žin­tas nu­ga­lė­to­ju.
L. Kve­da­ras ko­vo­je su Pas­va­lio at­sto­vu K. Zi­niu do­mi­na­vo vi­sus tris raun­dus, o ga­liau­siai stip­riu smū­giu į pil­vą pa­siun­tė var­žo­vą į nok­dau­ną.
Fi­na­le ak­me­niš­kis vėl po nok­dau­no įvei­kė M. Kaz­laus­ką iš Kau­no.
Lie­tu­vos čem­pio­nu Ak­me­nės ra­jo­no bok­si­nin­kas ta­po maž­daug po dvi­de­šim­ties me­tų per­trau­kos.
Auk­so me­da­liu už L. Kve­da­ro pa­ruo­ši­mą...

Teniso turnyre dalyvaus ir pirmojo šimtuko žaidėjos

2017 m. balandžio 19 d.
Šian­dien Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­los kor­tuo­se pra­si­de­da vi­są sa­vai­tę truk­sian­čios Fe­de­ra­ci­jos tau­rės (Fed­Cup) ant­ros gru­pės Eu­ro­pos-Af­ri­kos zo­nos var­žy­bos, ku­rio­se žais Lie­tu­vos, Da­ni­jos, Egip­to, Liuk­sem­bur­go, Nor­ve­gi­jos, Slo­vė­ni­jos, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos ir Šve­di­jos mo­te­rų rink­ti­nės. Lie­tu­vės ko­vas pra­dės 11 va­lan­dą su­si­ti­ki­mu su Egip­to te­ni­si­nin­kė­mis.
Lie­tu­vos te­ni­so rink­ti­nei at­sto­vaus Joa­na Ei­du­ko­ny­tė (WTA 711), pro­fe­sio­na­lių rei­tin­go...

Europos čempionas pripažintas techniškiausiu

2017 m. balandžio 19 d.
Ak­me­nės spor­to klu­bo „Ener­gi­ja“ klu­bo pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko auk­lė­ti­nis nu­ga­lė­jo ke­tu­ris var­žo­vus, ant ta­ta­mio ko­vo­jant tik su šal­mais ir ko­jų ap­sau­go­mis.
Pir­mo­ji dvi­ko­va su aki­vaiz­džiai sun­kes­niu šve­du Ram­si­nu Eb­ra­hi­mu iš pra­džių vy­ko apy­ly­giai. Per­ga­lę P. Ži­man­tui tei­sė­jai sky­rė už tiks­lų smū­gį į gal­vą.
Ket­virt­fi­na­ly­je per­ga­lę prieš Veng­ri­jos at­sto­vą Ma­te Da­vi­dą tei­sė­jai pa­sky­rė vien­bal­siai, pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam dvi­ko­vos lai­kui. Su šiuo...

Joniškietė – Lietuvos jaunučių čempionė

2017 m. balandžio 19 d.
Šal­či­nin­kuo­se vy­ku­sio­se ko­man­di­nė­se ir as­me­ni­nė­se sta­lo te­ni­so pir­me­ny­bė­se jo­niš­kie­tė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, tarp 36 da­ly­vių ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­nos ko­vos, ta­po Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­ne.
Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė pus­fi­na­ly­je la­bai su­dė­tin­ga­me ma­če re­zul­ta­tu 3:2 įvei­kė vie­ną iš pa­grin­di­nių pre­ten­den­čių į nu­ga­lė­to­jas vil­nie­tę Ga­bi­ją Aba­ra­vi­čiū­tę, o fi­na­le re­zul­ta­tu 3:1 iš­ko­vo­jo per­ga­lę prieš pa­ne­vė­žie­tę Lau­rą Gri­go­ru­kai­tę. Tre­čią vie­tą čem­pio­na­te pel­nė šiau­lie­tė Go­da...

Artėja Šiaulių tinklinio mėgėjų lygos finalai

2017 m. balandžio 15 d.
Fi­na­luo­se su­si­tiks 8 ko­man­dos. Dėl Di­džio­sios tau­rės žais pus­fi­na­lių lai­mė­to­jai YVO ir „Ša­rū­no“ ko­man­dos, dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­rungs „Jo­niš­kio baldai“ ir „Kris­ta­lo“ ko­man­dos.
Ma­žo­sios tau­rės fi­na­le dėl auk­so ko­vos „Bo­va­rius“ ir „Ža­ri­ja“, o dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­tiks „Li­to­žos“ ir „Ak­sa­ka­lų-Via­Con“ tink­li­nin­kai.
Pert­rau­kė­lių me­tu žiū­ro­vai ga­lės iš­ban­dy­ti sa­vo ran­kų taik­lu­mą, vai­kai – vik­ru­mą. Lai­mė­to­jams bus įteik­tos tau­rės, ori­gi­na­lūs me­da­liai bei ly­gos drau­gų...

Dar viena pergalė į „Šiaulių“ kraitę

2017 m. balandžio 14 d.
Šia­me ma­če šiau­lie­čiai įre­gist­ra­vo nau­jo­ką Gy­tį Nei­man­tą. 18 me­tų 206 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas šį se­zo­ną rung­ty­nia­vo Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos pir­me­ny­bė­se. Kur­šė­nų „Gra­fų baldų/KA Sau­lė“ eki­pai at­sto­va­vęs šiau­lie­tis aukš­taū­gis vi­du­ti­niš­kai pel­nė po 6,1 taš­ko, su­grie­bė po 6 ka­muo­lius. Ta­čiau 25-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tus marš­ki­nė­lius ap­si­vil­kęs žai­dė­jas tre­ne­rių spren­di­mu aikš­tė­je ne­pa­si­ro­dė.
Šiau­lie­čiai la­bai ga­lin­gai pra­dė­jo ma­čą ir po spur­to 16:0 pir­ma­vo 20:4 (6-ąją min.). Ta­čiau sve­čiai at­si­ga­vo po šal­to du­šo ir...

Regbininkai iš Čekijos parsivežė bronzą

2017 m. balandžio 14 d.
Pui­kiai pa­si­ro­dė Sau­liaus Ver­te­lio auk­lė­ti­niai, U-14 am­žiaus gru­pė­je iš­ko­vo­ję bron­zos me­da­lius. U-12 am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo tre­ne­rio Jus­ti­no Va­si­liaus­ko auk­lė­ti­niai ir tarp 30 ko­man­dų užė­mė 24 vie­tą.
U-14 gru­pė­je ko­vo­jo 13 ko­man­dų, su­skirs­ty­tų į ke­tu­rias gru­pes. Gru­pės eta­pe šiau­lie­čiai su­si­ko­vė su Vo­kie­ti­jos ir Če­ki­jos ko­man­do­mis ir abi įvei­kė įti­ki­na­mais re­zul­ta­tais. Ket­virt­fi­na­lio eta­pe šiau­lie­čių var­žo­vais ta­po kai­my­ni­nės Lat­vi­jos eki­pa, ku­rią taip...

Auksą Šiauliams dovanojo jaunučių tinklinio komanda

2017 m. balandžio 13 d.
Čia tar­pu­sa­vy­je var­žė­si ke­tu­rios pa­jė­giau­sios jau­nu­čių ber­niu­kų ko­man­dos iš Šiau­lių, Vil­niaus, Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės.
Vi­są se­zo­ną link fi­na­lų žen­gu­si ir ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­no se­to fa­vo­ri­tais lai­ky­ta Šiau­lių jau­nu­čių ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma tre­ne­rio Ge­na­di­jaus Puš­no­vo, pa­tei­si­no lū­kes­čius ir iš­li­ko pir­mau­jan­čia ko­man­da, ne­pra­lai­mė­ju­sia nė vie­no se­to ir tris per­ga­les iš­ko­vo­ju­si re­zul­ta­tais 3:0.
Ne­ti­kė­tu­mą pa­tei­kė „Vil­niaus-1“ ko­man­da, va­do­vau­ja­ma...

Varžėsi parkūro entuziastai

2017 m. balandžio 13 d.
Gre­ičio ruo­že ge­riau­siai se­kė­si kė­dai­nie­čiui Ti­tui Va­lio­niui. Įs­pū­din­gus triu­kus ir pa­to­bu­lė­ju­sią kliū­čių įvei­ki­mo tech­ni­ką pa­de­monst­ra­vęs rung­ties nu­ga­lė­to­jas tra­są įvei­kė per 14,83 se­kun­dės. Vos 0,13 se­kun­dės nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­ko Man­tas Go­ro­dec­kis iš Šiau­lių.
Tai jau ant­ras kar­tas iš ei­lės, kai nu­ga­lė­to­ją le­mia se­kun­dės da­lys. Sau­sį vy­ku­sio­se var­žy­bo­se M. Go­ro­dec­kis taip pat li­ko ant­ro­je vie­to­je, 0,27 se­kun­dės nu­si­lei­dęs Dei­vi­dui Lau­kio­niui iš Drus­ki­nin­kų...

Iš „Auksinio pajūrio“ grįžo su medaliais

2017 m. balandžio 13 d.
10 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je dvie­jų rung­čių nu­ga­lė­to­ju ta­po Ar­vy­das Je­go­ro­vas. 50 m pe­te­liš­ke jis nu­plau­kė per 37,84 se­kun­dės ir ap­len­kė 4 da­ly­vius, o 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu rung­tį įvei­kė per 1 mi­nu­tę 32,17 se­kun­dės ir ap­len­kė tris da­ly­vius.
Ar­tas Api­nys nu­ga­lė­jo plauk­da­mas 100 m krū­ti­ne. Nuo­to­lį jis įvei­kė per 1 mi­nu­tę 53,76 se­kun­dės ir ap­len­kė 7 da­ly­vius. 50 m pe­te­liš­ke rung­ty­je, ku­rią įvei­kė per 44,47 se­kun­dės, iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, pra­lenk­da­mas tris da­ly­vius.
100 m...

Keturi medaliai iš prestižinio turnyro

2017 m. balandžio 13 d.
Ko­vo 31– ba­lan­džio 2 die­no­mis Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne su­reng­ta­me pres­ti­ži­nia­me Eu­ro­po­je tarp­tau­ti­nia­me im­ty­nių tur­ny­re „2017 Tal­linn open – 29. Krist­jan Pa­lu­sa­lu youth“ Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir spor­to klu­bo „Ko­va“ spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo du si­dab­ro, vie­ną bron­zos ir vie­ną ket­vir­tos vie­tos me­da­lį. Daug da­ly­vių su­trau­kian­čia­me spor­to ren­gi­ny­je me­da­liai bu­vo tei­kia­mi 1–6 vie­tų lai­mė­to­jams.
Im­ty­nių tur­ny­ras Ta­li­ne kas­met su­lau­kia be­ne...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą (32)

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Vi­ce­me­ras išrinktas: ką dirbs – neaišku (43)

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />