(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Šiaulių rajono literatai pristatė eilėraščių rinktinę

2017 m. kovo 21 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Penk­ta­die­nį Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je (Šiau­lių r.) pri­sta­ty­ta tre­čio­ji Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nė „Rap­so­di­ja“. 300 eg­zemp­lio­rių iš­leis­ta­me lei­di­ny­je – 25 kū­rė­jų 150 ei­lė­raš­čių.

daliak@skrastas.lt

Į tre­čio­sios Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos ei­lė­raš­čių rink­ti­nės „Rap­so­di­ja“ pri­sta­ty­mą „Žo­džiai iš šir­dies“ Gruz­džių A. Gri­ciaus bib­lio­te­ko­je su­si­rin­ko gau­sus bū­rys kū­rė­jų, lei­di­nio au­to­rių ir ren­gė­jų, sve­čių.

Žais­min­gai, iš­ra­din­gai ren­gi­nį ve­du­sios Li­na Kas­pa­rie­nė ir Al­bi­na Bud­rec­kie­nė džiau­gė­si, jog pa­ga­liau už­gi­mė pa­pras­tų, ne­la­bai pa­si­tu­rin­čių žmo­nių kū­di­kis. Tre­čia­sis. La­bai lau­kia­mas ir gei­džia­mas. Mer­gai­tė, ku­ri jau ga­vo Rap­so­di­jos var­dą. Kū­mos­na pra­šy­ti ža­dė­jo tą, kas bu­vo ar­čiau­siai: ir už­gim­ti pa­dė­jo, ir dėl „met­ri­kų“ su­laks­tė, ir marš­ki­nai­čiais pa­si­rū­pi­no.

„Kaip ir vi­si kū­di­kiai – vai­ke­lis ke­lis pus­la­pius ra­mus, o ki­tuo­se, žiū­rėk, kad už­kly­kia“, – iš­si­da­vė A. Bud­rec­kie­nė, jog kal­ba­ma ne apie tik­rą kū­di­kį, o apie nau­ją lei­di­nį.

Ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos va­do­vei, be­si­rū­pi­nu­siai tre­čio­sios rink­ti­nės iš­lei­di­mu, re­da­ga­vi­mu Ni­jo­lei Gir­niu­vie­nei kū­rė­jai do­va­no­jo do­va­nų: „ri­di­kiu­lį“, plunks­ną, su ku­ria ga­li­ma ra­šy­ti, su­ve­ny­ri­nį an­ge­liu­ką. Su­dė­jus vi­sų do­va­nų žo­džių pir­mą­sias rai­des išė­jo žo­dis „Rap­so­di­ja“. Pa­dė­ko­ta ir Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jai Va­le­ri­jai Alek­sand­ra­vi­čie­nei.

Ra­jo­no ei­liuo­to­jus su tre­čio­sios rink­ti­nės iš­lei­di­mu svei­ki­nu Gruz­džių se­niū­nė Ni­jo­lė Bag­do­na­vi­čie­nė: „Man Die­vas ne­da­vė su­ge­bė­ji­mų kur­ti ei­les. Bet aš la­bai di­džiuo­juo­siu ku­rian­čiais žmo­nė­mis“. Dai­nų, iliu­zi­nį nu­me­rį at­li­ko Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Gruz­džių fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riai Kan­sue­la Ma­čiu­le­vi­čiū­tė ir Ma­rius Ta­ra­se­vi­čius.

„Rap­so­di­jo­je“ links­mai ir liūd­nai, jaus­min­gai ir iš­min­tin­gai, me­lo­din­gai skam­ba Al­bi­nos Bud­rec­kie­nės, Al­do­nos Ma­ri­jos Rad­vens­kai­tės-Vei­ka­lie­nės, Alek­sand­ros Mi­ko­lai­tie­nės, An­ge­lės Kie­lie­nės, Da­lios Kud­re­vi­čie­nės, Da­lios Poš­kai­tės-Švap­lie­nės, Dia­nos Bor­tos-Kir­ja­nie­nės, Edi­tos Vil­kie­nės, Ele­nos Vil­čiaus­kie­nės, Gra­ži­nos Sla­vi­kie­nės, Ire­nos Šu­fins­kie­nės, Ja­ni­nos Bru­žie­nės, Jur­gi­tos Ja­siš­ky­tės, Jū­ra­tės Ul­vi­dai­tės-For­mans­kės, Lai­mos Ste­po­na­vi­čie­nės, Lai­mos Zda­na­vi­čie­nės, Li­nos Kas­pa­rie­nės, Ma­ry­tės Le­su­tie­nės, Sand­ros Ged­vi­lai­tės, Va­le­ri­jos Alek­sand­ra­vi­čie­nės, Vir­gi­ni­jos Be­niu­šie­nės, Zig­ri­dos Da­ni­kaus­kie­nės, Zi­tos Au­ry­lie­nės bei dvie­jų su poe­zi­ja su­si­drau­ga­vu­sių vy­riš­kių – Be­no Vy­tau­to Gar­bin­čiaus ir An­ta­no Aba­ko – ei­lės.

Kū­rė­jai sa­vo ei­les skai­tė ir per ku­pi­ną švie­sos, ge­ros nuo­tai­kos ren­gi­nį.

Ra­jo­no li­te­ra­tai anks­čiau yra iš­lei­dę dvi kū­ry­bos rink­ti­nes: 2006 me­tais – „Šir­dim už­deg­siu ža­lią ber­žo ug­nį“ ir kū­ry­bos al­ma­na­chą „Blyks­niai“ (2014). Į bend­rą Šiau­lių ra­jo­no li­te­ra­tų aso­cia­ci­ją kū­rė­jai su­si­bū­rė 2012 me­tais, su­jun­gus du di­džiuo­sius li­te­ra­tų klu­bus – Kur­šė­nų „At­gai­vą“ ir Gruz­džių „Girs­tu­lę“ bei pa­vie­nius kū­rė­jus.

Au­to­rės nuo­tr.

Ei­les iš nau­jo­sios ei­lių rink­ti­nės „Rap­so­di­ja“ skai­tė bū­re­lis Gruz­džių ir Ša­ky­nos li­te­ra­tų.

Tre­čią­ją kū­ry­bos rink­ti­nę Šiau­lių ra­jo­no li­te­ra­tai pa­va­di­no „Rap­so­di­ja“. Lei­di­nys, ku­ria­me – 25 kū­rė­jų 150 ei­lė­raš­čių, iš­leis­tas 300 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu.

Su tre­čią­ja ei­lių rink­ti­ne ra­jo­no li­te­ra­tus svei­ki­no ir sal­džią do­va­ną įtei­kė Gruz­džių se­niū­nė Ni­jo­lė Bag­do­na­vi­čie­nė.

Šiau­lių ra­jo­no Li­te­ra­tų aso­cia­ci­jos va­do­vė Ni­jo­lė Gir­niu­vie­nė džiau­gė­si nau­ju lei­di­niu ir dė­ko­jo kiek­vie­nam kū­rė­jui. „Jei ne­bū­tų jū­sų, ku­rian­čių žmo­nių, ne­bū­tų ir kny­gų“ – tvir­ti­no.

Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Gruz­džių fi­lia­lo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rius Ma­rius Ta­ra­se­vi­čius li­te­ra­tų šven­tę pa­pil­dė iliu­zi­jos me­no nu­me­riu.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas