(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Būstai

2017 m. kovo 18 d.

KEL­MĖS RA­JO­NO SA­VI­VAL­DY­BĖS AD­MI­NIST­RA­CI­JA PER­KA GY­VE­NA­MO­SIOS PAS­KIR­TIES BŪS­TĄ

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įstai­gos ko­das 188768730, bu­vei­nė – Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, in­ter­ne­to sve­tai­nės ad­re­sas – www.kel­me.lt, tel. (8 427) 69063, faks. (8427) 69052, el. pa­štas al­do­na.kucinskiene@kelme.lt, skel­bia­mų de­ry­bų bū­du per­ka sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­dui plės­ti būs­tą (pa­skir­tis – gy­ve­na­mo­ji):

1. Kel­mės mies­te vie­no kam­ba­rio 1 bu­tą ;

2. Kel­mės mies­te dvie­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;

3. Kel­mės mies­te tri­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;

4. Kel­mės mies­te vie­no kam­ba­rio 1 bu­tą 1-ame aukš­te (neį­ga­lia­jam);

5. Ty­tu­vė­nų mies­te­ly­je dvie­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;

6. Ty­tu­vė­nų mies­te­ly­je tri­jų kam­ba­rių 1 bu­tą.

Rei­ka­la­vi­mai per­ka­miems gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tams, bu­tams – vie­no kam­ba­rio bu­tas tu­ri bū­ti ne ma­žes­nio kaip 28 kv. m ir ne di­des­nio kaip 40 kv. m nau­din­go plo­to, dvie­jų kam­ba­rių bu­tas ne ma­žes­nio kaip 40 kv. m ir ne di­des­nio kaip 57 kv. m. m nau­din­go plo­to, tri­jų kam­ba­rių bu­tas ne ma­žes­nio kaip 55 kv. m ir ne di­des­nio kaip 67 kv. m nau­din­go plo­to, vie­nas vie­no kam­ba­rio bu­tas (Kel­mės mies­te) tu­ri bū­ti 1-ame aukš­te (neį­ga­lia­jam). Būs­tai tu­ri bū­ti pa­to­gio­je vie­to­je su­si­sie­ki­mo at­žvil­giu, ge­ros tech­ni­nės būk­lės, tin­ka­mas gy­ven­ti be pa­pil­do­mų re­mon­to iš­lai­dų, su vi­sais ar­ba da­li­niais pa­to­gu­mais. Būs­tas ne­ga­li bū­ti per­leis­tas tre­tie­siems as­me­nims, įkeis­tas ar ki­taip su­var­žy­tos jo val­dy­mo ir nau­do­ji­mo tei­sės, ne­tu­ri bū­ti įsi­sko­li­ni­mų už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.

Pir­ki­mo do­ku­men­tai (būs­to pir­ki­mo są­ly­gos ir pa­raiš­kos for­ma) iš­duo­da­mi Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riu­je ad­re­su: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, 212 kab., dar­bo die­no­mis nuo 8 val. iki 17 val. Do­ku­men­tus ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.kel­me.lt In­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tel. (8 427) 69063. Kan­di­da­tas kar­tu su pa­raiš­ką tu­ri pa­teik­ti būs­to do­ku­men­tus: būs­to nuo­sa­vy­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų, ka­dast­ri­nių duo­me­nų by­los, būs­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­to ko­pi­jas, jei­gu bu­tas yra at­nau­jin­ta­me (mo­der­ni­zuo­ta­me) na­me, tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma pa­žy­ma apie sa­vi­nin­ko įsi­pa­rei­go­ji­mus. Pa­raiš­ka ir ki­ti do­ku­men­tai tu­ri bū­ti su­nu­me­ruo­ti, pa­sku­ti­nia­me la­pe tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas pa­tei­kia­mų do­ku­men­tų la­pų skai­čius ir tai pa­tvir­tin­ta kan­di­da­to ar­ba jo įga­lio­to as­mens pa­ra­šu. Kan­di­da­to tei­kia­mi do­ku­men­tai tu­ri bū­ti pa­reng­ti lie­tu­vių kal­ba. Do­ku­men­tai pa­tei­kia­mi už­kli­juo­ta­me vo­ke su už­ra­šu „So­cia­li­nio būs­to pir­ki­mas“ Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė.

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo (priė­mi­mo) ter­mi­nas: iki 2017 m. ba­lan­džio 3 d. 16 val.

Pa­raiš­kų priė­mi­mo vie­ta: Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­rius, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, 212 kab., dar­bo die­no­mis nuo 8 val. iki 17 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 346116

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas