(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Aukcionas

2017 m. kovo 18 d.

KEL­MĖS RA­JO­NO SA­VI­VAL­DY­BĖS AD­MI­NIST­RA­CI­JA AUK­CIO­NO BŪ­DU PAR­DUO­DA:

1. Ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8018, plo­tas 599,46 kv. m, kul­tū­ros na­mų pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8029, plo­tas 915,11 kv. m, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 0,5979 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5454/0002:369 Pa­ši­lės k. v., esan­čius Ši­lo g. 23, Pa­ši­lės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 11 218,58 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 1 428,58 Eur. Re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 1 122,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 9 val.

2. Mo­kyk­los pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7016, bend­ras plo­tas 713,33 kv. m, ūki­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7027, už­sta­ty­tas plo­tas 160 kv. m, ūki­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7049, už­sta­ty­tas plo­tas 25 kv. m, kie­mo rū­sį, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7038, už­sta­ty­tas plo­tas 24 kv. m, kie­mo sta­ti­nį (šu­li­nį), uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7052, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 1,5172 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5468/0001:296 Šed­ba­rų k. v., esan­čius Šu­kiš­kių g. 17, Šu­kiš­kių k., Ty­tu­vė­nų apy­l. sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 6 435,41 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 1 148,41 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 643,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 10 val.

3. Pastatą–pirtį, uni­ka­lus Nr. 5497-0017-0010, plo­tas 100,44 kv. m, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 0,0757 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5424/0001:22 Kiau­no­rių k. v., esan­čius Ber­žy­no g. 8, Kiau­no­rių k., Ty­tu­vė­nų apy­l. sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 1 755,26 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 302,26 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 175,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 11 val.

4. Pes­ti­ci­dų san­dė­lį, uni­ka­lus Nr. 4400-2787-9958, pes­ti­ci­dų san­dė­lio bokš­tą, uni­ka­lus Nr. 4400-2787-9970, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jas – ku­ro už­py­li­mo aikš­te­lę, plo­tas 514,03 kv. m, uni­ka­lus Nr. 4400-2788-0226, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jas – lėk­tu­vo pa­ki­li­mo ta­ką, uni­ka­lus Nr. 4400-2788-0215, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 4,5776 ha, ka­dast­ro Nr. 5442/0002:42 Moc­kai­čių k. v., esan­čius Ky­bu­čių g. 26 A, Ky­bu­čių k., Ty­tu­vė­nų apy­l. sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 30 721,53 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 23 804,53 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 3 072,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 14 val.

Do­ku­men­tų da­ly­vau­ti auk­cio­ne re­gist­ra­ci­jos pra­džia – 2017-04-04, 9 val., pa­bai­ga – 2017-04-05, 16 val., ad­re­sas: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė (212 ka­bi­ne­tas). As­me­nys, auk­cio­no da­ly­viai, do­ku­men­tus re­gist­ruo­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne pa­tei­kia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riui, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je (212 ka­bi­ne­tas). Dar­buo­to­jas, at­sa­kin­gas už pro­gra­mos vyk­dy­mą: Al­do­na Ku­čins­kie­nė, vyr. spe­cia­lis­tė, tel. (8 427) 69063, el. pa­štas – al­do­na.kucinskiene@kelme.lt. Auk­cio­nas vyks Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je, 212 ka­bi­ne­te, tie­sio­giai, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to daik­tų par­da­vi­mo vie­šo­jo auk­cio­no bū­du tvar­kos ap­ra­šu (pa­tvir­tin­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2014-10-28 nu­ta­ri­mu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252). Par­duo­da­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo­jo auk­cio­no są­ly­gos skel­bia­mos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je: http://www.kel­me.lt/Privatizavimas33762.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 346117

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />