(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Aukcionas

2017 m. kovo 18 d.

KEL­MĖS RA­JO­NO SA­VI­VAL­DY­BĖS AD­MI­NIST­RA­CI­JA AUK­CIO­NO BŪ­DU PAR­DUO­DA:

1. Ad­mi­nist­ra­ci­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8018, plo­tas 599,46 kv. m, kul­tū­ros na­mų pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5498-7004-8029, plo­tas 915,11 kv. m, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 0,5979 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5454/0002:369 Pa­ši­lės k. v., esan­čius Ši­lo g. 23, Pa­ši­lės k., Kra­žių sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 11 218,58 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 1 428,58 Eur. Re­gist­ra­ci­jos mo­kes­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 1 122,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 9 val.

2. Mo­kyk­los pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7016, bend­ras plo­tas 713,33 kv. m, ūki­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7027, už­sta­ty­tas plo­tas 160 kv. m, ūki­nį pa­sta­tą, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7049, už­sta­ty­tas plo­tas 25 kv. m, kie­mo rū­sį, uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7038, už­sta­ty­tas plo­tas 24 kv. m, kie­mo sta­ti­nį (šu­li­nį), uni­ka­lus Nr. 5493-6005-7052, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 1,5172 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5468/0001:296 Šed­ba­rų k. v., esan­čius Šu­kiš­kių g. 17, Šu­kiš­kių k., Ty­tu­vė­nų apy­l. sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 6 435,41 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 1 148,41 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 643,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 10 val.

3. Pastatą–pirtį, uni­ka­lus Nr. 5497-0017-0010, plo­tas 100,44 kv. m, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 0,0757 ha, ka­dast­ri­nis Nr. 5424/0001:22 Kiau­no­rių k. v., esan­čius Ber­žy­no g. 8, Kiau­no­rių k., Ty­tu­vė­nų apy­l. sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 1 755,26 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 302,26 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 175,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 11 val.

4. Pes­ti­ci­dų san­dė­lį, uni­ka­lus Nr. 4400-2787-9958, pes­ti­ci­dų san­dė­lio bokš­tą, uni­ka­lus Nr. 4400-2787-9970, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jas – ku­ro už­py­li­mo aikš­te­lę, plo­tas 514,03 kv. m, uni­ka­lus Nr. 4400-2788-0226, su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jas – lėk­tu­vo pa­ki­li­mo ta­ką, uni­ka­lus Nr. 4400-2788-0215, ir šiam ob­jek­tui pri­skir­tą že­mės skly­pą, plo­tas 4,5776 ha, ka­dast­ro Nr. 5442/0002:42 Moc­kai­čių k. v., esan­čius Ky­bu­čių g. 26 A, Ky­bu­čių k., Ty­tu­vė­nų apy­l. sen., Kel­mės r. Pra­di­nė ob­jek­to par­da­vi­mo kai­na 30 721,53 Eur, iš šios su­mos že­mės skly­po pra­di­nė par­da­vi­mo kai­na 23 804,53 Eur. Re­gist­ra­ci­jos da­ly­vau­ti auk­cio­ne mo­kes­tis 50 Eur, pra­di­nis įna­šas ne ma­žes­nis kaip 3 072,00 Eur. Auk­cio­no da­ta ir lai­kas – 2017-04-06, 14 val.

Do­ku­men­tų da­ly­vau­ti auk­cio­ne re­gist­ra­ci­jos pra­džia – 2017-04-04, 9 val., pa­bai­ga – 2017-04-05, 16 val., ad­re­sas: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė (212 ka­bi­ne­tas). As­me­nys, auk­cio­no da­ly­viai, do­ku­men­tus re­gist­ruo­tis da­ly­vau­ti auk­cio­ne pa­tei­kia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riui, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je (212 ka­bi­ne­tas). Dar­buo­to­jas, at­sa­kin­gas už pro­gra­mos vyk­dy­mą: Al­do­na Ku­čins­kie­nė, vyr. spe­cia­lis­tė, tel. (8 427) 69063, el. pa­štas – al­do­na.kucinskiene@kelme.lt. Auk­cio­nas vyks Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė­je, 212 ka­bi­ne­te, tie­sio­giai, va­do­vau­jan­tis Vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to daik­tų par­da­vi­mo vie­šo­jo auk­cio­no bū­du tvar­kos ap­ra­šu (pa­tvir­tin­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės 2014-10-28 nu­ta­ri­mu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252). Par­duo­da­mo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vie­šo­jo auk­cio­no są­ly­gos skel­bia­mos in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je: http://www.kel­me.lt/Privatizavimas33762.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 346117

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas