(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Rajoniniame „Šimtakojyje“ nugalėjo pakražantiškiai artistai

2017 m. kovo 18 d.

Ket­vir­ta­die­nį Pak­ra­žan­ty­je su­reng­ta Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų ap­žiū­ra-šven­tė „Šim­ta­ko­jis 2017“.

Dėl tei­sės at­sto­vau­ti ra­jo­nui re­gio­ni­nia­me tu­re var­žė­si še­ši ko­lek­ty­vai. Nu­ga­lė­to­ju iš­rink­tas šei­mi­nin­kų – Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro – vai­kų dra­mos bū­re­lio spek­tak­lis „Be­ge­mo­tas, ku­ris bi­jo­jo skie­pų“ (pa­gal M. Mu­cau­re­ko pa­sa­ką). Spek­tak­lį re­ži­sa­vo Da­nu­tė Anan­kai­tė, cho­reog­ra­fė Gin­ta­rė Gu­že­lie­nė. Pak­ra­žan­tiš­kiai pa­mo­kan­čią is­to­ri­ją veš į re­gio­ni­nį tu­rą, ku­ris ba­lan­džio 8-19 die­no­mis bus su­reng­tas Kre­tin­go­je.

Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro sce­no­je dar pa­si­ro­dė Kel­mės"Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los vai­kų dra­mos bū­re­lis, at­ve­žęs spek­tak­lį pa­gal S. Pal­ta­na­vi­čiaus pje­sę „Mė­ly­nių krū­mo šei­mi­nin­kė“ (mo­ky­to­jos A. Baš­kie­nė ir A. Nar­bu­tie­nė).

Du ko­lek­ty­vai at­vy­ko iš Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro. Va­do­vau­ja­mas re­ži­sie­rės Jū­ra­tės San­kaus­kie­nės, vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas su­vai­di­no spek­tak­lį pa­gal I. Bumb­laus­kie­nę „Bo­ru­žė li­pu­tė“, o jau­ni­mo dra­mos ko­lek­ty­vas – „Te­gy­vuo­ja drau­gys­tė“.

Lio­lių pa­grin­di­nės mo­kyk­los vai­kų dra­mos bū­re­lis ins­ce­ni­za­vo pa­sa­ką „Šim­tas ka­ra­liš­kų zui­kių“ (va­do­vė A. Balt­ru­šai­tie­nė). Spek­tak­lį pa­gal J. Ja­nuš­ke­vi­čiū­tės pje­sę „Par­šiu­kas Ika­ras“ su­vai­di­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas „Pe­pi­nu­kas“ (re­ži­sie­rė O. Gra­nic­kie­nė").

Jau­nų­jų ar­tis­tų pa­si­ro­dy­mus ver­ti­no ko­mi­si­ja (Kel­mės ma­žo­jo teat­ro ak­to­rius ir re­ži­sie­rius Ge­di­mi­nas Tri­jo­nis, Kel­mės ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Ja­dzė Gaup­šie­nė ir Rai­mon­da Blu­žie­nė).

Šie­met Pak­ra­žan­ty­je su­reng­ta jau de­vin­to­ji „Šim­ta­ko­jo“ šven­tė-ap­žiū­ra.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Da­lios KAR­PA­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos bū­re­lio ar­tis­tai su­vai­di­no pa­mo­kan­tį spek­tak­lį pa­gal M. Mu­cau­re­ko pa­sa­ką apie be­ge­mo­tą, ku­ris bi­jo­jo skie­pų ir ta­po nu­ga­lė­to­jais.

Spek­tak­lį pa­gal J. Ja­nuš­ke­vi­čiū­tės pje­sę „Par­šiu­kas Ika­ras“ su­vai­di­no Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro vai­kų dra­mos ko­lek­ty­vas „Pe­pi­nu­kas“ (re­ži­sie­rė O. Gra­nic­kie­nė).

Pir­mą sy­kį vai­kų ir jau­ni­mo teat­rų ap­žiū­ro­je da­ly­va­vo Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los vai­kų dra­mos bū­re­lis, at­ve­žęs spek­tak­lį pa­gal S. Pal­ta­na­vi­čiaus pje­sę „Mė­ly­nių krū­mo šei­mi­nin­kė“ (mo­ky­to­jos A. Baš­kie­nė ir A. Nar­bu­tie­nė).

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas