(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Trys „valstiečiai“ užsimanė cenzūros

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį trys „vals­tie­čiai“ – Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Ze­no­nas Strei­kus ir Ro­ber­tas Šark­nic­kas – Sei­me re­gist­ra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų ver­čia­ma ne ma­žiau kaip 50 pro­c. skel­bia­mo tu­ri­nio skelb­ti kaip tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.
Siū­lo­ma įpa­rei­go­ti, kad ži­niask­lai­dos prie­mo­nės iš­lai­ky­tų „pro­por­ci­ją tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos, po­zi­ty­vios nau­jie­nos bū­tų spaus­di­na­mos...

Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las

2017 m. kovo 16 d.
Dėl et­no­lo­gi­jos stu­di­jų su­grą­ži­ni­mo į aukš­tą­sias mo­kyk­las
Į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo pir­mi­nin­ką Vik­to­rą Pranc­kie­tį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tą,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­tą,
Sei­mo na­rius,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Mi­nist­rą pir­mi­nin­ką Sau­lių Skver­ne­lį,
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­rę Jur­gi­tą Pet­raus­kie­nę...

Pomidoro principas

2017 m. kovo 16 d.
Neiš­ken­čiau – į dai­gi­ni­mo lo­ve­lius ant pa­lan­gės su­bė­riau po­mi­do­rų ir pa­pri­kų sėk­las (nors ži­nau, kad vi­sa­da bū­na šiek tiek per anks­ti, nes jie, ko­vo­da­mi dėl sau­lės švie­sos, sku­ba užaug­ti, iš­tįs­ta ir nu­links­ta). Esu 100 pro­cen­tų ga­ran­tuo­ta, kad iš po­mi­do­rų sėk­lų iš­dygs po­mi­do­rų dai­gai, o iš pa­pri­kų – pa­pri­kų. Ly­giai taip pat, kaip iš ąžuo­lo gi­lės išau­ga ąžuo­liu­kas, o iš Sos­novs­kio barš­čio sėk­lų – de­šim­tys, o gal ir šim­tai in­va­zi­nių Sos­novs­kio „bar­ščiu­kų“. Ne­rei­kia bū­ti di­de­liu mi­čiu­ri­nu, kad su­vok­tu­mei: ką pa­sė­si – tą ir...

Ar visada neapsimoka pensijai kaupti „po mažai“?

2017 m. kovo 16 d.
Ar tu ma­ne my­li, mėgs­ta klau­si­nė­ti vy­ru ne­pa­si­ti­kin­ti žmo­na. Ar tu no­ri kaup­ti lė­šas pen­si­jų fon­duo­se? – ne­nus­to­ja klau­si­nė­ti žmo­gu­mi ne­pa­si­ti­kin­ti val­džia.
Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­mas ap­si­spręs­ti dėl kau­pi­mo nu­skam­bė­jo po­kri­zi­niu lai­ko­tar­piu. Per kri­zę „Sod­rai“ itin trū­ko lė­šų. A. Ku­bi­liaus vy­riau­sy­bė įmo­kas į pen­si­jų fon­dus ma­ži­no tri­mis „užė­ji­mais“ – dėl to įmo­kos kau­pi­mui bu­vo su­ma­žin­tos nuo 5,5 iki 1,5 pro­cen­to.
Dar kar­tą rėž­ti per įmo­kas val­džia...

Eks­por­tui nu­ma­to­mos pa­lan­kios są­ly­gos

2017 m. kovo 16 d.

Yra vis dau­giau ar­gu­men­tų sa­ky­ti, kad eks­por­tas at­si­ga­vo po 2015 me­tų su­krė­ti­mų. Eks­por­to au­gi­mą, pa­na­šų į bu­vu­sį prieš Ru­si­jos pa­skelb­tas san­kci­jas, pa­tvir­ti­na ne tik pa­skelb­ti nau­jau­si, sau­sio mė­nesio, no­mi­na­lie­ji pre­kių eks­por­to duo­me­nys, bet ir 2016 me­tų rea­lie­ji duo­me­nys.
Tie­sa, in­ves­tuo­to­jai at­sar­giai dar žvel­gia į po­li­ti­nę ša­lies rai­dą po rin­ki­mų ir lė­tai au­gan­čią už­sie­nio pa­klau­są, to­dėl ne­sku­ba di­din­ti ga­my­bos po­ten­cia­lo, rei­ka­lin­go dar...

Skurdo areštinė

2017 m. kovo 15 d.

„Spin­te­lė­je tu­riu tik pus­lit­rį tau­kų ir duo­nos kriaukš­lę. Bes­ve­riu vos 40 ki­log­ra­mų“, – go­do­jo į re­dak­ci­ją at­va­žia­vu­si kra­žiš­kė.
Mo­te­ris gy­ve­na iš 160 eu­rų neį­ga­lu­mo pa­šal­pos. Pas­ta­ruo­ju me­tu da­lį pi­ni­gų siųs­da­vo į Ang­li­ją iš­va­žia­vu­siai duk­rai, kol ji įsi­tvir­tins sve­ti­mo­je ša­ly­je. Kai pa­čiai pri­trūk­da­vo pi­ni­gų, pa­sko­lin­da­vo kai­my­nai. Da­bar jau ne­bes­ko­li­na, nes ne­si­ti­ki at­gau­ti sko­los.
Prie Sei­mo pi­ke­tuo­ja pen­si­nin­kai. No­ri at­kreip­ti dė­me­sį į tai, jog...

TŪRINĖS REKLAMOS KOMPLEKSO AUTORYSTĖS

2017 m. kovo 14 d.
Vilius PURONAS

Skulp­tū­ri­niai bul­va­ro ak­cen­tai iki šiol trau­kia vi­sus šiau­lie­čius ir mies­to sve­čius sa­vo emo­ci­niu ir pi­lie­ti­niu už­tai­su, ku­ris li­ko gy­vas ir šian­dien, praė­jus be­ne ke­tu­rioms de­šim­tims me­tų. Tai – ori­gi­na­lus reiš­ki­nys, ge­ra­no­riš­kas ir pra­smin­gas. Man ne­ži­no­ma ana­lo­gų pla­čia­ja­me pa­sau­ly­je. Anuo­met jis gi­mė kaip komp­lek­si­nis su­ma­ny­mas, pės­čių­jų gat­vę įpras­mi­nant.
Mo­nu­men­ta­lio­jo­je dai­lė­je įpras­ta ša­lia skulp­to­riaus (kū­ry­bi­nio žmo­gaus) ra­šy­ti ir...

MOTERS DIENĄ MES JAUČIAMĖS VYRAIS

2017 m. kovo 7 d.

Žmo­ni­ja – dvi­ly­tis pa­da­ras. Mes ne­ga­li­me vie­nas be ki­to. Mus ri­ša ne tik mei­lė, ku­rią tik jos su­pran­ta, mus ri­ša ir šei­ma, jos tei­sės bei pa­rei­gos. Vi­nį įkal­ti į sie­ną, šiukš­les iš­neš­ti – jos tei­sė, o ma­no – pa­rei­ga. Vai­ku­tį už­niū­niuo­ti, ki­sie­liaus iš­vir­ti – jos pa­rei­ga, o ma­no – tei­sė. Tai­gi...
Gi vie­šu­mo­je da­bar mo­te­riai be­li­ko tik kaž­ka­da kaž­kie­no iš­ko­vo­to­sios tei­sės, nors anks­čiau tu­rė­jo ir pri­vi­le­gi­jų: pro du­ris pra­leis­da­vo­me, vie­tą au­to­bu­se už­leis­da­vo­me...

Knygų mugė: jomarkas ar dvasios atlaidai?

2017 m. kovo 4 d.
Nie­kas ten ma­nęs va­ru ne­va­rė. Va­žia­vau pa­ti, iš anks­to ži­no­da­ma, kaip bus: taip pat, kaip per­nai, už­per­nai, prieš pen­ke­tą ar aš­tuo­ne­tą me­tų.Ne­ži­nau, ar va­žiuo­siu ki­tą­met. Gal­būt. Pail­sė­siu, pa­mir­šiu, gal­būt kaž­kas pa­si­keis. O gal vėl pa­si­duo­siu vi­suo­ti­niam en­tu­ziaz­mui ir azar­tui, kad bū­ti­nai rei­kia va­žiuo­ti, rei­kia ten bū­ti, kad mes be mu­gės ne­nu­rim­sim. Kal­bu apie tarp­tau­ti­nę Vil­niaus kny­gų mu­gę, va­sa­rio 23-26 die­no­mis su­reng­tą „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­muo­se. Jau aš­tuo­nio­lik­tą kar­tą...

Šimtas dienų plačiai užmerktomis akimis

2017 m. kovo 2 d.
Kai nau­ja­sis Sei­mas ir Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo sa­vo veik­lą, jie nuo­lat kar­to­jo – ne­sku­bė­ki­te ver­tin­ti, duo­ki­te lai­ko, leis­ki­te dirb­ti. Šim­tas die­nų pra­lė­kė grei­tai, ir nors ete­ry­je vy­ra­vo vie­nas po ki­to se­kę skan­da­lai nuo au­to­mo­bi­lio ir pal­to iki pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo, aiš­ku­mo apie nau­ją­ją val­džią jau tu­ri­me žy­miai dau­giau.
Pir­ma­sis pra­re­gė­ji­mas ap­lan­kė tuos, ku­rie „vals­tie­čius ir ža­liuo­sius“ pie­šė ro­ži­nė­mis spal­vo­mis. Be aiš­kios ideo­lo­gi­jos, be...

KODĖL DABARTINIS ŠIAULIŲ SIMBOLIS TOKS?

2017 m. kovo 2 d.

„Bar­da­kas“. Šiau­liai nie­ka­da ne­tu­rė­jo to­kio kvai­lo laik­me­čio. Mū­sų mies­to Ta­ry­ba at­si­dū­rė ant mo­ra­li­nio bank­ro­to ri­bos, mies­to vi­suo­me­nės bei švie­suo­me­nės va­di­na­mo „bar­da­ku“.
Pa­mink­las. At­si­ra­do po­rei­kis pa­mink­lą šiam laik­me­čiui pa­ga­min­ti, iš bron­zos nu­lie­ti, auk­su pa­deng­ti, ant Ma­la­vė­nų są­var­ty­no pa­sta­ty­ti tu­ris­tams lan­ky­ti. To­kiu bū­du įpras­min­ti marš­ru­tą „Vaikš­to­me už Šiau­lius“. Tam, kad ir atei­ties kar­toms pri­min­tu­me sa­vo mo­ra­li­nę ir...

Labiau mylime svetimus ir mirusius

2017 m. kovo 1 d.
Bet vis ­tiek kir­ba klau­si­mas – ko­dėl no­rint at­lik­ti ge­rą dar­bą rei­kia trenk­tis į Af­ri­ką. Juk be­dan­čių, skau­dan­čiais ir iš­ge­du­siais dan­ti­mis bur­nų pil­na Lie­tu­va. Nu­va­žiuo­tų bū­re­lis sa­va­no­rių odon­to­lo­gų į kai­mą. Su­tai­sy­tų, pa­gy­dy­tų ar­ba iš­rau­tų ir su­dė­tų nau­jus dan­tis bent vie­no kai­me­lio mo­te­ry­tėms, vy­rams, vai­kams.
Bū­tų gra­žu, ge­ra­šir­diš­ka ir pa­trio­tiš­ka! Kiek lai­mės su­teik­tų Lie­tu­vė­lės žmo­nėms, ku­rie nė bi­lie­tui į ra­jo­no cent­rą pi­ni­gų ne­suk­rapš­to, ką jau ten šne­kė­ti apie bran­gias odon­to­lo­go...

Karbauskio „skandalo“ pūtėjai išsikvėpė?

2017 m. kovo 1 d.
Svei­ka­tin­gu­mo me­tų ini­cia­to­rius, ini­cia­ty­vi­nės gru­pės „Už blai­vią“ koor­di­na­to­rius
Jau praė­jo 100 die­nų, kai dir­ba nau­ja­sis Sei­mas. Tik­riau­siai ne­rei­kė­jo net sva­jo­ti, kad su kri­ti­ka šiuo pra­di­niu lai­ko­tar­piu bus el­gia­ma­si sai­kin­gai, bus leis­ta Sei­mui įsi­va­žiuo­ti. Su per di­de­liais už­mo­jais atė­jo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS), kad ra­miai lauk­tų prie­šiš­kų in­te­re­sų gru­pės. Ma­žų ma­žiau­siai ga­li­me ma­ty­ti, kad ta kri­ti­ka bu­vo net la­bai kryp­tin­gai ša­liš­ka, o...

Perversmo būsena

2017 m. vasario 25 d.
Ko­dėl ša­lia džiaugs­mo, kad esa­me lais­vi, nuo­lat kiū­ti­na nu­si­vy­li­mo ir liū­de­sio še­šė­lis? Ko­dėl pa­lie­ka­me sa­vo ša­lį ją be­pro­tiš­kai my­lė­da­mi? Ko­dėl esa­me to­kie šal­ti ir sve­ti­mi vie­ni ki­tiems, nors iki pat šak­nų pa­nag­ri­nė­ję sa­vo ge­neo­lo­gi­nį me­dį, ko ge­ro, vi­si ga­lė­tu­me va­din­tis gi­mi­nė­mis? Kur ir ko­dėl pa­si­kly­do­me?
Šian­dien sun­ku at­kur­ti anos Nep­rik­lau­so­my­bės laik­tar­pio žmo­nių nuo­tai­kas ir li­ki­mus. Ga­li­me rem­tis tik is­to­ri­jos fak­tais, ku­rie liu­di­ja di­de­lius ano ir šio...

„Žiburio“ knygyne – ne pardavinėti, o dalinti knygas

2017 m. vasario 22 d.
Vyks­ta tai, kas neiš­ven­gia­ma: ant bankroto ribos Šiau­lių „Ži­bu­rio“ kny­gy­nas, Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė. Esu kny­gų skai­ty­to­jas, to­dėl ir – kny­gy­nų ir bib­lio­te­kų lan­ky­to­jas. Man tik­rai ne iki lem­pu­tės, kad nuo neat­me­na­mų lai­kų Šiau­lių pa­grin­di­nė­je gat­vė­je, mies­to šir­dy, sa­vo pri­gim­ti­mi švie­sios įstai­gos ga­li ne­lik­ti, o Sa­vi­val­dy­bė stra­te­gi­nes pa­tal­pas – par­duo­ti dar vie­nai par­duo­tu­vei, ka­vi­nei etc.
„Ži­bu­rį“ ge­si­na su­si­kau­pu­si per 80 tūks­tan­čių eu­rų sko­la. Di­de­li pi­ni­gai ma­žai įmo­nei...

Vienintelis valdžios prioritetas

2017 m. vasario 17 d.
Sto­vė­da­ma par­duo­tu­vė­je prie ka­sos, nu­gir­dau dvie­jų vy­rų po­kal­bį. Jie, ma­tyt, se­ni pa­žįs­ta­mi, gal bu­vę bend­ra­dar­biai, štai su­si­ti­ko ap­si­pirk­da­mi. „Kur tu da­bar?"– klau­sia vie­nas. „Is­lan­di­jo­je“ – at­sa­ko. „Ką dir­bi?“. „Aš ap­dai­li­nin­kas, tai vis­ką da­rau, glais­tau, da­žau. Net­ru­kus vėl vyk­siu į Is­lan­di­ją. O tu kur?“. Su­tik­ta­sis jam at­sa­ko, kad dir­ba vie­no­je vals­ty­bi­nė­je įmo­nė­je vis­kuo – tai­so, re­mon­tuo­ja, ką rei­kia, su­prask – auk­sa­ran­kis. Ei­lė trum­pa, aš spė­jau...

Ar sustabdys politines ambicijas greičio matuoklis?

2017 m. vasario 10 d.


Šiau­lių mies­to ta­ry­ba šian­dien ren­ka­si į po­sė­dį. Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kvie­čia da­ly­vau­ti ir mies­tie­čius. Ką po­li­ti­kai pa­ro­dys – dar vie­ną po­li­ti­nio cir­ko spek­tak­lį be bi­lie­tų ar pa­ga­liau im­sis mies­to rei­ka­lų?
Tre­čią mė­ne­sį jie spren­džia pra­ktiš­kai vie­nin­te­lį klau­si­mą – kas yra Ta­ry­bos dau­gu­ma? Ga­lynė­ja­si – ką ga­li dau­gu­ma, ko ne­ga­li, ką ga­li me­ras.
O mies­tas lau­kia. Ko­ne pus­šim­čio spren­di­mų priė­mi­mas yra ati­dė­lio­ja­mas ne vie­ną mė­ne­sį.
Vy­riau­sia­sis...

Suaugusiųjų melas prieš vaikų bejėgiškumą

2017 m. vasario 3 d.

Lie­tu­va pa­lai­do­jo ke­tur­me­tį ber­niu­ką. Ne mi­ru­sį nuo vė­žio. Ne nu­žu­dy­tą te­ro­ris­tų. O už­muš­tą mo­ti­nos su­gy­ven­ti­nio.
Li­gą ga­li­ma gy­dy­ti. Te­ro­ris­tų ar žiau­rių sve­ti­mų ban­di­tų ga­li­ma pa­si­sau­go­ti. Bet ko­kio­je si­tua­ci­jo­je at­si­du­ria ma­žas, tik gy­ven­ti pra­de­dan­tis vai­kas, kai te­ro­ris­tas kan­kin­to­jas gy­ve­na ša­lia, kvė­puo­ja tuo pa­čiu oru, iš tos pa­čios lėkš­tės ima duo­nos rie­kę?
Apie tai, ma­tyt, ne­pa­gal­vo­jo nei smur­tau­to­ją ap­klau­sęs bendraklasis...

Brango, brangsta ir brangs. Kiek?

2017 m. vasario 2 d.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas pra­ne­šė: po dve­jų me­tų kai­nų kri­ti­mo per­nai kai­nos pa­ki­lo 1,7 pro­cen­to. Žmo­nėms tai nė­ra jo­kia nau­jie­na. Kai­nų au­gi­mą jie ste­bė­jo ir tais me­tais, kai sta­tis­ti­ka at­kak­liai tei­gė, kad inf­lia­ci­ja – vi­du­ti­nis kai­nų ly­gis – ma­žė­ja. Ir šian­dien daž­nas pa­si­gin­čy­tų dėl už­fik­suo­to dy­džio – koks 1,7 pro­cen­to? Žmo­nės var­di­ja pre­kes, pa­slau­gas, ku­rios bran­go net ne pro­cen­tais, o kar­tais – die­nos pie­tūs, vi­zi­tas į ki­no teat­rą, gė­lės, ba­tai ir net dė­vė­ti...

Be investicijų ir eksporto vartojimas lėtės

2017 m. vasario 1 d.
DNB ana­li­ti­kas

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos au­gi­mas 2016 me­tais pa­spar­tė­jo iki 7 pro­cen­tų. Van­giai au­gant eks­por­tui, o ES in­ves­ti­ci­joms vis dar ne­pa­sie­kiant rea­lios eko­no­mi­kos, vi­daus var­to­ji­mas bu­vo pa­grin­di­nis BVP au­gi­mo va­rik­lis. Vis dėl­to, at­skai­čia­vus pa­di­dė­ju­sius au­to­mo­bi­lių de­ga­lų par­da­vi­mus, maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tys paau­go tik 4 pro­cen­tais, ar­ba 0,5 pro­cen­to ma­žiau nei 2015-ai­siais. Šiais me­tais lau­kia­ma ky­lan­čių ener­gi­jos kai­nų...

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas