(detali)

Orai Šiauliuose

Konkursai

Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Gamink ir balsuok
Jus­ti­nos ŪSAI­TĖS
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Mikoliškio mėgėjų teatrui – penkeri metai

2017 m. kovo 17 d.

MUMS RA­ŠO

Mi­ko­liš­kie­čiams Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo die­na įsi­min­ti­na dar ir to­dėl, kad kiek­vie­nais me­tais jau­kio­je kai­mo lais­va­lai­kio sa­lė­je tą die­ną ro­do­mi spek­tak­liai (re­ži­sie­rė Auš­ra Ždan­ko – red. pa­st.). Šiais me­tais Ko­vo 11-ąją mi­nė­jo­me ir mū­sų teat­ro pen­ke­rių me­tų su­kak­tį.

Per šį lai­ką kai­mo mė­gė­jų teat­re vai­di­no sep­ty­nio­li­ka ar­tis­tų: Arel­das ir Au­ri­mas Ci­bu­liai, Lo­re­ta Bun­kie­nė, Ger­da Imb­ra­sai­tė, Aud­ro­nė Kriš­to­pai­tie­nė, Si­gu­tė Pap­laus­kie­nė, Ra­sa Juk­nie­nė, Ai­das Juk­na, Sa­man­ta Tu­ly­tė, Dia­na Dra­gū­nie­nė, Al­mu­tė Ar­mo­na­vi­čie­nė, Rū­ta Ja­kuš­kai­tė, Do­vi­lė bei Vaid­vi­lė Dra­gū­nai­tės, Rim­gau­das Za­lu­pas, Bi­ru­tė Ja­kuš­kie­nė.

Mi­ko­liš­kio bend­ruo­me­nės bei jos pir­mi­nin­ko Jo­no Ja­nu­lio vi­sa­da pa­lai­ko­mi, pa­ska­ti­na­mi, mi­ko­liš­kie­čiai ar­tis­tai šven­ti­nį va­ka­rą bu­vo ap­do­va­no­ti gė­lė­mis, o iš­ti­ki­miau­sie­ji sce­nos me­nui – dar ir pa­dė­ko­mis.

Pir­mą­jį spek­tak­lį A.Po­ciaus „Po­nai­tis“ su­vai­di­no­me 2012 me­tais. Su šiuo spek­tak­liu mi­ko­liš­kie­čiai pa­bu­vo­jo Bar­diš­kiuo­se vy­ku­sio­je mė­gė­jų teat­ro šven­tė­je „Auk­si­nis kiau­ši­nis 2012”. 2013 me­tais pa­sta­ty­tas nau­jas spek­tak­lis pa­gal M. Rez­či­ko­vo ko­me­di­ją „Die­vo baus­mė“ ir pa­ro­dy­tas ne tik Mi­ko­liš­ky­je, Bar­diš­kiuo­se, bet ir Paš­vi­ti­ny­je, o 2014 me­tais – Ja­no So­lo­vi­čiaus „Nuo­ty­kis kir­pyk­lo­je“. Šį spek­tak­lį mi­ko­liš­kie­čiai vai­di­no Mi­ko­liš­ky­je, Bar­diš­kiuo­se, Žei­me­ly­je.

2015 me­tais Mi­ko­liš­kio suau­gu­sių­jų dra­mos teat­ras vai­di­no A. Gri­ciaus vai­di­ni­mą „Idė­jiš­kas pa­grin­das“, jį pa­ro­dė Mi­ko­liš­ky­je, Bar­diš­kiuo­se bei Guos­ta­ga­ly­je. Tais pa­čiais me­tais bu­vo pa­sta­ty­tas dar vie­nas spek­tak­lis – pa­gal Pet­rą Cvir­ką „Mi­ru­sių­jų reikalai”.

Ka­zi­mie­ro Čyp­lio-Vė­jū­no ko­me­di­jo­je „Bo­bu­tės su­si­py­ko“ lie­žu­vau­to­jos Da­lie­nės vaid­muo ati­te­ko pa­čiai re­ži­sie­rei Auš­rai Ždan­ko. Mi­ko­liš­kio mė­gė­jų teat­ras su šiuo spek­tak­liu bu­vo pa­kvies­tas ne tik į Bar­diš­kius, bet ir į Triš­ko­nius.

O šie­met Ko­vo 11-ąją mi­ko­liš­kie­čiai vai­di­no Ka­zi­mie­ro Čyp­lio-Vė­jū­no ko­me­di­ją „Či­go­nė­lė ne­me­luo­ja“. Tai pa­sa­ko­ji­mas apie vie­ną ūki­nin­kų šei­mą: su­tuok­ti­niai gy­ve­na dar­niai, tvar­kin­gai, kol vie­ną die­ną pas juos už­su­ka ap­ga­vi­kė či­go­nė­lė ir sa­vo ke­rais pra­ga­ru pa­ver­čia gra­žios šei­mos gy­ve­ni­mą...

Pag­rin­di­nius vaid­me­nis at­li­ko Arel­das Ci­bu­lis bei Lo­re­ta Bun­kie­nė. Či­go­nė­lės vaid­muo ati­te­ko Bi­ru­tei Ja­kuš­kie­nei, tar­no Rau­lo – Au­ri­mui Ci­bu­liui, tar­nai­tės Pet­ru­tės – Do­vi­lei Dra­gū­nai­tei.

Su šiuo spek­tak­liu mi­ko­liš­kie­čiai jau spė­jo pa­bu­vo­ti ne tik Bar­diš­kiuo­se va­sa­rio 16-ąją, bet ir Grik­pė­džiuo­se ko­vo 4-ąją, Ko­vo 18-ąją vyks į teat­ro šven­tę Bar­diš­kiuo­se.

Auš­ra ŽDAN­KO, Mi­ko­liš­kio mė­gė­jų teat­ro va­do­vė

Au­to­rės nuo­tr.

Sce­no­je iš spek­tak­lio „Či­go­nė­lė ne­me­luo­ja“ – vai­din­to­jai Lo­re­ta Bun­kie­nė ir Arel­das Ci­bu­lis.

Mi­ko­liš­kio vai­din­to­jai 2014-ai­siais po spek­tak­lio Bar­diš­kiuo­se.

Dienos populiariausi

Švietimo laukia didelės permainos

2017 m. kovo 21 d.
lankomiausias

DIENOS RECEPTAS

2017 m. kovo 21 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas