(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

„Tramtatulyje“ vėl skambėjo žemaitiškas žodis

2017 m. kovo 10 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Tre­čia­die­nį Kel­mės kul­tū­ros cent­re vy­ko try­lik­to­jo Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių-lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ ra­jo­ni­nis tu­ras.

Iš­rink­ta de­šimt ge­riau­sių­jų pa­sa­ko­to­jų, mu­zi­kuo­to­jų, ku­rie at­sto­vaus ra­jo­nui Že­mai­ti­jos re­gio­ni­nia­me tu­re Tel­šiuo­se.

daliak@skrastas.lt

Pa­sa­ko­to­jai, dai­ni­nin­kai, mu­zi­kan­tai

Ko­mi­si­ja (pir­mi­nin­kė – Šiau­lių kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja kul­tū­ri­nei veik­lai, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro folk­lo­ro eks­per­tė-kon­sul­tan­tė, Šiau­lių uni­ver­si­te­to folk­lo­ro an­samb­lio „Vai­gu­va“ va­do­vė Dia­na Mar­ti­nai­tie­nė, na­rės – Kel­mės ra­jo­no Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Ire­na Ja­nu­šie­nė, Kel­mės „Kra­žan­tės“ pro­gim­na­zi­jos lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja Ire­na Kas­pa­ra­vi­čie­nė) nu­spren­dė, jog į re­gio­ni­nį tu­rą Tel­šiuo­se vyks de­šimt pa­sa­ko­to­jų ir mu­zi­kuo­to­jų iš 24 pa­si­ro­dy­mų (36 da­ly­viai).

Ma­žiau­sių­jų, 3-6 me­tų vai­kų am­žiaus gru­pė­je, nu­ga­lė­to­ja pri­pa­žin­ta Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­ja Au­gus­tė Sa­mui­ly­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė).

7-10 me­tų gru­pė­je į Že­mai­ti­jos re­gio­ni­nį tu­rą iš­rink­tas kank­liuo­to­jas iš Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Do­man­tas Sau­no­rius (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė) ir Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sa­ko­to­jas Her­kus Ma­sals­kis (mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Nar­bu­tie­nė).

11-14 me­tų gru­pės nu­ga­lė­to­ja pri­pa­žin­ta Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los ka­pe­la (va­do­vas Os­val­das Ger­be­nis), Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jos Ga­bi­ja Va­si­liaus­kai­tė ir Ag­nė Ar­laus­kai­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė), Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Pau­liaus Dzvan­kaus­ko ir Po­vi­lo Sau­no­riaus inst­ru­men­ti­nis due­tas (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė), Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus ka­pe­la (mo­ky­to­jas Sta­sys But­kus), Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos pa­sa­ko­to­ja Jur­gi­ta Stun­gu­ry­tė (mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Ba­raus­kie­nė).

Vy­riau­sių­jų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jas Ro­kas Jur­gi­las (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė San­kaus­kie­nė).

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Dia­na Mar­ti­nai­tie­nė, ap­žvelg­da­ma ra­jo­ni­nį „Tram­ta­tu­lio“ tu­rą Kel­mė­je, sa­kė, jog da­ly­vių pa­si­ro­dy­mai jai su­tei­kė daug džiaugs­mo. Be to, Kel­mės ra­jo­ne da­ly­vių „Tram­ta­tu­ly­je“, pa­sak D. Mar­ti­nai­tie­nės, bū­na dau­giau­sia iš vi­sų re­gio­no ra­jo­nų. Ir da­ly­viai – stip­riau­si. „Ačiū mo­ky­to­jams, tė­ve­liams, ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riams, dai­li­nin­kui, su­kū­ru­siam nau­ją „Tram­ta­tu­lio“ ženk­lą“, – dė­ko­jo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė.

Apie Vil­bė­ną, Varp­kal­nį, Gu­de­lių pi­li­kę...

„Tram­ta­tu­lį“ Kel­mė­je ve­du­si praė­ju­sių me­tų kon­kur­so da­ly­vė Eve­li­na Ter­lec­ky­tė iš Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos sa­kė, jog šių­me­ti­nis ren­gi­nys skir­tas Pi­lia­kal­nių ir Tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams.

Pi­lia­kal­niai at­si­ra­do prieš tūks­tan­tį me­tų, jų Lie­tu­vo­je pri­skai­čiuo­ja apie 900. Že­mai­ti­jo­je pi­lia­kal­nių ma­žiau ne­gu Aukš­tai­ti­jo­je ir Dzū­ki­jo­je.

Nuo XVI am­žiaus tau­ti­niai kos­tiu­mai ta­po vals­tie­čių išei­gi­niais dra­bu­žiais. Tau­ti­nis kos­tiu­mas, pa­sak ve­dan­čio­sios, yra lie­tu­vių tau­ti­nis sim­bo­lis, kar­tu su vė­lia­va ir her­bu.

„Tram­ta­tu­lio“ pa­sa­ko­tai pa­pa­sa­ko­jo pa­da­vi­mų, sak­mių apie Pil­ti­nės, Pi­liu­ko pi­lia­kal­nius, Varp­kal­nį, Girgž­du­tės kal­ną, Me­džio­kal­nį, Gu­de­lių pi­li­kę, apie tai, iš kur ki­lo Vil­bė­no var­das, Du­bė­nų pa­va­di­ni­mas.

Au­to­rės nuo­tr.

Šių­me­ti­nia­me „Tram­ta­tu­ly­je“ da­ly­va­vo ir nu­ga­lė­to­jo­mis ta­po vi­sos trys Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jos: Au­gus­tė Sa­mui­ly­tė (ma­žiau­sių­jų gru­pė, iki 6 me­tu­kų), Ga­bi­ja Va­si­liaus­kai­tė (kai­rė­je) ir Ag­nė Ar­laus­kai­tė (11-14 me­tų gru­pė). Mer­gai­tes ruo­šė mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė.

Do­man­tas Sau­no­rius iš Kel­mės kul­tū­ros cent­ro (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė) kank­liuos ir re­gio­nia­me „Tram­ta­tu­ly­je“.

Nu­ga­lė­to­ja ta­pu­si ka­pe­la iš Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus (mo­ky­to­jas Sta­sys But­kus) at­li­ko liau­diš­kus šo­kius „Pjo­viau šie­ną“ ir „Šlei­va krei­va kar­vi“.

Ren­gi­nį ve­dė praė­ju­sio „Tram­ta­tu­lio“ da­ly­vė, Kra­žių Žy­gi­man­to Liauks­mi­no gim­na­zi­jos moks­lei­vė Eve­li­na Ter­lec­ky­tė.

Kel­mės kul­tū­ros cent­ro dai­li­nin­kas And­rius Se­sels­kas su­kū­rė nau­ją „Tram­ta­tu­lio“ ženk­lą.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas