(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Vietoj recepto – asmens dokumentas ir kompiuteris

2017 m. kovo 14 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­jai iš­ra­šė pir­muo­sius elekt­ro­ni­nius re­cep­tus. Gy­dy­to­jai tei­gia, kad pir­mą kar­tą iš­ra­šant elekt­ro­ni­nį re­cep­tą trun­ka dau­giau lai­ko, kol įve­da­mi į sis­te­mą pa­cien­to duo­me­nys, il­giau ten­ka už­truk­ti ir vais­ti­nė­je. Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jams jau iš­duo­da­mi ir elekt­ro­ni­niai mir­ties liu­di­ji­mai, lau­kia­ma ir elekt­ro­ni­nių li­gų kor­te­lių eros.

rita@skrastas.lt

Trun­ka dau­giau lai­ko

Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vy­riau­sio­jo gy­dy­to­jo pa­va­duo­to­ja Da­lia Mi­ni­čie­nė tei­gia, kad cent­ro pa­cien­tams pra­dė­ti iš­ra­šy­ti elekt­roni­niai re­cep­tai jau da­bar, nors tik nuo 2018 me­tų ke­ti­na­ma vi­siš­kai pe­rei­ti prie elekt­ro­ni­nių re­cep­tų.

„No­ri­me pra­tin­ti gy­ven­to­jus prie nau­jo­vės, pa­tys tu­ri­me pa­ban­dy­ti, kaip sek­sis dirb­ti su nau­ja sis­te­ma, nes 2018 me­tais tu­rė­si­me star­tuo­ti su šia nau­jo­ve be truk­džių“, – sa­kė D. Mi­ni­čie­nė.

Pa­va­duo­to­ja tei­gė, kad elekt­ro­ni­nį re­cep­tą iš­ra­šy­ti už­trun­ka apie 15 mi­nu­čių. Užt­run­ka to­dėl, kad pir­mą kar­tą ten­ka už­pil­dy­ti ne­ma­žai in­for­ma­ci­jos apie pa­cien­tą, ku­rią rei­kia iš­sau­go­ti in­for­ma­ci­nė­je sis­te­mo­je. Kai duo­me­nys jau bus su­ves­ti, elekt­ro­ni­niai re­cep­tai kitais kar­tais bus iš­ra­šo­mi tam pa­čiam pa­cien­tui grei­čiau.

Pa­cien­tas į vais­ti­nę ei­na tik su as­mens do­ku­men­tu, jį pa­tei­kia vais­ti­nin­kui vie­toj po­pie­ri­nio re­cep­to. Vais­ti­nin­kas pa­gal pa­teik­tą as­mens do­ku­men­tą kom­piu­te­ry­je su­ran­da, ko­kie vais­tai pa­cien­tui yra pa­ra­šy­ti, kaip juos var­to­ti.

„Pa­cien­tai pa­sa­ko­jo, kad Kur­šė­nų vais­ti­nė­se kai ku­riems te­ko pa­lauk­ti ir apie pus­va­lan­dį. Far­ma­ci­nin­kai nau­jo­vę taip pat tik da­bar iš­ban­do“, – sa­kė D. Mi­ni­čie­nė.

Elekt­ro­ni­nių re­cep­tų sis­te­ma dar nė­ra to­bu­la, dir­ba­ma pa­gal ke­lias pro­gra­mas.

„Rad­vi­liš­ky­je nau­do­ja vie­ną pro­gra­mą, Šiau­lių cent­ri­nė­je po­lik­li­ni­ko­je – ki­tą. O Kur­šė­nai yra pri­jung­ti prie San­ta­riš­kių kli­ni­kų nau­do­ja­mos pro­gra­mos. Teks pa­lauk­ti, kol paaiš­kės, ku­ri pro­gra­ma yra ge­riau­sia ir su ku­ria dirb­si­me vi­si vie­nin­gai“, – sa­kė D. Mi­ni­čie­nė.

Net ir iš­ra­šant elekt­ro­ni­nį re­cep­tą dar rei­kia pil­dy­ti po­pie­ri­nę li­gos kor­te­lę: jo­je taip pat tu­ri bū­ti įra­šy­ta, ko­kie vais­tai pa­cien­tui iš­ra­šy­ti ir elekt­ro­ni­niu bū­du, tai taip pat uži­ma lai­ko.

Gy­dy­to­jams tal­ki­na in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, vyks­ta mo­ky­mai gru­pė­se.

Kom­piu­te­ry­je – vi­sa li­gų is­to­ri­ja

D. Mi­ni­čie­nės tei­gi­mu, elekt­ro­ni­nės li­gos kor­te­lės taip pat la­bai rei­ka­lin­gos, nes gy­dy­to­jai ga­lė­tų ma­ty­ti vi­są in­for­ma­ci­ją apie li­go­nį, ne­svar­bu, ko­kio­je gy­dy­mo įstai­go­je jis gy­dė­si.

„Jau tu­ri­me pa­cien­tų, ku­rie grįž­ta, pa­vyz­džiui, iš San­ta­riš­kių kli­ni­kų ir pri­si­jun­gę iš­ma­niuo­ju te­le­fo­nu mums pa­tei­kia in­for­ma­ci­ją, ko­kios pro­ce­dū­ros jiems ten yra at­lik­tos, ko­kie ty­ri­mai ir jų re­zul­ta­tai“, – pa­sa­ko­jo D. Mi­ni­čie­nė.

Gy­dy­to­jos tei­gi­mu, gy­dy­to­jai ka­bi­ne­tuo­se tu­ri kom­piu­te­rius ir nau­do­ja juo­s. Pi­ni­gų gy­dy­to­jų kom­piu­te­riams per­nai sky­rė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.

Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Vil­ma Plau­ši­nai­tie­nė nea­be­jo­ja, kad ne­to­li­mo­je atei­ty­je vi­si me­di­ci­ni­niai do­ku­men­tai bus pil­do­mi tik elekt­ro­ni­niu bū­du.

Jau da­bar ne­ma­žai įstai­gų nau­do­ja, pa­vyz­džiui, te­le­ra­dio­lo­gi­jos pa­slau­gą: jei­gu įstai­ga ne­tu­ri ra­dio­lo­go, gy­dy­to­jas siun­čia ra­dio­lo­gi­nius ty­ri­mus į, pa­vyz­džiui, Kau­no kli­ni­kas, ir ten dir­ban­tis gy­dy­to­jas ra­dio­lo­gas kva­li­fi­kuo­tai įver­ti­na ra­dio­lo­gi­nį ty­ri­mą.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Da­lia Mi­ni­čie­nė sa­ko, kad kol kas tik mo­ko­ma­si, kaip vei­kia elekt­ro­ni­nis re­cep­tas ir ki­ti me­di­ci­ni­niai do­ku­men­tai, pil­do­mi elekt­ro­ni­niu bū­du.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas