(detali)

Orai Šiauliuose

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai
Kelmės rajone

„Tramtatulyje“ vėl skambėjo žemaitiškas žodis

2017 m. kovo 10 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Tre­čia­die­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re vy­ko try­lik­to­jo Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių-lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ ra­jo­ni­nis tu­ras.

Iš­rink­ta de­šimt ge­riau­sių­jų pa­sa­ko­to­jų, mu­zi­kuo­to­jų, ku­rie at­sto­vaus ra­jo­nui Že­mai­ti­jos re­gio­ni­nia­me tu­re Tel­šiuo­se.

daliak@skrastas.lt

Pa­sa­ko­to­jai, dai­ni­nin­kai, mu­zi­kan­tai

Ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kė – Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja kul­tū­ri­nei veik­lai, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro eks­per­tė-kon­sul­tan­tė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to folk­lo­ro an­samb­lio „Vai­gu­va“ va­do­vė Dia­na Mar­ti­nai­tie­nė, na­rės – Kel­mės ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Ja­nu­šie­nė, Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ire­na Kas­pa­ra­vi­čie­nė) nu­spren­dė, jog į re­gio­ni­nį tu­rą Tel­šiuo­se vyks de­šimt pa­sa­ko­to­jų ir mu­zi­kuo­to­jų iš 24 pa­si­ro­dy­mų (36 da­ly­viai).

Ma­žiau­sių­jų, 3-6 me­tų vai­kų am­žiaus gru­pė­je, nu­ga­lė­to­ja pri­pa­žin­ta Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­ja Au­gus­tė Sa­mui­ly­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė).

7-10 me­tų gru­pė­je į Že­mai­ti­jos re­gio­ni­nį tu­rą iš­rink­tas kank­liuo­to­jas iš Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Do­man­tas Sau­no­rius (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė) ir Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sa­ko­to­jas Her­kus Ma­sals­kis (mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Nar­bu­tie­nė).

11-14 me­tų gru­pės nu­ga­lė­to­ja pri­pa­žin­ta Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los ka­pe­la (va­do­vas Os­val­das Ger­be­nis), Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jos Ga­bi­ja Va­si­liaus­kai­tė ir Ag­nė Ar­laus­kai­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė), Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Pau­liaus Dzvan­kaus­ko ir Po­vi­lo Sau­no­riaus inst­ru­men­ti­nis due­tas (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė), Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus ka­pe­la (mo­ky­to­jas Sta­sys But­kus), Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos pa­sa­ko­to­ja Jur­gi­ta Stun­gu­ry­tė (mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Ba­raus­kie­nė).

Vy­riau­sių­jų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jas Ro­kas Jur­gi­las (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė San­kaus­kie­nė).

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Dia­na Mar­ti­nai­tie­nė, ap­žvelg­da­ma ra­jo­ni­nį „Tram­ta­tu­lio“ tu­rą Kel­mė­je, sa­kė, jog da­ly­vių pa­si­ro­dy­mai jai su­tei­kė daug džiaugs­mo. Be to, Kel­mės ra­jo­ne da­ly­vių „Tram­ta­tu­ly­je“, pa­sak D. Mar­ti­nai­tie­nės, bū­na dau­giau­sia iš vi­sų re­gio­no ra­jo­nų. Ir da­ly­viai – stip­riau­si. „Ačiū mo­ky­to­jams, tė­ve­liams, ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams, dai­li­nin­kui, su­kū­ru­siam nau­ją „Tram­ta­tu­lio“ ženk­lą“, – dė­ko­jo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Apie Vil­bė­ną, Varp­kal­nį, Gu­de­lių pi­li­kę...

„Tram­ta­tu­lį“ Kel­mė­je ve­du­si praė­ju­sių me­tų kon­kur­so da­ly­vė Eve­li­na Ter­lec­ky­tė iš Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos sa­kė, jog šių­me­ti­nis ren­gi­nys skir­tas Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams.

Pi­lia­kal­niai at­si­ra­do prieš tūks­tan­tį me­tų, jų Lie­tu­vo­je pri­skai­čiuo­ja apie 900. Že­mai­ti­jo­je pi­lia­kal­nių ma­žiau ne­gu Aukš­tai­ti­jo­je ir Dzū­ki­jo­je.

Nuo XVI am­žiaus tau­ti­niai kos­tiu­mai ta­po vals­tie­čių išei­gi­niais dra­bu­žiais. Tau­ti­nis kos­tiu­mas, pa­sak ve­dan­čio­sios, yra lie­tu­vių tau­ti­nis sim­bo­lis, kar­tu su vė­lia­va ir her­bu.

„Tram­ta­tu­lio“ pa­sa­ko­tai pa­pa­sa­ko­jo pa­da­vi­mų, sak­mių apie Pil­ti­nės, Pi­liu­ko pi­lia­kal­nius, Varp­kal­nį, Girgž­du­tės kal­ną, Me­džio­kal­nį, Gu­de­lių pi­li­kę, apie tai, iš kur ki­lo Vil­bė­no var­das, Du­bė­nų pa­va­di­ni­mas.

Au­to­rės nuo­tr.

Šių­me­ti­nia­me „Tram­ta­tu­ly­je“ da­ly­va­vo ir nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po vi­sos trys Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jos: Au­gus­tė Sa­mui­ly­tė (ma­žiau­sių­jų gru­pė, iki 6 me­tu­kų), Ga­bi­ja Va­si­liaus­kai­tė (kai­rė­je) ir Ag­nė Ar­laus­kai­tė (11-14 me­tų gru­pė). Mer­gai­tes ruo­šė mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė.

Do­man­tas Sau­no­rius iš Kel­mės kul­tū­ros cent­ro (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė) kank­liuos ir re­gio­nia­me „Tram­ta­tu­ly­je“.

Nu­ga­lė­to­ja ta­pu­si ka­pe­la iš Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus (mo­ky­to­jas Sta­sys But­kus) at­li­ko liau­diš­kus šo­kius „Pjo­viau šie­ną“ ir „Šlei­va krei­va kar­vi“.

Ren­gi­nį ve­dė praė­ju­sio „Tram­ta­tu­lio“ da­ly­vė, Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos moks­lei­vė Eve­li­na Ter­lec­ky­tė.

Kel­mės kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­kas And­rius Se­sels­kas su­kū­rė nau­ją „Tram­ta­tu­lio“ ženk­lą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos (1)

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas

keywords=" border='0' alt='' />