(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Nuoma

2017 m. kovo 18 d.

UŽ­VEN­ČIO SE­NIŪ­NI­JA SKEL­BIA PA­TAL­PŲ NUO­MOS KON­KUR­SĄ

Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (įstai­gos ko­das 188648019, ad­re­sas: P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav.) vyk­do, sa­vi­val­dy­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio, 34,23 kv. m. ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų, esan­čių Že­mai­tės g. 1, Už­ven­čio m., Kel­mės r. sav. (uni­ka­lus Nr. 5493-4000-6017),

vie­šą nuo­mos kon­kur­są:

1. Ob­jek­to nau­do­ji­mo pa­skir­tis – ad­mi­nist­ra­ci­nei veik­lai vyk­dy­ti.

2. Tur­to nuo­mos su­tar­ties truk­mė 5 (pen­ki) me­tai.

3. Pra­di­nis nuo­mpi­ni­gių dy­dis: 0,50 eu­rų per mė­ne­sį (be PVM) už vie­ną kvad­ra­ti­nį met­rą.

4. Kon­kur­so lai­mė­to­jas sa­vo lė­šo­mis pa­tal­pų nuo­mos su­tar­tį tu­ri įre­gist­ruo­ti Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­re.

In­for­ma­ci­ja apie pa­raiš­kų priė­mi­mą:

Pa­raiš­kų priė­mi­mo ter­mi­nas iki 2017 m. ko­vo 31 d. 15.30 val. (įskai­ty­ti­nai).

Pa­raiš­kų pa­tei­ki­mo vie­ta – Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­ja (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.) Pa­pil­do­mai in­for­ma­ci­ją tei­kia Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jos se­niū­nas Li­nas Ma­čer­nius, tel. 8 427 60111; el. p. li­nas.macernius@kelme.lt

Kon­kur­so da­ly­viai pri­va­lo su­mo­kė­ti pra­di­nį įna­šą, ku­ris ly­gus 3 mė­ne­sių nu­sta­ty­tam pra­di­niam nuo­mpi­ni­gių dy­džiui be PVM, į Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jos (ko­das 188648019) at­si­skai­to­mą­ją są­skai­tą Nr. LT704010043800129710, esan­čią AB DNB ban­ke.“

Fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys, no­rin­tys da­ly­vau­ti ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų vie­ša­me nuo­mos kon­kur­se, skel­bi­me nu­ro­dy­tu lai­ku pa­tei­kia už­kli­juo­tą vo­ką, ant vo­ko tu­ri bū­ti už­ra­šy­ta nuo­ro­da „Ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to pa­tal­pų vie­šam nuo­mos kon­kur­sui“.

Nus­ta­ty­tos for­mos pa­raiš­kos iš­duo­da­mos Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.) dar­bo die­no­mis nuo 8 val. iki 17 val. Taip pat jas ga­li­ma ras­ti ir in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.kel­me.lt.

In­for­ma­ci­ja apie ko­mi­si­jos po­sė­dį:

po­sė­dis įvyks 2017 m. ba­lan­džio 3 d. 11 val., Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Už­ven­čio se­niū­ni­jo­je (P. Vi­šins­kio g. 10, Už­ven­tis, Kel­mės r. sav.).

Se­niū­nas LI­NAS MA­ČER­NIUS

Užs. Nr. 346071

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas