(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Fotografijos muziejuje – apie fotografijos paveldą

2017 m. balandžio 20 d.

Šian­dien ir ry­toj Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je Šiau­liuo­se vyks Lie­tu­vos mu­zie­jų aso­cia­ci­jos (LMA) Rin­ki­nių moks­li­nio ty­ri­mo sek­ci­jos XX moks­li­nė-pra­kti­nė kon­fe­ren­ci­ja „Fo­tog­ra­fi­ja Lie­tu­vos mu­zie­juo­se“.

Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – ak­tua­li­zuo­ti fo­tog­ra­fi­jos pa­vel­dą, sau­go­mą Lie­tu­vos mu­zie­juo­se ir pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se. Da­ly­vaus 23 pra­ne­šė­jai iš įvai­rių Lie­tu­vos mu­zie­jų, moks­lo ir kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų.

Fo­tog­ra­fi­jas kau­pia, sau­go, ty­ri­nė­ja ir rep­re­zen­tuo­ja ko­ne kiek­vie­nas Lie­tu­vos mu­zie­jus, to­dėl pra­ne­ši­mų te­ma­ti­ka la­bai įvai­ri: fo­tog­ra­fi­jos is­to­ri­ja ir at­min­tis, rin­ki­nių kau­pi­mo stra­te­gi­jos ir sklai­dos įvai­ro­vė, in­terp­re­ta­ci­jų me­nas ir eks­po­zi­ci­jų ino­va­ty­vu­mas, na­cio­na­li­niai ir dau­gia­na­cio­na­li­niai kon­teks­tai, fo­tog­ra­fi­jos kū­rė­jų as­me­ny­bės ir fo­tog­ra­fi­jos me­no ob­jek­tai.

Šian­dien Chai­mo Fren­ke­lio vi­lo­je taip pat vyks LMA Švie­ti­mo sek­ci­jos na­rių ata­skai­ti­nis-rin­ki­mi­nis su­si­rin­ki­mas ir dis­ku­si­jos gru­pė­se.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus ar­chy­vo nuo­tr.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas