(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Prie tvenkinio išliks obeliskas

2017 m. kovo 16 d.
Vytautas RUŠKYS

Sup­ro­jek­tuo­ta Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­ro da­ly­je esan­čios poil­sio zo­nos per­tvar­ka tarp Res­pub­li­kos ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries gat­vių. Dar­bams maž­daug ke­tu­rių hek­ta­rų plo­te, ku­ris mies­to gy­ven­to­jų va­di­na­mas Ra­sos tven­ki­nio te­ri­to­ri­ja, rei­kia maž­daug pu­sės mi­li­jo­no eu­rų.

vytautas@skrastas.lt

Pro­jek­ti­nių pa­siū­ly­mų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta­me ap­ta­ri­me pa­brė­žė, kad ne­bus ar­do­mi ar griau­na­mi te­ri­to­ri­jo­je esan­tys pa­grin­di­niai ob­jek­tai.

Iš­liks ir vie­nas mies­to sim­bo­lių – ant kal­niu­ko sto­vin­tis obe­lis­kas Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bei. Tik jį nu­ma­ty­ta pri­deng­ti ap­link ruo­šia­ma pa­so­din­ti aug­me­ni­ja.

Ap­link tven­ki­nį pla­čiai pa­skli­du­sios apie de­šimt de­ko­ra­ty­vi­nių skulp­tū­rų bus per­kel­tos į vie­ną kam­pe­lį.

Liks ir ki­ta te­ri­to­ri­jos puoš­me­na – di­džiu­liai ak­me­nys tven­ki­nio pa­kraš­ty­je prie Res­pub­li­kos gat­vės. Nau­jų na­tū­ra­lių gam­tos gro­žy­bių ne­be­no­ri­ma ieš­ko­ti. Ta­čiau siū­lo­ma ki­to­kių ak­cen­tų – iš be­to­no.

Bus sta­to­mi nau­ji sti­li­zuo­ti tven­ki­nio pa­kran­čių ap­švie­ti­mo stul­pai, mon­tuo­ja­mos sti­li­zuo­tos lem­pos.

Ta­ke­lius pės­tie­siems nu­ma­ty­ta iš­klo­ti trin­ke­lė­mis. Rie­du­ti­nin­kams maž­daug 800 met­rų ta­ką ap­link tven­ki­nį ke­ti­na­ma išas­fal­tuo­ti.

Pro­jek­ti­nių spren­di­nių svars­ty­mo da­ly­viai pa­siū­lė prie tven­ki­nio neį­reng­ti plia­žo, nors ar­chi­tek­tas nu­ma­tė. Sua­be­jo­ta, ar sau­gu van­de­ny­je sta­ty­ti be­to­ni­nius lus­tus, kad ant jų už­lip­tų žmo­nės.

Ta­čiau pa­na­šios ga­li­mos ri­zi­kos neat­bai­dė nuo nau­jo ak­cen­to tven­ki­ny­je – nu­ties­ti virš van­dens pės­čių­jų ta­ką be­maž iki fon­ta­no.

Pa­siū­ly­ta pro­jek­tuo­to­jams pa­reng­ti tech­no­lo­gi­nius spren­di­nius van­den­tie­kio at­ša­kai, kad žie­mą bū­tų pa­to­gu iš­lie­ti čiuo­žyk­lą ant tven­ki­nio.

Ta­čiau li­ko neaiš­ku, ar nu­ma­ty­to­je per­tvar­ky­ti te­ri­to­ri­jo­je iš­liks ta­ry­bi­niais lai­kais vei­kęs vie­ša­sis tua­le­tas. Šis be­to­ni­nių konst­ruk­ci­jų sta­ti­nys ke­li de­šimt­me­čiai lie­ka už­mū­ry­tais lan­gais ir du­ri­mis, vis la­biau apau­ga ša­bakš­ty­nais. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ne­ran­da tur­to sa­vi­nin­ko, kad ap­tar­tų ob­jek­to li­ki­mą.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ki­tais me­tais Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­re esan­čio tven­ki­nio te­ri­to­ri­ją ruo­šia­ma­si per­tvar­ky­ti.

Pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus de­monst­ra­vo ir ko­men­ta­vo jų au­to­rius Lu­kas Vens­lo­vas iš Kau­no.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas