(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Būstai

2017 m. kovo 18 d.

KEL­MĖS RA­JO­NO SA­VI­VAL­DY­BĖS AD­MI­NIST­RA­CI­JA PER­KA GY­VE­NA­MO­SIOS PAS­KIR­TIES BŪS­TĄ

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, įstai­gos ko­das 188768730, bu­vei­nė – Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, in­ter­ne­to sve­tai­nės ad­re­sas – www.kel­me.lt, tel. (8 427) 69063, faks. (8427) 69052, el. pa­štas al­do­na.kucinskiene@kelme.lt, skel­bia­mų de­ry­bų bū­du per­ka sa­vi­val­dy­bės so­cia­li­nio būs­to fon­dui plės­ti būs­tą (pa­skir­tis – gy­ve­na­mo­ji):

1. Kel­mės mies­te vie­no kam­ba­rio 1 bu­tą ;

2. Kel­mės mies­te dvie­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;

3. Kel­mės mies­te tri­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;

4. Kel­mės mies­te vie­no kam­ba­rio 1 bu­tą 1-ame aukš­te (neį­ga­lia­jam);

5. Ty­tu­vė­nų mies­te­ly­je dvie­jų kam­ba­rių 1 bu­tą;

6. Ty­tu­vė­nų mies­te­ly­je tri­jų kam­ba­rių 1 bu­tą.

Rei­ka­la­vi­mai per­ka­miems gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­sta­tams, bu­tams – vie­no kam­ba­rio bu­tas tu­ri bū­ti ne ma­žes­nio kaip 28 kv. m ir ne di­des­nio kaip 40 kv. m nau­din­go plo­to, dvie­jų kam­ba­rių bu­tas ne ma­žes­nio kaip 40 kv. m ir ne di­des­nio kaip 57 kv. m. m nau­din­go plo­to, tri­jų kam­ba­rių bu­tas ne ma­žes­nio kaip 55 kv. m ir ne di­des­nio kaip 67 kv. m nau­din­go plo­to, vie­nas vie­no kam­ba­rio bu­tas (Kel­mės mies­te) tu­ri bū­ti 1-ame aukš­te (neį­ga­lia­jam). Būs­tai tu­ri bū­ti pa­to­gio­je vie­to­je su­si­sie­ki­mo at­žvil­giu, ge­ros tech­ni­nės būk­lės, tin­ka­mas gy­ven­ti be pa­pil­do­mų re­mon­to iš­lai­dų, su vi­sais ar­ba da­li­niais pa­to­gu­mais. Būs­tas ne­ga­li bū­ti per­leis­tas tre­tie­siems as­me­nims, įkeis­tas ar ki­taip su­var­žy­tos jo val­dy­mo ir nau­do­ji­mo tei­sės, ne­tu­ri bū­ti įsi­sko­li­ni­mų už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas.

Pir­ki­mo do­ku­men­tai (būs­to pir­ki­mo są­ly­gos ir pa­raiš­kos for­ma) iš­duo­da­mi Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­riu­je ad­re­su: Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, 212 kab., dar­bo die­no­mis nuo 8 val. iki 17 val. Do­ku­men­tus ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.kel­me.lt In­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tel. (8 427) 69063. Kan­di­da­tas kar­tu su pa­raiš­ką tu­ri pa­teik­ti būs­to do­ku­men­tus: būs­to nuo­sa­vy­bę pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų, ka­dast­ri­nių duo­me­nų by­los, būs­to ener­gi­nio nau­din­gu­mo ser­ti­fi­ka­to ko­pi­jas, jei­gu bu­tas yra at­nau­jin­ta­me (mo­der­ni­zuo­ta­me) na­me, tu­ri bū­ti pa­tei­kia­ma pa­žy­ma apie sa­vi­nin­ko įsi­pa­rei­go­ji­mus. Pa­raiš­ka ir ki­ti do­ku­men­tai tu­ri bū­ti su­nu­me­ruo­ti, pa­sku­ti­nia­me la­pe tu­ri bū­ti nu­ro­dy­tas pa­tei­kia­mų do­ku­men­tų la­pų skai­čius ir tai pa­tvir­tin­ta kan­di­da­to ar­ba jo įga­lio­to as­mens pa­ra­šu. Kan­di­da­to tei­kia­mi do­ku­men­tai tu­ri bū­ti pa­reng­ti lie­tu­vių kal­ba. Do­ku­men­tai pa­tei­kia­mi už­kli­juo­ta­me vo­ke su už­ra­šu „So­cia­li­nio būs­to pir­ki­mas“ Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė.

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo (priė­mi­mo) ter­mi­nas: iki 2017 m. ba­lan­džio 3 d. 16 val.

Pa­raiš­kų priė­mi­mo vie­ta: Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo sky­rius, Vy­tau­to Di­džio­jo g. 58, Kel­mė, 212 kab., dar­bo die­no­mis nuo 8 val. iki 17 val.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ire­na Si­ru­sie­nė

Užs. Nr. 346116

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (24)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />