(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Vilniaus knygų mugėje – M. K. Sarbievijaus knygos pristatymas

2017 m. kovo 10 d.

Va­sa­rio 23-26 die­no­mis vy­ku­sio­je Vil­niaus kny­gų mu­gė­je, ku­rios šių­me­ti­nė te­ma bu­vo „Lie­tu­viš­ki ženk­lai pa­sau­ly­je“, pri­sta­ty­ta ir Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro kny­ga „Mar­ša­lo laz­da“.

Va­sa­rio 25-ąją kny­gą pri­sta­tė jos su­da­ry­to­ja dr. Vik­to­ri­ja Vait­ke­vi­čiū­tė, pro­f. Eu­ge­ni­ja Ul­či­nai­tė ir dr. Ži­vi­lė Ne­dzins­kai­tė, dr. Ma­ri­jus Šid­laus­kas.

„Mar­ša­lo laz­da“ – tai Mo­tie­jaus Ka­zi­mie­ro Sar­bie­vi­jaus lai­do­tu­vių pa­moks­las, iš­leis­tas 1635 me­tais Vil­niaus aka­de­mi­jos spaus­tu­vė­je. Tai vie­nin­te­lis iš­li­kęs šio poe­to pa­moks­las len­kų kal­ba. Nors Lie­tu­vos ir Len­ki­jos ty­rė­jai „Mar­ša­lo laz­dą“ ver­ti­no kaip pui­kų ba­ro­ko re­to­ri­kos ir pa­moks­lo žan­ro pa­vyz­dį, iki šiol jis ne­bu­vo su­lau­kęs nei kri­ti­nio lei­di­mo, nei ver­ti­mo į lie­tu­vių kal­bą. „Mar­ša­lo laz­da“ yra pir­mo­ji M. K. Sar­bie­vi­jaus pa­moks­lo pub­li­ka­ci­ja, ku­rią su­da­ro ver­ti­mas į lie­tu­vių kal­bą su ko­men­ta­rais, pa­moks­lo fak­si­mi­lė ir įžan­gi­nis straips­nis. Pa­moks­le, kaip bū­din­ga ba­ro­ko lai­do­tu­vių pa­moks­lams, ypač gau­su įvai­riau­sių ci­ta­tų iš Šven­to­jo Raš­to, An­ti­kos mi­to­lo­gi­jos, is­to­ri­jos ir li­te­ra­tū­ros, Baž­ny­čios Tė­vų vei­ka­lų bei pa­ties M. K. Sar­bie­vi­jaus am­ži­nin­kų kū­ri­nių.

Kny­gos su­da­ry­to­jams bu­vo di­džiau­sias iš­šū­kis pa­moks­lo nuo­ro­das iden­ti­fi­kuo­ti, nes kai ku­rios jų ne­tiks­lios ar­ba klai­di­nan­čios, ne vie­nu at­ve­ju pa­si­telk­ta šal­ti­nio vie­ta ne ci­tuo­ja­ma, o lais­vai au­to­riaus per­pa­sa­ko­ja­ma.

M. K. Sar­bie­vi­jus (1595 – 1640) jė­zui­tas, li­te­ra­tū­ros teo­re­ti­kas ir kū­rė­jas, pa­moks­li­nin­kas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius, XVII a. vi­so­je Eu­ro­po­je iš­gar­sė­jęs kaip vie­nas žy­miau­sių lo­ty­niš­kai ra­šiu­sių poe­tų. 1617 me­tais M. K. Sar­bie­vi­jus pe­da­go­gi­nę veik­lą pra­dė­jo Kra­žių ko­le­gi­jo­je.

Ka­dan­gi M. K. Sar­bie­vi­jus ma­žiau ty­ri­nė­to­jų dė­me­sio su­si­lau­kė kaip pa­moks­li­nin­kas, „Mar­ša­lo laz­dos“ su­ma­ny­to­jai sie­kia su­pa­žin­din­ti skai­ty­to­jus su šio žan­ro ypa­tu­mais, ba­ro­ko epo­chos re­to­ri­kos iš­skir­ti­nu­mu bei gro­žiu, tuo pa­čiu at­sklei­džiant ir dra­ma­tiš­ką to me­to žmo­gaus pa­sau­lė­vo­ką.

Vy­gan­tas MA­ŽO­NAS,

Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro mu­zie­jaus ve­dė­jas

Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro mu­zie­jaus nuo­tr.

M. K. Sar­bie­vi­jaus kny­ga „Mar­ša­lo laz­da“ pri­sta­ty­ta per šių­me­ti­nę Kny­gų mu­gę Vil­niu­je.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas