(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Po ketvirto konkurso Žagarė turės seniūną

2017 m. kovo 14 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Praė­ju­sią sa­vai­tę kon­kur­są į Ža­ga­rės se­niū­no vie­tą lai­mė­jo Jo­niš­ky­je gy­ve­nan­tis Sau­lius Kuž­mars­kis. Kon­kur­sas bu­vo skelb­tas net ke­tu­ris kar­tus, nes vis neat­si­ras­da­vo pre­ten­den­tų ar­ba pa­reiš­kę no­rą da­ly­vau­ti kon­kur­se kan­di­da­tai pa­skelb­tą die­ną ne­beat­vyk­da­vo.

loretar@skrastas.lt

Sau­lius Kuž­mars­kis yra bai­gęs tei­sę My­ko­lo Rio­me­rio uni­ver­si­te­te, įgi­jo ba­ka­lau­ro laips­nį. Vy­ras ne­ma­žai me­tų dir­bo tei­sė­sau­gos sis­te­mo­je: Šiau­lių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Taip pat yra bu­vęs ap­sau­gos fir­mos dar­buo­to­ju. Pas­ta­ruo­ju me­tu jis dir­ba Jo­niš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo Ūkio sky­riaus ve­dė­ju.

Kon­kur­se į Ža­ga­rės se­niū­no vie­tą da­ly­va­vo du kan­di­da­tai. Ant­ra­sis – iš Kre­tin­gos. Dar vie­nas už­si­re­gist­ra­vęs pre­ten­den­tas iš Kė­dai­nių kon­kur­so die­ną neat­vy­ko.

Kon­kur­sai į Ža­ga­rės se­niū­no po­stą bu­vo skel­bia­mi net ke­tu­ris kar­tus, nes vis neat­si­ras­da­vo no­rin­čių da­ly­vau­ti ar­ba pa­tei­ku­sie­ji do­ku­men­tus ne­beat­vyk­da­vo.

Pir­ma­jam kon­kur­sui ne­pa­ka­ko kan­di­da­tų, nes do­ku­men­tus bu­vo pa­tei­ku­si tik vie­na kan­di­da­tė (rei­kia dau­giau kaip vie­no – aut. pa­st.). Ant­rą sy­kį jau kan­di­da­ta­vo trys pre­ten­den­tai – vie­na iš Jo­niš­kio, ki­ti du – iš gre­ti­mų ra­jo­nų, bet ne­pa­vy­ko iš­rink­ti se­niū­no, nes du neiš­si­lai­kė va­do­vui bū­ti­no tes­to, o tre­čias prieš kon­kur­są per­si­gal­vo­jo ir at­siė­mė do­ku­men­tus.

Tre­čią kar­tą vėl bu­vo vie­nas pre­ten­den­tas, ku­ris prieš kon­kur­są, kaip ta­po tra­di­ci­ja, do­ku­men­tus at­siė­mė.

Ža­ga­rės se­niū­no paieš­kos vir­to ko­miš­ka rea­ly­bės iliust­ra­ci­ja, mat pa­tys vie­tos gy­ven­to­jai so­cia­li­nia­me tink­la­py­je „Fa­ce­book“ praė­ju­sių me­tų gruo­dį pla­ti­no skel­bi­mą – pra­šy­mą Ka­lė­dų Se­ne­liui, kad do­va­no­tų se­niū­ną.

Bu­vęs Ža­ga­rės se­niū­nas Al­vy­das Ur­bo­nas iš dar­bo sa­vo no­ru išė­jo nuo praė­ju­sių me­tų bir­že­lio ir pa­su­ko į vers­lą. Jį nuo ta­da va­duo­ja Skaist­gi­rio se­niū­nė Vir­gi­ni­ja Kai­ka­rie­nė.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas