(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Šiaulių apskrities ūkininkai rūpinasi aplinkosauga

2017 m. balandžio 21 d.
Že­mės ūkio ga­my­bos in­ten­sy­vu­mas ir bea­to­dai­riš­kas nau­jų tech­no­lo­gi­jų tai­ky­mas ar­do nu­si­sto­vė­ju­sią pu­siaus­vy­rą gam­to­je, ter­šia­mas dir­vo­že­mis, gam­ti­niai van­de­nys, nyks­ta bio­lo­gi­nė įvai­ro­vė, vyks­ta kraš­to­vaiz­džio deg­ra­da­ci­ja. Eu­ro­pos Są­jun­ga (to­liau – ES) ska­ti­na žem­dir­bius už­siim­ti ap­lin­kai drau­giš­ku ūki­nin­ka­vi­mu ir re­mia tam tik­ras veik­las, su­si­ju­sias su ag­ra­ri­ne ap­lin­ko­sau­ga.Moks­li­nin­kai jau pra­dė­jo skam­bin­ti pa­vo­jaus var­pais, kad dir­ba­muo­se...

Anemijai stop: ką gali feritino tyrimas

2017 m. balandžio 21 d.
Dar daž­nai už­si­mer­kia­ma prieš ane­mi­jos (ma­žak­rau­jys­tės) ženk­lus, kol bend­ra­sis krau­jo ty­ri­mas ne­pa­ro­do kri­tu­sio erit­ro­ci­tų ar he­mog­lo­bi­no kie­kio. Ta­čiau da­bar ga­li­te ap­lenk­ti šią vi­są or­ga­niz­mą du­si­nan­čią li­gą.Vis tik daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čią ge­le­žies sto­kos ane­mi­ją ga­li­ma ap­lenk­ti, jei lai­ku paė­mus krau­jo at­lie­ka­mas fe­ri­ti­no ty­ri­mas. Jis lei­džia lai­ku įver­tin­ti or­ga­niz­mo ge­le­žies at­sar­gas. Jei­gu jos ma­žė­ja, įta­ria­ma pra­si­de­dan­ti li­ga –...

Šiaulių universiteto konferencija vyko Seime

2017 m. balandžio 21 d.
Kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vo Sei­mo na­rių, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rė Jur­gi­ta Pet­raus­kie­nė.
ŠU at­sto­vai par­la­men­ta­rams pri­sta­tė veik­los kryp­tis. Stu­di­jų, moks­li­nių ty­ri­mų ir ino­va­ci­jų są­vei­ką dar­niai re­gio­no rai­dai ak­cen­ta­vo rek­to­rius Do­na­tas Jur­gai­tis.
Šiau­lie­tis Sei­mo na­rys pro­fe­so­rius Arū­nas Gu­mu­liaus­kas skai­tė pra­ne­ši­mą „Aukš­to­jo moks­lo re­for­ma: re­gio­ni­nio uni­ver­si­te­to (iš)li­ki­mas.“
Vie­nas iš kon­fe­ren­ci­jos mo­de­ra­to­rių Alf­re­das Jo­nuš­ka, Šiau­lių...

Kario žūties minėjime – Ukrainos skauduliai

2017 m. balandžio 21 d.
Va­kar Šiau­lių Nor­mun­do Val­te­rio jau­ni­mo mo­kyk­lo­je pa­mi­nė­tos vy­res­nio­jo lei­te­nan­to Nor­mun­do Val­te­rio 21-osios žū­ties me­ti­nės. Ren­gi­ny­je di­de­lis dė­me­sys skir­tas Uk­rai­nai: ati­da­ry­ta pa­ro­da „Ke­lias į lais­vę“, ak­tua­li­jo­mis da­li­jo­si sa­vait­ga­lį iš Uk­rai­nos grį­žęs tarp­tau­ti­nio lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do „Pa­gal­bos spar­nas“ stei­gė­jas Al­gis Ši­mo­niū­tis.N. Val­te­ris žu­vo 1996 me­tų ba­lan­džio 17 die­ną tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je Bos­ni­jo­je ir Her­ce­go­vi­no­je, kai...

Vaikų velykėlės bus švenčiamos ir miesto centre

2017 m. balandžio 20 d.
Šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dės 11 va­lan­dą šven­to­mis mi­šio­mis vai­kams ir jau­ni­mui Šven­tų apaš­ta­lų Pet­ro ir Pau­liaus ka­ted­ro­je. Po mi­šių, 12 va­lan­dą, skve­re pra­si­dės kon­cer­tas ir ki­tos at­rak­ci­jos.
Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro auk­lė­ti­niai pa­kvies pa­ra­gau­ti ska­niau­sių kiau­ši­nių. Ma­žie­ji šven­tės da­ly­viai, at­si­ne­šę iš na­mų mar­gu­čių, drau­ge su Ve­ly­ke žais įvai­rius žai­di­mus: ri­dens, rung­ty­niaus ne­šda­mi šaukš­tu, ban­dys už­riš­to­mis aki­mis nu­muš­ti pa­dė­tą ant kel­mo kiau­ši­nį, žais „mar­gu­čių krep­ši­nį“...

Muziejus rado gelbėjimo ratą Menų inkubatoriui

2017 m. balandžio 20 d.
Šiau­lių „Auš­ros“ mu­zie­jaus di­rek­to­rius Rai­mun­das Bal­za siū­lo mies­to val­džiai išei­tį, kaip baig­ti Me­nų in­ku­ba­to­riaus sta­ty­bą ir pa­sta­tą pri­tai­ky­ti Tech­ni­kos mu­zie­jui. Va­kar idė­ja ap­tar­ta Sa­vi­val­dy­bė­je. „Rei­kia tik at­si­rai­to­ti ran­ko­ves ir dirb­ti“, – tei­gia R. Bal­za.
Sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me, ku­rį su­kvie­tė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Gied­rė Men­do­za Her­re­ra, da­ly­va­vo ir R. Bal­za.
„Pa­siū­lė­me me­rui tą idė­ją, nes tu­ri­me...

Fotografijos muziejuje – apie fotografijos paveldą

2017 m. balandžio 20 d.
Kon­fe­ren­ci­jos tiks­las – ak­tua­li­zuo­ti fo­tog­ra­fi­jos pa­vel­dą, sau­go­mą Lie­tu­vos mu­zie­juo­se ir pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se. Da­ly­vaus 23 pra­ne­šė­jai iš įvai­rių Lie­tu­vos mu­zie­jų, moks­lo ir kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų.
Fo­tog­ra­fi­jas kau­pia, sau­go, ty­ri­nė­ja ir rep­re­zen­tuo­ja ko­ne kiek­vie­nas Lie­tu­vos mu­zie­jus, to­dėl pra­ne­ši­mų te­ma­ti­ka la­bai įvai­ri: fo­tog­ra­fi­jos is­to­ri­ja ir at­min­tis, rin­ki­nių kau­pi­mo stra­te­gi­jos ir sklai­dos įvai­ro­vė, in­terp­re­ta­ci­jų me­nas ir...

Pakeitus autobusų grafiką – pėstute 12 kilometrų

2017 m. balandžio 19 d.
Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Šiau­lių ra­jo­no Bu­bių se­niū­ni­jos Bi­tė­nų kai­mo gy­ven­to­jas. Pu­sam­žis vy­ras pa­sa­ko­jo, kad nuo ba­lan­džio 1 die­nos ra­jo­ne įsi­ga­lio­jus nau­jiems au­to­bu­sų marš­ru­tams bei gra­fi­kams, jam su­dė­tin­ga nu­vyk­ti į dar­bą Šiau­liuo­se. Skai­ty­to­jas skai­čia­vo, kad nuo Bi­tė­nų kai­mo iki Šiau­lių – apie 22 ki­lo­met­rus, iki Kur­šė­nų – apie 12, o iki Ku­žių – apie 15 ki­lo­met­rų.
Anks­čiau į dar­bą jis vyk­da­vo au­to­bu­su, o da­bar iš­vy­ki­mas va­lan­dą pa­vė­lin­tas, to­dėl va­žiuo­da­mas au­to­bu­su ne­bes­pė­tų lai­ku...

Jubiliejinis „Resurrexit“ festivalis tęsis iki Atvelykio

2017 m. balandžio 19 d.
„Yra dar­bas ir yra pa­si­ten­ki­ni­mas sa­vo dar­bu – grą­ža iš žiū­ro­vo“, – va­kar džiau­gė­si kon­cer­ti­nės įstai­gos Šiau­lių vals­ty­bi­nio ka­me­ri­nio cho­ro „Po­li­fo­ni­ja“ va­do­vė Ni­jo­lė Sai­mi­nin­kie­nė.
Kon­cer­te skam­bė­jo E. Ešen­valds „Pas­sion and Re­sur­rec­tion“, A. Vi­val­di „Glo­ria“, G. F. Han­del „Hel­le­lu­jah“ iš ora­to­ri­jos „Mes­siah“. Kū­ri­nius at­li­ko vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“, ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ras „Da­gi­lė­lis“, pir­mą kar­tą su­bur­tas mė­gė­jų cho­ras hu­mo­ris­ti­niu...

Į miesto vicemerus eina J. Sartauskas

2017 m. balandžio 15 d.
Ba­lan­džio 20 die­nos Ta­ry­bos po­sė­džio dar­bot­var­kė­je apie tai yra pa­skelb­ta. J. Sar­taus­ko kan­di­da­tū­rą iš­kė­lė So­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja, tei­kia Ta­ry­bai me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.
„Šiau­lių kraš­to“ ži­nio­mis, iš ki­tų frak­ci­jų dar Dar­bo frak­ci­ja tei­kė ofi­cia­lų siū­ly­mą vi­ce­me­re skir­ti frak­ci­jos ly­de­rę Dan­guo­lę Mar­tin­kie­nę. Bet jos kan­di­da­tū­ra nė­ra tei­kia­ma Ta­ry­bai svars­ty­ti.
„Mū­sų frak­ci­ja tei­ki­mą me­rui tei­kė tre­čia­die­nį, pa­sku­ti­nę die­ną, kai dar bu­vo ga­li­ma jį teik­ti ir įtrauk­ti į...

Žydų pavasario šventė – su nerauginta duona

2017 m. balandžio 15 d.
Šie­met su­si­lie­ja tri­jų re­li­gi­jų kla­jo­jan­čios pa­va­sa­rio šven­tės, dėl įvai­rių skai­čia­vi­mo sis­te­mų įpras­tai šven­čia­mos skir­tin­go­mis da­to­mis. Sekma­die­nį Ve­ly­kas kar­tu švęs ka­ta­li­kai ir sta­čia­ti­kiai, tuo pat me­tu žy­dai šven­čia gi­lias is­to­ri­nes šak­nis tu­rin­čią Pe­sach. Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nės at­sto­vai pa­sa­ko­ja, kuo ypa­tin­ga jų šven­tė, ku­rio­je taip pat val­go­mi kiau­ši­niai.Pir­ma­die­nį nu­si­lei­dus sau­lei žy­dai vi­sa­me pa­sau­ly­je pra­dė­jo švęs­ti jiems vie­ną svar­biau­sių šven­čių Pe­sach...

„Kelių greičių“ Europa nėra blogas sumanymas“

2017 m. balandžio 15 d.
„Mes ne­ga­li­me to­liau tryp­čio­ti vie­to­je, tik keis­da­mi spren­di­mų priė­mi­mo me­cha­niz­mus, nes to­kia ES pri­me­na mil­ži­ną mo­li­nė­mis ko­jo­mis“, – tei­gia Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rė Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė. Eu­ro­par­la­men­ta­rės nuo­mo­ne, di­džiau­sias pa­vo­jus ES ky­la ne tik iš po­pu­lis­tų bei na­cio­na­lis­tų, bet ir iš to, kiek ES su­ge­bės per­si­tvar­ky­ti, tap­ti efek­ty­vi bei ati­tik­ti žmo­nių lū­kes­čius. L. And­ri­kie­nės in­ter­viu „Šiau­lių kraš­tui“ – apie ES ak­tua­li­jas.– Eu­ro­pos...

JAV ambasadorė lankėsi Šiauliuose

2017 m. balandžio 14 d.
Sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, jog su­si­ti­ki­me taip pat da­ly­va­vo ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro „Da­gi­lė­lis“ me­no va­do­vas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis, Šiau­lių „Ro­ta­ry“ klu­bo va­do­vas Re­mi­gi­jus Ma­žei­ka.
„Da­gi­lė­lis“ ko­vo mė­ne­sį JAV bu­vo su­ren­gęs kon­cer­ti­nį tu­rą. Am­ba­sa­do­rei bu­vo pri­sta­ty­ta po šio tu­ro Lie­tu­vos gar­bės kon­su­lės Kliv­lan­de Ing­ri­dos Bub­lys iš­kel­ta idė­ja, mi­nint Lie­tu­vos 100-me­tį, su­reng­ti cho­ro „Da­gi­lė­lis“ kon­cer­tą Va­šing­to­no rep­re­zen­ta­ci­nė­je sa­lė­je...

Ūkio ministras: pavojingos atliekos deginamos saugiai

2017 m. balandžio 14 d.
Šiau­lių ra­jo­ne, Jur­ge­liš­kių kai­me, vei­kian­čia­me įmo­nės „Tok­si­ka“ Šiau­lių fi­lia­le tre­čia­die­nį lan­kė­si ūkio mi­nist­ras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius. Su pa­vo­jin­gų at­lie­kų de­gi­ni­mo, pra­de­dant nuo at­lie­kų at­ve­ži­mo į įmo­nę iki su­de­gin­tų šla­kų san­dė­lia­vi­mo, pro­ce­su bei mo­ni­to­rin­gu su­si­pa­ži­nęs mi­nist­ras sa­kė esan­tis ma­lo­niai nu­ste­bin­tas tvar­kin­go įmo­nės dar­bo.M. Sin­ke­vi­čius įsi­ti­ki­no, kad pa­vo­jin­gos at­lie­kos „Tok­si­ko­je“ de­gi­na­mos mak­si­ma­liai sau­giai ir ne­ter­šiant ap­lin­kos.Per sa­vo...

Kuršėnai pasipuošė pintu margučiu

2017 m. balandžio 14 d.
Iš vy­te­lių pin­to kiau­ši­nio vi­du­je pri­ka­bin­ta dirb­ti­nių paukš­te­lių. Kur­šė­nų švie­ti­mo įstai­gų pa­ga­min­to­mis gė­lė­mis pa­puoš­ta ir ap­lin­ka. Ta­ry­tum mels­vo­mis ži­bu­tė­mis pra­žy­du­sio­je pie­vo­je „su­tū­pė“ ir paukš­te­liai.
Prie kiau­ši­nio ga­my­bos pri­si­dė­jo Kur­šė­nų kū­ry­bos na­mų ko­lek­ty­vas, Me­no, Po­li­tech­ni­kos mo­kyk­los.
Anks­tes­niais me­tais Kur­šė­nuo­se prieš Ve­ly­kas bū­da­vo puo­šia­mas ber­žas.
„Šiau­lių kraš­to“ inf.

Romų moteris: šeimininkės prijuostę keičia knyga

2017 m. balandžio 14 d.
Šei­mą su­kur­ti vos ke­tu­rio­li­kos ar pen­kio­li­kos me­tų. Lie­tu­viams gal­būt neįp­ras­ta, bet ro­mams net la­bai priim­ti­na – tai vie­nas se­niau­sių jų pa­pro­čių. Nors mer­gai­tės iš­te­ka vis vy­res­nės, jų vaid­muo šei­mo­je kei­čia­si, bet lie­ka tra­di­ciš­kas. Kaip gy­ve­na anks­ti iš­te­kė­ju­si ro­mų mo­te­ris? Jų pa­tir­tys, kaip ir lie­tu­vių to­le­ran­ci­ja bei vals­ty­bės pa­stan­gos pa­dė­ti pri­tap­ti – itin skir­tin­gos.Ro­mė Ade­lė (var­das pa­keis­tas) nuo pat gi­mi­mo gy­ve­na Vil­niaus či­go­nų ta­bo­re, Kir­ti­muo­se. Ji už...

Skambės jubiliejinis „Resurrexit“ festivalis

2017 m. balandžio 14 d.
Šiau­liuo­se šv. Ve­ly­kų ant­rą­ją die­ną, pir­ma­die­nį, pra­si­dės di­džio­ji ve­ly­ki­nė mu­zi­kos šven­tė – tarp­tau­ti­nis XXXV „Re­sur­re­xit“ fes­ti­va­lis. Maest­ro Si­gi­to Vai­čiu­lio­nio įkvėp­tą fes­ti­va­lį ket­vir­tą de­šimt­me­tį ren­gia vals­ty­bi­nis ka­me­ri­nis cho­ras „Po­li­fo­ni­ja“. Fes­ti­va­lio kon­cer­tai skam­bės vi­są sa­vai­tę, pub­li­kos lau­kia staig­me­nos.
„Ju­bi­lie­ji­nio fes­ti­va­lio pro­gra­ma įdo­mi ir ypa­tin­ga, su­da­ry­ta at­skleis­ti įvai­ria­pu­sę mu­zi­ką, ji skam­bės ir Šiau­lių ka­ted­ro­je, ir Dai­lės...

Turizmo forume – Šiaulių sėkmės recepto paieškos

2017 m. balandžio 14 d.
Fo­ru­me dis­ku­tuo­ta apie re­gio­nui ke­lia­mus tu­riz­mo iš­šū­kius, ap­tar­tas Šiau­lių re­gio­no da­ly­ki­nio tu­riz­mo po­ten­cia­las. Vy­ko ak­ty­vios dis­ku­si­jos, sa­vo pa­sie­ki­mais, pla­nais bei įžval­go­mis da­li­no­si tu­riz­mo sek­to­riaus, Lie­tu­vos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos at­sto­vai, vers­li­nin­kai.
Pir­mą kar­tą di­de­lis dė­me­sys skir­tas kon­fe­ren­ci­nio tu­riz­mo (se­mi­na­rų, mo­ky­mų, kon­fe­ren­ci­jų) ga­li­my­bėms Šiau­lių re­gio­ne, iš­leis­tas jį pri­sta­tan­tis spe­cia­lus...

Jaunieji policijos rėmėjai prašė aukoti maistą

2017 m. balandžio 14 d.
Vai­kų ir jau­ni­mo klu­bas prie Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos yra su­da­ręs su­tar­tį su Pa­ne­vė­žio „Mais­to ban­ku“, to­dėl jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų veik­la kiek­vie­nais me­tais pa­si­pil­do šia kil­nia ak­ci­ja.
Šį­kart sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je da­ly­va­vo 11 po­li­ci­jos rė­mė­jų bei Pak­ruo­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vy­res­nio­ji ty­rė­ja Li­na Šniu­kie­nė. Į par­duo­tu­vę ap­si­pirk­ti už­su­kę 155 as­me­nys per vie­ną die­ną paau­ko­jo 366 vie­ne­tus mais­to pro­duk­tų.
Ka­dan­gi...

Nuo baleto iki hiphopo

2017 m. balandžio 14 d.
Ba­lan­džio 8–9 die­no­mis Es­ti­jos sos­ti­nė­je Ta­li­ne vy­ko WADF (World ar­tis­tic dan­ce fe­de­ra­tion) Šiau­rės Eu­ro­pos čem­pio­na­tas, su­kvie­tęs ke­lis šim­tus šo­kė­jų ko­ne iš vi­sos Eu­ro­pos. Lie­tu­vai čem­pio­na­te at­sto­va­vo trys šo­kių klu­bai, tarp jų ir Šiau­lių šo­kių klu­bas „Fla­min­gas“. Klu­bo šo­kė­jai pel­nė net 14 pri­zi­nių vie­tų.
Tre­čia­die­nį su­reng­to­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je šo­kė­jos, jų ma­mos ir šo­kių va­do­vė Dai­na Svirs­ky­tė-Švam­ba­rie­nė da­li­jo­si įspū­džiais iš tarp­tau­ti­nio čem­pio­na­to, ku­ria­me da­ly­va­vo pir­mą kar­tą...

Dienos populiariausi

Latvijos orkestras paliko šaltą Katedrą

2017 m. balandžio 21 d.
lankomiausias

Iš prisiminimų apie Pakruojo dvarą

2017 m. balandžio 21 d.
daugiausiai komentuotas