(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Po treniruočių Šiauliuose – į kovą Panevėžyje

2017 m. balandžio 21 d.
Ba­lan­džio 22 die­ną Aukš­tai­ti­jos sta­dio­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Lie­tu­vos reg­bio rink­ti­nė stos į ko­vą su Liuk­sem­bur­go reg­bi­nin­kais. Tai bus tre­čio­sios lie­tu­vių rung­ty­nės 2016–2017 me­tų se­zo­no Eu­ro­pos reg­bio čem­pio­na­to „Con­fe­ren­ce 1“ di­vi­zio­ne. Šiau­liuo­se su­reng­ti tarp­tau­ti­nes var­žy­bas bu­vo per bran­gu.
Dvi sa­vai­tes Šiau­liuo­se tre­ni­ra­vu­sis ir šiau­lie­čių reg­bi­nin­kų pa­grin­du su­da­ry­ta Lie­tu­vos rink­ti­nė sve­čius iš Liuk­sem­bur­go priims ne Šiau­liuo­se, o Pa­ne­vė­žy­je...

Nikita Belovas pelnė šešis medalius

2017 m. balandžio 21 d.
Dau­giau­sia me­da­lių pa­vy­ko pel­ny­ti šiau­lie­čiui Ni­ki­tai Be­lo­vui (tre­ne­rė Vil­ma Staš­ku­vie­nė) – net še­šis. Bend­ro­je įskai­to­je tarp sep­ty­nio­li­kos ko­man­dų Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas-1“ ko­man­da užė­mė ant­rą­ją vie­tą. Pir­mi – Ka­li­ning­ra­do spor­ti­nin­kai, tre­ti – Klai­pė­dos spor­to cent­ro „Gin­ta­ras-1“ ko­man­da.
2006 me­tų ir jau­nes­nių ber­niu­kų gru­pė­je N. Be­lo­vas tris si­dab­ro me­da­lius pel­nė 50 m krū­ti­ne (43,06 sek.; 20 da­ly­vių), 100 m krū­ti­ne (1 min. 35,38 sek.; 11 dal.) ir 100 m...

Sėkmė karatė varžybose

2017 m. balandžio 21 d.
Šiau­lių spor­to klu­bui „Bal­ta­sis tig­ras“ at­sto­va­vo 11 spor­ti­nin­kų, ku­rie iš­ko­vo­jo 7 me­da­lių komp­lek­tus, ir iš 45 da­ly­va­vu­sių klu­bų užė­mė šeš­tą­ją vie­tą.
Lu­kas Vi­lei­kis 10–11 me­tų am­žiaus gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 42 ki­log­ra­mus ku­mi­tė rung­ty­je fi­na­le iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.
Gab­rie­lė Gen­čaus­ky­tė 14–15 me­tų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je per 54 kg ku­mi­tė rung­ty­je taip pat iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą.
Ma­rius Ar­li­ke­vi­čius suau­gu­sių­jų gru­pė­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 84 kg...

Šiaulių stalo tenisininkės buvo stipriausios

2017 m. balandžio 21 d.
Čem­pio­na­te ko­vo­jo 10 ko­man­dų. Šiau­lie­tės įvei­kė vi­sas var­žo­ves ir ko­man­di­nė­je įskai­to­je iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. Ant­ros li­ko vil­nie­tės, o tre­čios – pa­ne­vė­žie­tės.
Neb­lo­gai šiau­lie­tėms se­kė­si ir as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se: tarp 35 sta­lo te­ni­si­nin­kių G. Do­vy­dai­ty­tė iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą, S. Jo­vai­šai­tė – ket­vir­tą­ją.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Lietuvos tenisininkės įveikė egiptietes, bet pralaimėjo Liuksemburgo rinktinei

2017 m. balandžio 21 d.
Pir­ma­me die­nos ma­če Pau­li­na Ba­kai­tė 1:6, 4:6 pra­lai­mė­jo Eleo­no­rai Mo­li­na­ro (WTA 874). Po ne­sėk­min­gos su­si­ti­ki­mo pra­džios P. Ba­kai­tei pa­vy­ko grįž­ti į žai­di­mą ant­ra­me se­te. Jo me­tu lie­tu­vė tu­rė­jo bent ke­lias ga­li­my­bes lai­mė­ti var­žo­vės pa­da­vi­mą, ta­čiau jos taip ir li­ko neiš­nau­do­tos.
„Ma­nau, kad Pau­li­na šian­dien su­žai­dė pa­gal sa­vo ga­li­my­bes, ypač ant­rą ma­čo se­tą. Vis­gi la­biau pa­ty­ru­si var­žo­vė kly­do la­bai re­tai, o ko­vo­ti prieš taip sta­bi­liai žai­džian­čias...

Šokėjai iš Lietuvos varžysis Šiauliuose

2017 m. balandžio 21 d.
Var­žy­bos pra­si­dės 11 va­lan­dą ir truks iki va­ka­ro. Po var­žy­bų už pa­sie­ki­mus 2017 me­tų Lie­tu­vos čem­pio­na­tuo­se-pir­me­ny­bė­se Šiau­lių mies­to me­ro tau­rė­mis bus ap­do­va­no­ti ge­riau­si mies­to spor­ti­nių šo­kių šo­kė­jai.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Šiaulių krepšinio lygoje – naujokų ir senbuvių triumfas

2017 m. balandžio 20 d.
Šiau­lių Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je vy­ko Šiau­lių krep­ši­nio ly­gos (ŠKL) XV se­zo­no už­da­ry­mas ir fi­na­li­nės var­žy­bos. ŠKL nu­ga­lė­to­ja ta­po de­biu­tan­tė Kel­mės ko­man­da, A ly­go­je trium­fa­vo „El­ga“, o Ve­te­ra­nų ly­go­je ne­nu­ga­li­mi ir vėl bu­vo „Pak­ruo­jo par­ke­to“ krep­ši­nin­kai.ŠKL ma­ža­ja­me fi­na­le su­si­ti­ko „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ ir „Žval­gu­va“ ko­man­dos. „Gra­fų bal­dai-KA Sau­lė“ jau­ni­mas, ve­da­mas ko­man­dos ka­pi­to­no Gin­ta­ro Ku­ka­naus­ko, už­tik­rin­tai įvei­kė...

Šiauliečiai laimėjo tarptautiniame turnyre

2017 m. balandžio 20 d.
Var­žy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po po me­tų per­trau­kos vėl rung­ty­niau­jan­tis ab­so­liu­tus 2015 me­tų Lie­tu­vos čem­pio­nas Jus­tas Po­lia­kus (kul­tū­riz­mas) ir Ra­mo­na Žiau­be­ry­tė (bi­ki­nio rung­tis, ūgio ka­te­go­ri­ja iki 169 cm).
Ant­ri bu­vo Vy­tau­tas Žy­lė ir Sand­ra Kaz­laus­kie­nė, tre­čia – Li­na Kud­ric­kė. Ab­so­liu­čio­je bi­ki­nio ka­te­go­ri­jo­je R. Žiau­be­ry­tė li­ko ant­ro­jo­je, o S. Kaz­laus­kie­nė – tre­čio­jo­je vie­to­je.
Sėk­min­gai rung­ty­niau­ta ir Rau­dond­va­ry­je vy­ku­sia­me „Va­lio Pro...

Joniškyje – velykinis teniso turnyras

2017 m. balandžio 20 d.
Šv. Ve­ly­kų pro­ga Jo­niš­kio Spor­to cent­ras kar­tu su sta­lo te­ni­so klu­bu „Si­dab­ra“ su­ren­gė tur­ny­rą, ku­ria­me ko­vo­jo 12 žai­dė­jų, pa­si­da­li­nę į dvi miš­rias gru­pes.Pir­mo­je gru­pė­je I-ąją vie­tą iš­ko­vo­jo Ma­ri­jus Ju­čins­kas, dra­ma­tiš­ko­je dvi­ko­vo­je po pen­kių se­tų įvei­kęs Si­mo­ną Rim­ke­vi­čiū­tę. Tre­čią vie­tą pel­nė Po­vi­las Rim­ke­vi­čius.
Ant­ro­je meist­riš­ku­mo gru­pė­je ly­de­ria­vo „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los ket­vir­to­kė Ru­gi­lė Ul­py­tė, ku­ri re­zul­ta­tu 3:1 įvei­kė bend­rak­la­sę Rus­nę Pau­laus­kai­tę. Tre­čia...

Boksininkas laimėjo aukso medalį

2017 m. balandžio 20 d.
Ak­me­niš­kis pir­mą­jį var­žo­vą D. Nor­kų iš Klai­pė­dos du kar­tus pa­siun­tė į nok­dau­ną ir bu­vo pri­pa­žin­tas nu­ga­lė­to­ju.
L. Kve­da­ras ko­vo­je su Pas­va­lio at­sto­vu K. Zi­niu do­mi­na­vo vi­sus tris raun­dus, o ga­liau­siai stip­riu smū­giu į pil­vą pa­siun­tė var­žo­vą į nok­dau­ną.
Fi­na­le ak­me­niš­kis vėl po nok­dau­no įvei­kė M. Kaz­laus­ką iš Kau­no.
Lie­tu­vos čem­pio­nu Ak­me­nės ra­jo­no bok­si­nin­kas ta­po maž­daug po dvi­de­šim­ties me­tų per­trau­kos.
Auk­so me­da­liu už L. Kve­da­ro pa­ruo­ši­mą...

Teniso turnyre dalyvaus ir pirmojo šimtuko žaidėjos

2017 m. balandžio 19 d.
Šian­dien Šiau­lių te­ni­so mo­kyk­los kor­tuo­se pra­si­de­da vi­są sa­vai­tę truk­sian­čios Fe­de­ra­ci­jos tau­rės (Fed­Cup) ant­ros gru­pės Eu­ro­pos-Af­ri­kos zo­nos var­žy­bos, ku­rio­se žais Lie­tu­vos, Da­ni­jos, Egip­to, Liuk­sem­bur­go, Nor­ve­gi­jos, Slo­vė­ni­jos, Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos ir Šve­di­jos mo­te­rų rink­ti­nės. Lie­tu­vės ko­vas pra­dės 11 va­lan­dą su­si­ti­ki­mu su Egip­to te­ni­si­nin­kė­mis.
Lie­tu­vos te­ni­so rink­ti­nei at­sto­vaus Joa­na Ei­du­ko­ny­tė (WTA 711), pro­fe­sio­na­lių rei­tin­go...

Europos čempionas pripažintas techniškiausiu

2017 m. balandžio 19 d.
Ak­me­nės spor­to klu­bo „Ener­gi­ja“ klu­bo pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Sil­vaš­ko auk­lė­ti­nis nu­ga­lė­jo ke­tu­ris var­žo­vus, ant ta­ta­mio ko­vo­jant tik su šal­mais ir ko­jų ap­sau­go­mis.
Pir­mo­ji dvi­ko­va su aki­vaiz­džiai sun­kes­niu šve­du Ram­si­nu Eb­ra­hi­mu iš pra­džių vy­ko apy­ly­giai. Per­ga­lę P. Ži­man­tui tei­sė­jai sky­rė už tiks­lų smū­gį į gal­vą.
Ket­virt­fi­na­ly­je per­ga­lę prieš Veng­ri­jos at­sto­vą Ma­te Da­vi­dą tei­sė­jai pa­sky­rė vien­bal­siai, pa­si­bai­gus pa­grin­di­niam dvi­ko­vos lai­kui. Su šiuo...

Joniškietė – Lietuvos jaunučių čempionė

2017 m. balandžio 19 d.
Šal­či­nin­kuo­se vy­ku­sio­se ko­man­di­nė­se ir as­me­ni­nė­se sta­lo te­ni­so pir­me­ny­bė­se jo­niš­kie­tė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė, tarp 36 da­ly­vių ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­nos ko­vos, ta­po Lie­tu­vos jau­nu­čių čem­pio­ne.
Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė pus­fi­na­ly­je la­bai su­dė­tin­ga­me ma­če re­zul­ta­tu 3:2 įvei­kė vie­ną iš pa­grin­di­nių pre­ten­den­čių į nu­ga­lė­to­jas vil­nie­tę Ga­bi­ją Aba­ra­vi­čiū­tę, o fi­na­le re­zul­ta­tu 3:1 iš­ko­vo­jo per­ga­lę prieš pa­ne­vė­žie­tę Lau­rą Gri­go­ru­kai­tę. Tre­čią vie­tą čem­pio­na­te pel­nė šiau­lie­tė Go­da...

Artėja Šiaulių tinklinio mėgėjų lygos finalai

2017 m. balandžio 15 d.
Fi­na­luo­se su­si­tiks 8 ko­man­dos. Dėl Di­džio­sios tau­rės žais pus­fi­na­lių lai­mė­to­jai YVO ir „Ša­rū­no“ ko­man­dos, dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­rungs „Jo­niš­kio baldai“ ir „Kris­ta­lo“ ko­man­dos.
Ma­žo­sios tau­rės fi­na­le dėl auk­so ko­vos „Bo­va­rius“ ir „Ža­ri­ja“, o dėl tre­čio­sios vie­tos su­si­tiks „Li­to­žos“ ir „Ak­sa­ka­lų-Via­Con“ tink­li­nin­kai.
Pert­rau­kė­lių me­tu žiū­ro­vai ga­lės iš­ban­dy­ti sa­vo ran­kų taik­lu­mą, vai­kai – vik­ru­mą. Lai­mė­to­jams bus įteik­tos tau­rės, ori­gi­na­lūs me­da­liai bei ly­gos drau­gų...

Dar viena pergalė į „Šiaulių“ kraitę

2017 m. balandžio 14 d.
Šia­me ma­če šiau­lie­čiai įre­gist­ra­vo nau­jo­ką Gy­tį Nei­man­tą. 18 me­tų 206 cm ūgio vi­du­rio puo­lė­jas šį se­zo­ną rung­ty­nia­vo Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos pir­me­ny­bė­se. Kur­šė­nų „Gra­fų baldų/KA Sau­lė“ eki­pai at­sto­va­vęs šiau­lie­tis aukš­taū­gis vi­du­ti­niš­kai pel­nė po 6,1 taš­ko, su­grie­bė po 6 ka­muo­lius. Ta­čiau 25-uo­ju nu­me­riu pa­žy­mė­tus marš­ki­nė­lius ap­si­vil­kęs žai­dė­jas tre­ne­rių spren­di­mu aikš­tė­je ne­pa­si­ro­dė.
Šiau­lie­čiai la­bai ga­lin­gai pra­dė­jo ma­čą ir po spur­to 16:0 pir­ma­vo 20:4 (6-ąją min.). Ta­čiau sve­čiai at­si­ga­vo po šal­to du­šo ir...

Regbininkai iš Čekijos parsivežė bronzą

2017 m. balandžio 14 d.
Pui­kiai pa­si­ro­dė Sau­liaus Ver­te­lio auk­lė­ti­niai, U-14 am­žiaus gru­pė­je iš­ko­vo­ję bron­zos me­da­lius. U-12 am­žiaus gru­pė­je da­ly­va­vo tre­ne­rio Jus­ti­no Va­si­liaus­ko auk­lė­ti­niai ir tarp 30 ko­man­dų užė­mė 24 vie­tą.
U-14 gru­pė­je ko­vo­jo 13 ko­man­dų, su­skirs­ty­tų į ke­tu­rias gru­pes. Gru­pės eta­pe šiau­lie­čiai su­si­ko­vė su Vo­kie­ti­jos ir Če­ki­jos ko­man­do­mis ir abi įvei­kė įti­ki­na­mais re­zul­ta­tais. Ket­virt­fi­na­lio eta­pe šiau­lie­čių var­žo­vais ta­po kai­my­ni­nės Lat­vi­jos eki­pa, ku­rią taip...

Auksą Šiauliams dovanojo jaunučių tinklinio komanda

2017 m. balandžio 13 d.
Čia tar­pu­sa­vy­je var­žė­si ke­tu­rios pa­jė­giau­sios jau­nu­čių ber­niu­kų ko­man­dos iš Šiau­lių, Vil­niaus, Kau­no ir Ma­ri­jam­po­lės.
Vi­są se­zo­ną link fi­na­lų žen­gu­si ir ne­pra­lai­mė­ju­si nė vie­no se­to fa­vo­ri­tais lai­ky­ta Šiau­lių jau­nu­čių ko­man­da, tre­ni­ruo­ja­ma tre­ne­rio Ge­na­di­jaus Puš­no­vo, pa­tei­si­no lū­kes­čius ir iš­li­ko pir­mau­jan­čia ko­man­da, ne­pra­lai­mė­ju­sia nė vie­no se­to ir tris per­ga­les iš­ko­vo­ju­si re­zul­ta­tais 3:0.
Ne­ti­kė­tu­mą pa­tei­kė „Vil­niaus-1“ ko­man­da, va­do­vau­ja­ma...

Varžėsi parkūro entuziastai

2017 m. balandžio 13 d.
Gre­ičio ruo­že ge­riau­siai se­kė­si kė­dai­nie­čiui Ti­tui Va­lio­niui. Įs­pū­din­gus triu­kus ir pa­to­bu­lė­ju­sią kliū­čių įvei­ki­mo tech­ni­ką pa­de­monst­ra­vęs rung­ties nu­ga­lė­to­jas tra­są įvei­kė per 14,83 se­kun­dės. Vos 0,13 se­kun­dės nuo nu­ga­lė­to­jo at­si­li­ko Man­tas Go­ro­dec­kis iš Šiau­lių.
Tai jau ant­ras kar­tas iš ei­lės, kai nu­ga­lė­to­ją le­mia se­kun­dės da­lys. Sau­sį vy­ku­sio­se var­žy­bo­se M. Go­ro­dec­kis taip pat li­ko ant­ro­je vie­to­je, 0,27 se­kun­dės nu­si­lei­dęs Dei­vi­dui Lau­kio­niui iš Drus­ki­nin­kų...

Iš „Auksinio pajūrio“ grįžo su medaliais

2017 m. balandžio 13 d.
10 me­tų ber­niu­kų gru­pė­je dvie­jų rung­čių nu­ga­lė­to­ju ta­po Ar­vy­das Je­go­ro­vas. 50 m pe­te­liš­ke jis nu­plau­kė per 37,84 se­kun­dės ir ap­len­kė 4 da­ly­vius, o 100 m komp­lek­si­niu plau­ki­mu rung­tį įvei­kė per 1 mi­nu­tę 32,17 se­kun­dės ir ap­len­kė tris da­ly­vius.
Ar­tas Api­nys nu­ga­lė­jo plauk­da­mas 100 m krū­ti­ne. Nuo­to­lį jis įvei­kė per 1 mi­nu­tę 53,76 se­kun­dės ir ap­len­kė 7 da­ly­vius. 50 m pe­te­liš­ke rung­ty­je, ku­rią įvei­kė per 44,47 se­kun­dės, iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, pra­lenk­da­mas tris da­ly­vius.
100 m...

Keturi medaliai iš prestižinio turnyro

2017 m. balandžio 13 d.
Ko­vo 31– ba­lan­džio 2 die­no­mis Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne su­reng­ta­me pres­ti­ži­nia­me Eu­ro­po­je tarp­tau­ti­nia­me im­ty­nių tur­ny­re „2017 Tal­linn open – 29. Krist­jan Pa­lu­sa­lu youth“ Jo­niš­kio spor­to cent­ro ir spor­to klu­bo „Ko­va“ spor­ti­nin­kai iš­ko­vo­jo du si­dab­ro, vie­ną bron­zos ir vie­ną ket­vir­tos vie­tos me­da­lį. Daug da­ly­vių su­trau­kian­čia­me spor­to ren­gi­ny­je me­da­liai bu­vo tei­kia­mi 1–6 vie­tų lai­mė­to­jams.
Im­ty­nių tur­ny­ras Ta­li­ne kas­met su­lau­kia be­ne...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas