(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Akmenės rajone

Mediena perkama po 15 eurų, o pasivogiama už 1 eurą

2017 m. kovo 9 d.
Vytautas RUŠKYS

„Per­ka­ma me­die­na už kiet­met­rį kai­nuo­ja apie 15 eu­rų, o jei pa­vog­ta iš pri­va­taus miš­ko, tai jo sa­vi­nin­kui skai­čiuo­ja­ma tik po 1 eu­rą“, – sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no Ki­vy­lių gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža.

Jis tai pa­ty­rė, kai su­ga­vo miš­ko va­gį ir no­rė­jo, kad šis tin­ka­mai at­si­skai­ty­tų su sa­vi­nin­ku.

vytautas@skrastas.lt

R. Pie­ža jo šei­mai pri­klau­san­čia­me miš­ke Pa­va­daks­čio kai­me va­gys­tę pa­ste­bė­jo, kai me­džiai bu­vo iš­kirs­ti ir iš­vež­ti. Pats su­se­kė va­gį ir pa­rei­ka­la­vo atly­gin­ti ža­lą to­kia kai­na, kiek rin­ko­je kai­nuo­ja per­ka­ma me­die­na – po 15 eu­rų už kiet­met­rį.

Va­gis at­si­sa­kė tiek mo­kė­ti. Tuo­met R. Pie­ža pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Ga­vo at­sa­ky­mą, kad at­si­sa­ky­ta pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą. Po­li­ci­ja mo­ty­va­vo: „Ka­dan­gi ne­nus­ta­ty­ta tie­sio­gi­nė ty­čia, be to iš­kirs­ta ver­tė ne­sie­kia 3 MGL ža­los dy­džio, nuo ku­rio at­si­ran­da bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė“ (MGL – tai ba­zi­nė so­cia­li­nė iš­mo­ka 2016 me­tais, kai įvy­ko va­gys­tė, bu­vo 38 eu­rai – re­dak­ci­jos pa­sta­ba).

Po­li­ci­ja tei­gė, kad re­mia­si Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­ki­jos pra­ne­ši­mu „Dėl ne­nu­kirs­to miš­ko kai­nos“, ku­ria­me kiet­met­rio pa­vog­tų me­džių ver­tė nu­ro­dy­ta šiek tiek di­dė­les­nė kaip 1 eu­ras.

Su to­kiu tur­to ver­tės ap­skai­čia­vi­mu ne­su­tin­kan­tis miš­ko šei­mi­nin­kas krei­pė­si į Tel­šių ap­skri­ties pro­ku­ra­tū­rą. Ji at­sa­kė, kad nė­ra pa­grin­do abe­jo­ti Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­ki­jos duo­me­ni­mis, at­si­sa­kė ten­kin­ti skun­dą.

Į re­dak­ci­ją krei­pę­sis R. Pie­ža tei­gė, kad to­kie ap­skai­čia­vi­mai lyg at­ri­ša ran­kas miš­ko va­gims.

„Jie ga­li sve­ti­ma­me miš­ke pri­si­kirs­ti sunk­ve­ži­mį mal­kų, o kai bū­na su­čiup­ti ga­li teig­ti, kad tai pa­da­rė ne­ty­čia ir už tą su­kve­ži­mį su­mo­kė­ti ne­pil­ną de­šim­tį eu­rų“, – sa­kė R. Pie­ža.

Mat tuo­met po­li­ci­ja ne­baus, o sa­vi­nin­kas grei­čiau­siai ne­siims rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo.

„Juk man rei­kė­tų dau­giau iš­lai­dų ir lai­ko ci­vi­li­ne tvar­ka kreip­tis į teis­mą, kad už pa­vog­tus me­džius gau­čiau vos ke­lis eu­rus“ – su­skai­čia­vo R. Pie­ža.

Ma­žei­kių miš­kų urė­das Gin­ta­ras Ne­mu­nis tvir­ti­no, nie­ko ne­ži­nąs apie va­gys­tę Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­ki­jo­je.

„Į Ma­žei­kių miš­kų urė­di­ją ne­si­krei­pė nei po­li­ci­ja, nei pro­ku­ra­tū­ra. Urė­di­ja nė­ra at­li­ku­si jo­kių ofi­cia­lių įvy­kių me­die­nos ma­ta­vi­mų bei kai­nos skai­čia­vi­mų“, – ra­šo­ma Ma­žei­kių miš­kų urė­di­jos laiš­ke re­dak­ci­jai.

Nau­jo­sios Ak­me­nės gi­ri­nin­kas Vy­tau­tas Lau­cė re­dak­ci­jai tei­gė, kad bu­vo pa­pra­šy­tas po­li­ci­jos pa­rei­gū­no pa­sa­ky­ti, ko­kia yra kai ku­rių miš­ko me­džių ver­tė, ta­čiau jo­kio ofi­cia­laus raš­to ne­ren­gė Ak­me­nės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Au­to­riaus nuo­tr.

Ki­vy­lių kai­mo gy­ven­to­jas Ro­mual­das Pie­ža ste­bi­si, kad me­die­na ke­lio­li­ką kar­tų pi­giau įkai­no­ja­ma va­giui, ne­gu jos pir­kė­jui.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentarai (13)

123, 2017-03-27 22:02
Eilinis policijos bajeris, o prokuratūra dengia, kaip akli kačiukai. Juk TEMIDĖ užrištomis akimis. Jokių paskaičiavimų nėra, bet policija aiškiaregė. Kam aplamai ji reikalinga.. Paskutiniai įvykiai parodė policijos neveiklumą ir verkšlenimą.Siūlau dar pabandyti parašyti skundą Šiaulių apygardos vyr. prokurorui, gal padės.

Ka, 2017-03-22 12:09
Tiksliai nezinau, bet aplink kivylius daznai smaukos

kike, 2017-03-19 22:12
Kur gyvena tas Norkus?

N, 2017-03-19 07:17
Ar tas vagis ne Ramūnas Norkus? Jis daugiausia vagia:D

N, 2017-03-19 07:17
Ar tas vagis ne Ramūnas Norkus? Jis daugiausia vagia:D

N, 2017-03-19 07:17
Ar tas vagis ne Ramūnas Norkus? Jis daugiausia vagia:D

N, 2017-03-19 07:17
Ar tas vagis ne Ramūnas Norkus? Jis daugiausia vagia:D

N, 2017-03-19 07:17
Ar tas vagis ne Ramūnas Norkus? Jis daugiausia vagia:D

laisvas, 2017-03-12 20:10
To goga. Locho komentaras. Tam pačiam Akmenė rajone, savo laiku, kreipiausi dėl išvogto miško. Žinai, loche, kiek turėjau problemų, kol nesumažinau išvogto miško vertės iki tokios, kai kriminalistams nebereikia ieškoti kas pavogė.

goga, 2017-03-12 16:31
tai kreipkis kaip priklauso parasyk pareiskima nustatyk nuostolius one is lempos kaimieti jei nemoki samdyk advokata o ne po redakcijas lakstyk loche

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 13

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 13
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />