(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Mediena perkama po 15 eurų, o pasivogiama už 1 eurą

2017 m. kovo 9 d.
Vytautas RUŠKYS

„Per­ka­ma me­die­na už kiet­met­rį kai­nuo­ja apie 15 eu­rų, o jei pa­vog­ta iš pri­va­taus miš­ko, tai jo sa­vi­nin­kui skai­čiuo­ja­ma tik po 1 eu­rą“, – sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no Ki­vy­lių gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža.

Jis tai pa­ty­rė, kai su­ga­vo miš­ko va­gį ir no­rė­jo, kad šis tin­ka­mai at­si­skai­ty­tų su sa­vi­nin­ku.

vytautas@skrastas.lt

R. Pie­ža jo šei­mai pri­klau­san­čia­me miš­ke Pa­va­daks­čio kai­me va­gys­tę pa­ste­bė­jo, kai me­džiai bu­vo iš­kirs­ti ir iš­vež­ti. Pats su­se­kė va­gį ir pa­rei­ka­la­vo atly­gin­ti ža­lą to­kia kai­na, kiek rin­ko­je kai­nuo­ja per­ka­ma me­die­na – po 15 eu­rų už kiet­met­rį.

Va­gis at­si­sa­kė tiek mo­kė­ti. Tuo­met R. Pie­ža pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Ga­vo at­sa­ky­mą, kad at­si­sa­ky­ta pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Po­li­ci­ja mo­ty­va­vo: „Ka­dan­gi ne­nus­ta­ty­ta tie­sio­gi­nė ty­čia, be to iš­kirs­ta ver­tė ne­sie­kia 3 MGL ža­los dy­džio, nuo ku­rio at­si­ran­da bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė“ (MGL – tai ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka 2016 me­tais, kai įvy­ko va­gys­tė, bu­vo 38 eu­rai – re­dak­ci­jos pa­sta­ba).

Po­li­ci­ja tei­gė, kad re­mia­si Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­ki­jos pra­ne­ši­mu „Dėl ne­nu­kirs­to miš­ko kai­nos“, ku­ria­me kiet­met­rio pa­vog­tų me­džių ver­tė nu­ro­dy­ta šiek tiek di­dė­les­nė kaip 1 eu­ras.

Su to­kiu tur­to ver­tės ap­skai­čia­vi­mu ne­su­tin­kan­tis miš­ko šei­mi­nin­kas krei­pė­si į Tel­šių ap­skri­ties pro­ku­ra­tū­rą. Ji at­sa­kė, kad nė­ra pa­grin­do abe­jo­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­ki­jos duo­me­ni­mis, at­si­sa­kė ten­kin­ti skun­dą.

Į re­dak­ci­ją krei­pę­sis R. Pie­ža tei­gė, kad to­kie ap­skai­čia­vi­mai lyg at­ri­ša ran­kas miš­ko va­gims.

„Jie ga­li sve­ti­ma­me miš­ke pri­si­kirs­ti sunk­ve­ži­mį mal­kų, o kai bū­na su­čiup­ti ga­li teig­ti, kad tai pa­da­rė ne­ty­čia ir už tą su­kve­ži­mį su­mo­kė­ti ne­pil­ną de­šim­tį eu­rų“, – sa­kė R. Pie­ža.

Mat tuo­met po­li­ci­ja ne­baus, o sa­vi­nin­kas grei­čiau­siai ne­siims rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo.

„Juk man rei­kė­tų dau­giau iš­lai­dų ir lai­ko ci­vi­li­ne tvar­ka kreip­tis į teis­mą, kad už pa­vog­tus me­džius gau­čiau vos ke­lis eu­rus“ – su­skai­čia­vo R. Pie­ža.

Ma­žei­kių miš­kų urė­das Gin­ta­ras Ne­mu­nis tvir­ti­no, nie­ko ne­ži­nąs apie va­gys­tę Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­ki­jo­je.

„Į Ma­žei­kių miš­kų urė­di­ją ne­si­krei­pė nei po­li­ci­ja, nei pro­ku­ra­tū­ra. Urė­di­ja nė­ra at­li­ku­si jo­kių ofi­cia­lių įvy­kių me­die­nos ma­ta­vi­mų bei kai­nos skai­čia­vi­mų“, – ra­šo­ma Ma­žei­kių miš­kų urė­di­jos laiš­ke re­dak­ci­jai.

Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­kas Vy­tau­tas Lau­cė re­dak­ci­jai tei­gė, kad bu­vo pa­pra­šy­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­no pa­sa­ky­ti, ko­kia yra kai ku­rių miš­ko me­džių ver­tė, ta­čiau jo­kio ofi­cia­laus raš­to ne­ren­gė Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ki­vy­lių kai­mo gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža ste­bi­si, kad me­die­na ke­lio­li­ką kar­tų pi­giau įkai­no­ja­ma va­giui, ne­gu jos pir­kė­jui.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas