(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Joniškio rajone

Karikatūristas iš Joniškio tapo tarptautinio konkurso finalistu

2017 m. kovo 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Il­gus me­tus gy­ve­nęs Šiau­liuo­se, o šiuo me­tu Jo­niš­ky­je įsi­kū­ręs ka­ri­ka­tū­rų meist­ras Ama­li­jus Nar­bu­tas ta­po 2016 me­tų tarp­tau­ti­nio Kip­ro –Turkijos ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so dip­lo­man­tu. Jis – vie­nin­te­lis lie­tu­vis, pa­te­kęs tarp ap­do­va­no­tų­jų.

loretar@skrastas.lt

Te­mos ak­cen­tas – alyv­me­dis

Pa­gal iš­si­la­vi­ni­mą – in­ži­nie­rius, o pa­gal pa­šau­ki­mą – me­ni­nin­kas, gra­fi­kas ir ka­ri­ka­tū­ris­tas Ama­li­jus Nar­bu­tas sa­vo ran­ko­se lai­ko ne­se­niai gau­tą tarp­tau­ti­nio kon­kur­so fi­na­lis­to dip­lo­man­to spe­cia­lų ap­do­va­no­ji­mą. Spin­din­čio­je me­ta­lo plokš­te­lė­je įrėž­tas įra­šas, liu­di­jan­tis apie pa­sie­ki­mą, pa­te­kus tarp šim­to ap­do­va­no­tų­jų.

Tarp­tau­ti­nis kon­kur­sas su­lau­kia ne vie­no šim­to ir ne­tgi ne vie­no tūks­tan­čio pro­fe­sio­na­lų ir mė­gė­jų me­ni­nin­kų dar­bų.

A. Nar­bu­tas – vie­nin­te­lis šia­me kon­kur­se ap­do­va­no­tas Lie­tu­vos at­sto­vas tarp gau­saus bū­rio lai­mė­to­jų iš Kip­ro, Tur­ki­jos, Ira­no, Uz­be­kis­ta­no, Ser­bi­jos, Uk­rai­nos, Ru­si­jos ir ki­tų ša­lių. Da­ly­vių geog­ra­fi­ja bu­vo itin pla­ti. Ka­ri­ka­tū­ras kon­kur­sui tei­kė ir me­ni­nin­kai iš Ki­ni­jos, Tai­lan­do, Kom­bo­džos, Či­lės, Gva­te­ma­los, Ni­ge­ri­jos.

Jau penk­tą kar­tą Kipro–Turkijos ka­ri­ka­tū­ris­tų or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so ženk­las bu­vo alyv­me­dis, o ga­li­mos įvai­riau­sios in­terp­re­ta­ci­jos svei­ka­tos, mi­to­lo­gi­jos, is­to­ri­jos, tech­no­lo­gi­jų ir ki­to­mis te­mo­mis. Ka­ri­ka­tū­ros pri­va­lė­jo bū­ti be teks­tų, tad vis­ką rei­kė­jo iš­reikš­ti vaiz­dais, sim­bo­liais, pa­ro­dant pa­ra­dok­sa­lius reiš­ki­nius, gy­ve­ni­mo ne­ti­kė­tu­mus.

Ama­li­jus Nar­bu­tas kon­kur­sui pa­tei­kė tris dar­bus, ku­riuo­se nag­ri­nė­jo tai­kos te­mą. Pa­sak au­to­riaus, aly­vų ša­ke­lė yra lai­ko­ma tai­kos sim­bo­liu, tad at­si­ve­ria la­bai daug kon­teks­tų.

Lie­tu­vis kas­met da­ly­vau­ja ke­liuo­se kon­kur­suo­se, bet šis lai­mė­ji­mas – be­ne pa­ts sva­riau­sias.

Ver­ti­na bri­tų hu­mo­rą

In­ži­nie­riaus iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis ka­ri­ka­tū­ris­tas „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad jam geo­met­ri­ja, gra­fi­ka vi­sa­da bu­vo ar­ti­ma. Pa­ma­žu į gy­ve­ni­mą atė­jo ir ka­ri­ka­tū­ra. A. Nar­bu­tas dir­bo bu­vu­sio Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­to Šau­lių va­ka­ri­nia­me fa­kul­te­te, ga­myk­lo­se, lei­dy­bos sri­ty­je. Yra pa­ren­gęs ke­le­tą kny­gų, ra­šo pamf­le­tus, hu­mo­res­kas. Lei­do hu­mo­ro ir sa­ty­ros žur­na­lą „Tit­na­gas“. Me­no pa­ži­ni­mą stu­di­ja­vo sa­va­ran­kiš­kai.

Bri­tų hu­mo­rą ver­ti­nan­tis ka­ri­ka­tū­ris­tas tei­gia, kad lie­tu­viai juo­kau­ti ne­la­bai mo­ka. Ypač tai, kas te­le­vi­zi­jos lai­do­se pa­tei­kia­ma kaip juo­kin­gi da­ly­vai, daž­niau­siai bū­na tie­siog ne­švan­ky­bės.

Jį pa­tį kur­ti ka­ri­ka­tū­ras ins­pi­ruo­ja dau­ge­lis da­ly­kų: bui­tis, po­li­ti­ka, li­te­ra­tū­ra, eko­no­mi­ka.

A. Nar­bu­tas yra su­ren­gęs ne vie­ną per­so­na­li­nę pa­ro­dą, da­ly­va­vęs gru­pi­nė­se ka­ri­ka­tū­ris­tų pa­ro­do­se Bel­gi­jo­je, Ita­li­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Len­ki­jo­je, Tur­ki­jo­je, Slo­vė­ni­jo­je, Ira­ne, Ja­po­ni­jo­je, Ka­na­do­je, Bra­zi­li­jo­je, Mek­si­ko­je, Lie­tu­vo­je ir ki­tur. Au­to­riaus dar­bų yra par­duo­ta Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Ka­na­do­je. Jo su­kur­ti Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus ir Vin­co Ku­dir­kos po­rtre­tai bu­vo nau­do­ja­mi LRT te­le­vi­zi­jo­je už­sklan­do­se, mi­nė­ji­muo­se.

Pa­bė­gęs iš Šiau­lių „či­go­niš­ko ta­bo­ro“ – taip va­di­na gy­ve­ni­mą dau­gia­bu­čia­me na­me – me­ni­nin­kas ku­rį lai­ką bu­vo įsi­kū­ręs so­di­nin­kų bend­ri­jo­je „Ge­lu­vos so­dai“, o da­bar gy­ve­na Jo­niš­ky­je.

Au­to­rės nuo­tr.

Ama­li­jus Nar­bu­tas, vie­nin­te­lis iš lie­tu­vių pa­te­ko tarp tarp­tau­ti­nio kon­kur­so, ku­rį or­ga­ni­za­vo Kipro–Turkijos ka­ri­ka­tū­ris­tų aso­cia­ci­ja, dip­lo­man­tų ir ga­vo šį ap­do­va­no­ji­mą.

Tarp­tau­ti­niam kon­kur­sui pa­teik­tuo­se dar­buo­se Ama­li­jus Nar­bu­tas pa­gal reiak­la­vi­mus pa­nau­do­jo alyv­me­džio sim­bo­lį.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas