(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Žarėnuose – šventinis koncertas „ Aš tavo gimtinė“

2017 m. kovo 14 d.

Tre­čia­die­nį Ža­rė­nų kul­tū­ros na­muo­se su­reng­ta dvi­gu­ba šven­tė, skir­ta Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo bei Tarp­tau­ti­nei mo­te­rų so­li­da­ru­mo die­nai pa­mi­nė­ti.

Pa­va­sa­rio šauks­mo pa­lies­ti ža­rė­nie­čiai rin­ko­si į Kul­tū­ros na­mų sa­lę. Vos pra­da­rius du­ris, akys kliu­vo už mo­te­rų klu­bo rank­dar­bių, ku­riuos ža­rė­niš­kės ruo­šė vi­są žie­mą. Apž­vel­gus dar­be­lius Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ša­ky­nos fi­lia­lo di­rek­to­rė Si­gu­tė But­vi­die­nė pa­svei­ki­no mo­te­ris šven­tės pro­ga ir pa­kvie­tė pa­klau­sy­ti šven­ti­nio kon­cer­to, skir­to mo­te­rims pa­gerb­ti.

Ant­ro­je kon­cer­to da­ly­je bu­vo ak­cen­tuo­ja­ma Ko­vo 11-osios lais­vės die­na. Kon­cer­ta­vo me­no ko­lek­ty­vo iš Jo­niš­kio ra­jo­no Skaist­gi­rio fi­lia­lo at­li­kė­jai (va­do­vė Bi­ru­tė Dau­gi­ny­tė), dai­nas skir­da­mi Nep­rik­lau­so­my­bę at­kū­ru­siai Lie­tu­vai.

Kon­cer­tas bai­gė­si, bet klau­sy­to­jai (ne vie­nas ir aša­rą nu­brau­kęs) il­gais plo­ji­mais dė­ko­jo at­li­kė­jams.

Su šven­te svei­ki­no Ša­ky­nos se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ri­na Ged­mi­nie­nė, Ža­rė­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė ir se­niū­nai­tė Jo­lan­ta Ge­da­mins­kie­nė, bend­ruo­me­nės na­rys, kraš­to­ty­ri­nin­kas Leo­nar­das Skė­rys. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė įtei­kė mo­te­rims po kar­de­lio dai­ge­lį.

„Sau­lės spin­du­lys, pa­lie­tęs dar be­la­pį kle­vą, – pa­ža­di­no jį jau nau­jam gy­ve­ni­mui. Žmo­gus, iš­gė­ręs gurkš­nį kle­vo su­los, pa­jau­tė pul­suo­jan­tį pa­va­sa­rį. O pa­va­sa­rio pir­ma­sis šauk­lys – pra­žy­dęs tul­pės žie­das mo­ters ran­ko­se. Pa­va­sa­ris ir mo­te­ris – tai gy­vy­bės sim­bo­liai, šau­kian­tys į gy­ve­ni­mo pra­smės ieš­ko­ji­mą“, – sa­kė Ša­ky­nos fi­lia­lo di­rek­to­rė Si­gu­tė But­vi­die­nė.

Po šven­ti­nio ren­gi­nio bu­vo ap­tar­ti ei­na­mie­ji klau­si­mai, su­si­ję su ar­tė­jan­čia pa­ra­pi­jos šven­te – bir­že­lio 24 die­ną Ža­rė­nų pa­ra­pi­jai su­kan­ka 230 me­tų.

„Kraš­to ži­nių“ inf.

Si­gu­tės But­vi­die­nės nuo­tr.

Per šven­ti­nį kon­cer­tą Ža­rė­nuo­se kon­cer­ta­vo Jo­niš­kio ra­jo­no Skaist­gi­rio fi­lia­lo at­li­kė­jai.

Mo­te­rų klu­bo auk­sa­ran­kės su­ren­gė rank­dar­bių pa­ro­dą.

Šiau­lių ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro Ša­ky­nos fi­lia­lo di­rek­to­rė Si­gu­tė But­vi­die­nė dė­ko­jo sve­čiams iš Jo­niš­kio ra­jo­no Skaist­gi­rio fi­lia­lo už šven­ti­nį kon­cer­tą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas