(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

Nuoma

2017 m. kovo 18 d.

UŽ­VEN­ČIO SE­NIŪ­NI­JA SKEL­BIA PA­TAL­PŲ NUO­MOS KON­KUR­SĄ

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (įstai­gos ko­das 188648019, ad­re­sas: P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav.) vyk­do, sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio, 34,23 kv. m. ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų, esan­čių Že­mai­tės g. 1, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav. (uni­ka­lus Nr. 5493-4000-6017),

vie­šą nuo­mos kon­kur­są:

1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.

2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė 5 (pen­ki) me­tai.

3. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 0,50 eu­rų per mė­ne­sį (be PVM) už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.

4. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:

Pa­raiš­kų priė­mi­mo ter­mi­nas iki 2017 m. ko­vo 31 d. 15.30 val. (įskai­ty­ti­nai).

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo vie­ta – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.) Pa­pil­do­mai in­for­ma­ci­ją tei­kia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jos se­niū­nas Li­nas Ma­čer­nius, tel. 8 427 60111; el. p. li­nas.macernius@kelme.lt

Kon­kur­so da­ly­viai pri­va­lo su­mo­kė­ti pra­di­nį įna­šą, ku­ris ly­gus 3 mė­ne­sių nu­sta­ty­tam pra­di­niam nuo­mpi­ni­gių dy­džiui be PVM, į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jos (ko­das 188648019) at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą Nr. LT704010043800129710, esan­čią AB DNB ban­ke.“

Fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, no­rin­tys da­ly­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se, skel­bi­me nu­ro­dy­tu lai­ku pa­tei­kia už­kli­juo­tą vo­ką, ant vo­ko tu­ri bū­ti už­ra­šy­ta nuo­ro­da „Ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų vie­šam nuo­mos kon­kur­sui“.

Nus­ta­ty­tos for­mos pa­raiš­kos iš­duo­da­mos Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.) dar­bo die­no­mis nuo 8 val. iki 17 val. Taip pat jas ga­li­ma ras­ti ir in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.kel­me.lt.

In­for­ma­ci­ja apie ko­mi­si­jos po­sė­dį:

po­sė­dis įvyks 2017 m. ba­lan­džio 3 d. 11 val., Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.).

Se­niū­nas LI­NAS MA­ČER­NIUS

Užs. Nr. 346071

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />