(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Gamink ir Balsuok
Ro­mual­da KUL­ŠY­TĖ, Pak­ruo­jo J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Pa­gerb­ti Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiai

2017 m. kovo 14 d.

Per šven­ti­nį Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mą Kel­mė­je pa­gerb­ti ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiai.

Ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis Gar­bės pi­lie­čio ženk­lą įtei­kė ir juos­tą už­ri­šo is­to­ri­kui, ra­šy­to­jui, dip­lo­ma­tui, pro­fe­so­riui, ha­bi­li­tuo­tam hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui Al­fon­sui Ei­din­tui už iš­skir­ti­nį in­dė­lį Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo, kul­tū­ros, kraš­to ap­sau­gos ir tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­ty­se.

Dviem ra­jo­nui nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms gar­bės var­dai su­teik­ti po mir­ties.

Už nuo­pel­nus Lie­tu­vos iš­si­lais­vi­ni­mo ko­vo­je, at­si­da­vu­sią sie­lo­va­di­nę veik­lą ir Lie­tu­vos ti­kin­čių­jų tei­sių gy­ni­mą so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais gar­bės var­dą pel­nė ku­ni­gas Juo­zas Raz­man­tas. Ap­do­va­no­ji­mą at­siė­mė jo ar­ti­mie­ji.

Kel­mės ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­das (po mir­ties) su­teik­tas ir il­ga­me­čiam ra­jo­no kul­tū­ros dar­buo­to­jui, bu­vu­siam Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui Al­giui Pet­rui Krut­ke­vi­čiui už di­de­lius nuo­pel­nus ir ak­ty­vią iš­skir­ti­nę veik­lą Kel­mės ra­jo­no kul­tū­ros bei švie­ti­mo sri­ty­je. Ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas A. Krut­ke­vi­čiaus naš­lei Vi­liu­tei Krut­ke­vi­čie­nei.

Ko­vo 11-ąją Kel­mės At­gi­mi­mo aikš­tė­je vy­ko iš­kil­min­ga Lie­tu­vos vals­ty­bės vė­lia­vos pa­kė­li­mo ce­re­mo­ni­ja, Kul­tū­ros cent­re su­reng­tas Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­nos mi­nė­ji­mas-kon­cer­tas „Bu­vom, esam, bū­sim“.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Vai­dos SUT­KIE­NĖS nuo­tr.

Gar­bės pi­lie­čio var­das su­teik­tas is­to­ri­kui, ra­šy­to­jui, dip­lo­ma­tui, pro­fe­so­riui, ha­bi­li­tuo­tam hu­ma­ni­ta­ri­nių moks­lų dak­ta­rui Al­fon­sui Ei­din­tui. (Ša­lia – Kel­mės ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis.) Dar dviem ra­jo­nui nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms gar­bin­gi ap­do­va­no­ji­mai su­teik­ti po mir­ties.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas