(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Vaikų velykėlės bus švenčiamos ir miesto centre

2017 m. balandžio 20 d.

Atei­nan­tį sek­ma­die­nį skve­re prie Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vyks šei­moms skir­ta At­ve­ly­kio šven­tė „Vai­kų Ve­ly­kė­lės“. Mies­to cent­re Ve­ly­kė­lės bus šven­čia­mos pir­mą kar­tą.

Šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dės 11 va­lan­dą šven­to­mis mi­šio­mis vai­kams ir jau­ni­mui Šven­tų apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je. Po mi­šių, 12 va­lan­dą, skve­re pra­si­dės kon­cer­tas ir ki­tos at­rak­ci­jos.

Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro auk­lė­ti­niai pa­kvies pa­ra­gau­ti ska­niau­sių kiau­ši­nių. Ma­žie­ji šven­tės da­ly­viai, at­si­ne­šę iš na­mų mar­gu­čių, drau­ge su Ve­ly­ke žais įvai­rius žai­di­mus: ri­dens, rung­ty­niaus ne­šda­mi šaukš­tu, ban­dys už­riš­to­mis aki­mis nu­muš­ti pa­dė­tą ant kel­mo kiau­ši­nį, žais „mar­gu­čių krep­ši­nį“. Vi­sų rung­čių nu­ga­lė­to­jų lau­kia sal­dūs pri­zai ir siurp­ri­zai.

Ma­žiau­sie­ji šven­tės da­ly­viai spal­vins po­pie­ri­nius kiau­ši­nius ir ka­bins juos ant sti­li­zuo­to Ve­ly­kų me­džio.

Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si, kad šven­ti­nę nuo­tai­ką kurs ir sau­lė­ta pa­va­sa­rio die­na. Juo la­biau kad ba­lan­džio 23-ąją šven­čia­mos Jur­gi­nės – pa­va­sa­rio su­ti­ki­mo šven­tė.

Taip pat sek­ma­die­nį 12 va­lan­dą Ve­ly­kė­lės tra­di­ciš­kai vyks Ža­liū­kių ma­lū­ni­nin­ko so­dy­bo­je. Čia taip pat ap­si­lan­kys Ve­ly­kė, bus ri­de­na­mi mar­gu­čiai, ska­nau­ja­ma kiau­ši­nie­nė, žai­džia­mi liau­diš­ki žai­di­mai, vyks gra­žiau­sio mar­gu­čio rin­ki­mai. Su­si­rin­ku­siuo­sius sma­gia mu­zi­ka links­mins folk­lo­ro an­samb­liai.

Ma­lū­ni­nin­ko so­dy­ba kvies ir į edu­ka­ci­jas.

Ba­lan­džio 21 die­ną 18 va­lan­dą At­ve­ly­kio va­ka­ro­nė „Ke­pu­rę lai­kau, mar­gu­čio pra­šau“ vyks Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro Ak­lų­jų ir silp­na­re­gių kul­tū­ros na­muo­se, ba­lan­džio 22 die­ną 14 va­lan­dą At­ve­ly­kio šven­tė „Ma­žo­sios Ve­ly­kė­lės“ ren­gia­ma Rė­ky­vos kul­tū­ros na­muo­se.

„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas